Oznámenie o ochrane osobných údajov


Ako prevádzkovatelia webových stránok www.meet-and-code.org sme v spoločnosti Haus des Stiftens gGmbH radi, že používate naše webové stránky a zaujímate sa o naše aktivity. Ochrana vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok je pre nás zásadná.

Týmto vyhlásením by sme vás chceli informovať o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s vašou návštevou na našej webovej stránke a na aké účely sa tieto informácie budú používať.

V dôsledku ďalšieho vývoja našej ponuky alebo kvôli zmeneným právnym alebo oficiálnym požiadavkám môže byť potrebné zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste si pri každej ďalšej návšteve našich webových stránok prečítali túto politiku ochrany osobných údajov.

 1. Osobné údaje

  Osobné údaje sú údaje, ktoré obsahujú individuálne údaje o osobných alebo faktických situáciách identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Anonymizované alebo štatistické údaje, ktoré nedokážu vytvoriť odkaz na vašu identitu, alebo to urobiť len s neúmerným úsilím, nie sú osobné údaje.

  V zásade môžete prezerať naše webové stránky bez toho, aby ste odhalili vašu identitu. Napriek tomu sa pri návšteve našich webových stránok zhromažďujú osobné údaje podrobne popísané nižšie.

 2. Spracovanie žiadostí o finančnú podporu a registrácia do súťaže Meet and Code Award

  a) Skôr, než vy a vaša organizácia môžete požiadať o grant a účasť v súťaži Meet and Code Award, vaša organizácia sa musí zaregistrovať a nechať overiť váš štatút neziskovej organizácie. Overenie organizácie urobí partner siete TechSoup Europe v krajine žiadajúcej organizácie (zoznam všetkých partnerov siete TechSoup Europe nájdete na stránke http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). Po overení organizácie nám odovzdá príslušný partner informácie, ktoré mu boli poskytnuté v procese overovania, ako aj výsledok overenia, na ich ďalšie spracovanie.

  b) Ak sa vy a vaša organizácia zaregistrujete (podľa popisu vyššie) a/alebo budete žiadať o grant a účasť v súťaži Meet and Code Award, ako súčasť tohto procesu zhromažďujeme a spracúvame rôzne údaje. Zhromažďujeme predovšetkým informácie o vašej organizácii, ale čiastočne aj osobné údaje (meno, e-mail, pozícia v organizácii a telefónne číslo kontaktnej osoby).

  Všetky takto zhromaždené údaje budú spracované iba za účelom poskytnutia prístupu k procesu udelenia grantu a na umožnenie účasti v súťaži Meet and Code Award.

  c) S výnimkou Nemecka, Rakúska a Švajčiarska zodpovedajú za poskytnutie grantových prostriedkov na financovanie podujatí miestni partneri siete TechSoup Europe. Z tohto dôvodu, ak má vaša organizácia sídlo mimo územia Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, odovzdáme vaše osobné údaje príslušným partnerom v sieti TechSoup Europe, podľa krajiny sídla vašej organizácie, na účely poskytnutia grantu. Zoznam partnerov siete TechSoup Europe nájdete na stránke http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/. V závislosti od príslušnej krajiny to môže viesť k prenosu osobných údajov partnerovi siete TechSoup Europe, ktorý sa nachádza v krajine mimo územia Európskej únie. Niektoré z nich sú krajiny, pri ktorých Európska komisia nerozhodla, že zabezpečia primeranú úroveň ochrany osobných údajov. S prijímateľmi v týchto krajinách zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany údajov uzavretím štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Na požiadanie vám poskytneme kópiu týchto štandardných zmluvných doložiek.

  d) My (pre žiadosti týkajúce sa Nemecka, Rakúska alebo Švajčiarska) a príslušný partner siete TechSoup Europe (pre žiadosti týkajúce sa iných krajín) môžeme získať podporu spoločnosti SAP SE a/alebo lokálnej spoločnosti zo skupiny SAP (zoznam všetkých spoločností zo skupiny SAP nájdete v dokumente na adrese https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) pri posudzovaní žiadosti vašej organizácie o grant. Posudzovanie žiadosti vašej organizácie môže preto viesť k prenosu vašich údajov aj do spoločnosti SAP SE a/alebo do iných spoločností zo skupiny SAP.

  e) Právnym základom na spracovanie vašich údajov, ako je uvedené vyššie, je článok 6 ods. 1 písm. f) Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), t. j. vyváženie záujmov založené na našom legitímnom záujme prevádzkovať projekt Meet and Code.

 3. Spracovanie osobných údajov pre účely reportovania, plánovania a marketingu

  Okrem toho, vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s podaním vašej žiadosti, použijeme na účely reportovania a plánovania. Môžeme ich použiť aj na to, aby sme vás v budúcnosti informovali o podobných aktivitách, ktoré realizuje organizácia Haus des Stiftens gGmbH. Na tento účel vám môžeme zaslať aj zodpovedajúce e-maily na adresu, ktorú ste zadali v proces podávania vašej žiadosti (za predpokladu, že tieto e-maily sú povolené platnými zákonmi a nemáte proti nim žiadne námietky). Ak vám pošleme takéto e-mailové správy, pokúsime sa zistiť, ktoré z nich ste otvorili, a na ktoré odkazy v týchto e-mailoch ste klikli. Na základe týchto údajov o sledovaní našich e-mailov sa pokúsime optimalizovať komunikáciu s vami, aby sme vám mohli posielať len tie najdôležitejšie informácie pre vaše konkrétne oblasti záujmu.

  Právnym základom pre toto spracovanie vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, t. j. vyváženie záujmov založené na našom legitímnom záujme podporovať neziskové organizácie a občiansku spoločnosť.

  Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov, ktoré je opísané v tejto časti, napr. zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu slovakia@meet-and-code.org.

 4. Spracovanie osobných údajov na účely optimalizácie webových stránok

  Keď navštívite naše webové stránky, ukladáme a spracúvame rôzne dáta, aby sme analyzovali a optimalizovali naše internetové aktivity. Používame webové analytické nástroje, ako je to popísané nižšie. Osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR s cieľom zabezpečiť bezpečnosť systému (napr. predísť zneužitiu) a diagnostikovať chyby. Zhromažďujeme aj štatistiky pre marketingové aktivity, ak nerozhodneme, že by to bolo v rozpore s akýmikoľvek prevažujúcimi záujmami používateľa.

  a) Systémové logy

  Pri návšteve a používaní našich webových stránok nie sú generované žiadne špecifické protokolové informácie (systémové logy), ktoré umožňujú robiť závery o jednotlivých používateľoch.

  Zbierame iba súhrnné (agregované) údaje o používaní našich webových stránok na štatistické účely, z dôvodov bezpečnosti systému (napríklad na účely predchádzania zneužitia) a pri diagnostike chýb na optimalizáciu našej webovej stránky.

  b) Súbory cookies

  Súbory cookies sú malé textové súbory odoslané z webového servera do vášho webového prehliadača, tam uložené a pripravené na následnú analýzu toho, ako používate našu webovú stránku. Používame tzv. relačné cookies, aby vaša návšteva na našich webových stránkach bola atraktívnejšia a umožnila použitie špecifických funkcií. Tieto cookies sú automaticky odstránené na konci relácie vášho prehliadača.

  Používame tiež dlhodobé (long-term) súbory cookies, ktoré sa primárne používajú na to, aby sme vám ako návštevníkovi našich webových stránok poskytovali trvalé, opakujúce sa nastavenia. Počas doby ich používania nám tieto cookies umožňujú analyzovať, ako používate našu webovú stránku. To nám umožňuje prispôsobiť naše webové stránky vašim individuálnym požiadavkám.

  V tomto prípade ukladáme vaše údaje bez toho, aby sme odkázali na vašu totožnosť, a nevytvárame žiadne používateľské profily.

  Môžete zablokovať ukladanie súborov cookies vo vašom počítači tak, že zmeníte nastavenia prehliadača, aby sa súbory cookies neprijali. To však môže za určitých okolností obmedziť rozsah funkcií našej online ponuky alebo našich služieb.

  c) Google Analytics

  Naša webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

  Služba Google Analytics používa súbory „cookies“ uvedené vyššie v pododdiele b). Váš webový prehliadač prenáša informácie vytvorené pomocou týchto súborov cookies a vaším používaním tejto webovej stránky na servery spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané na obdobie 14 mesiacov. V súčasnosti neexistuje rozhodnutie Európskej komisie, že USA vo všeobecnosti poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Spoločnosť Google sa však zaväzuje, že bude dodržiavať Rámec na ochranu osobných údajov EÚ – USA (EÚ – USA Privacy Shield Framework), ako ho stanovuje Ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov z členských krajín Európskej únie. Viac informácií nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

  Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov v rámci služby Google Analytics sú k dispozícii v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

  Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu a prenosu údajov týkajúcich sa používania vašej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnite si a nainštalujte plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  d) Sledovanie konverzií spoločnosti Google

  Naša webová stránka využíva reklamný online program „Google AdWords“ na sledovanie konverzií v rámci služby Google AdWords. Súbor cookies na sledovanie konverzií sa nastavuje vo vašom prehliadači, ak klikne na online reklamu poskytnutú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch. Nepoužívajú sa na získavanie osobných identifikačných údajov. Ak navštívite určitú stránku tejto webovej stránky a súbor cookies je ešte platný, spoločnosť Google a my budeme môcť povedať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaný na túto stránku. Každý klient služby Google AdWords dostane iný súbor cookies. Tieto súbory cookies preto nie je možné sledovať cez webové stránky klientov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies sledujúcich konverzie sa používajú na poskytovanie súhrnných štatistík konverzií klientom služby AdWord, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sú informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na nejakú reklamu a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Sledovanie konverzií však spoločnosti Google neposkytuje žiadne informácie, ktoré by prevádzkovateľom webových stránok umožnili osobnú identifikáciu používateľa.

  Ak sa nechcete zúčastňovať programu sledovania konverzií, môžete odmietnuť požadované nastavenie súboru cookies – napríklad pomocou nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne zakazuje automatické nastavenie súborov cookies. Môžete tiež zakázať súbory cookies na sledovanie konverzií nastavením prehliadača na blokovanie súborov cookies z domény "googleadservices.com".

 5. Odkazy na iné webové stránky

  Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky, ktoré môžu používať súbory cookies a zhromažďovať a spracúvať osobné údaje. Nemáme nad nimi žiadnu kontrolu a nie sme schopní o nich vopred informovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje výlučne na našu webovú stránku. Stránky prepojené na naše a z našich webových stránok nie sú týmto vyhlásením pokryté.

 6. Sociálne médiá

  Doplnky (pluginy) sociálnych stránok Facebook a Twitter sú predvolené ako zakázané na našich webových stránkach. Ak chcete použiť doplnok pre sociálne siete, musíte si ho aktivovať kliknutím na príslušné tlačidlo. Pokiaľ nie je doplnok pre sociálne siete aktivovaný, nebudú odosielané žiadne údaje. Po aktivácii sa doplnok pripája k serverom spoločností Facebook a Twitter a zostáva aktívny dovtedy, kým ho znovu nedeaktivujete alebo nevymažete súbory cookies (pozrite tiež časť „Cookies“ vyššie). Aktivácia vytvára priame spojenie so serverom príslušného poskytovateľa. Obsah sociálneho pluginu prenáša poskytovateľ priamo do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do navštívenej webovej lokality. Z tohto dôvodu nemáme žiaden vplyv na množstvo údajov zozbieraných sociálnym pluginom.

 7. Mapy OpenStreetMap

  Naše webové stránky využívajú obsah poskytovaný službou OpenStreetMap v niektorých podstránkach na zobrazenie interaktívnych máp a na vykreslenie trasy. Služba OpenStreetMap je mapová služba poskytovaná spoločnosťou the OpenStreetMap Foundation (“OSMF”), St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom.

  Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje mapu aplikácie OpenStreetMap, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti OSMF. Obsah mapy prenáša spoločnosť OSMF priamo do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Preto nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom údajov zhromaždených spoločnosťou OSMF v tomto procese.

  Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, ako aj o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou OSMF, ako aj o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti OSMF na stránke OSMF's Privacy Policy.

 8. Vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov

  Na požiadanie vám kedykoľvek poskytneme informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali (pre podrobný opis rozsahu vášho práva na informácie si pozrite článok 15 nariadenia GDPR). Napriek našim snahám o zabezpečenie správnych a aktuálnych údajov, ak by sa vyskytli jednotlivé prípady, že sú osobné údaje uložené nesprávne alebo sú neúplné, okamžite ich opravíme na základe vašej žiadosti (článok 16 nariadenia GDPR). V prípade, že chcete vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste si uložili, bude táto požiadavka splnená okamžite, ak vymazanie nie je v rozpore so zákonnou dokumentáciou, povinnosťami ich uchovania alebo právami na spracovanie (článok 17 nariadenia GDPR). Ako alternatívu k vymazaniu môžete požiadať len o obmedzenie ich spracovania, ak sa domnievate, že údaje sú nesprávne alebo ich spracovanie je nezákonné, alebo ak správca údajov už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov (článok 18 naradenia GDPR). Okrem toho máte právo kedykoľvek prijať údaje, ktoré máme k dispozícii, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o prevod na iného poskytovateľa služieb (článok 20 nariadenia GDPR).

  Ak sa domnievate, že naše spracovanie osobných údajov nie je v súlade s ochranou poskytovanou nariadením GDPR, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu pre záležitosti ochrany osobných údajov.

  Všetky vaše otázky a požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú tu popísané, by mali byť nasmerované na našu kontaktnú adresu uvedenú nižšie.

 9. Správca údajov a poverenec pre ochranu osobných údajov

  Zodpovednosť za spracovanie údajov opísané v tomto vyhlásení má:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Mníchov, Nemecko
  Telefón: +49 (0) 89 744 200 210
  E-Mail: muenchen@haus-des-stiftens.org

  Kontaktná adresa pre vaše otázky a požiadavky vo vzťahu k ochrane osobných údajov:

  Písomne na adresu uvedenú vyššie alebo e-mailom na adresu: E-Mail: slovakia@meet-and-code.org

  Môžete tiež priamo kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov:

  Halyna Tzimas
  Privacy officer
  Haus des Stiftens gGmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Munich, Germany
  E-Mail: datenschutz@hausdesstiftens.org
  http://www.hausdesstiftens.org

  Máj 2019