Newsletter

Programujeme železnicu

OZ PRÍRODA

Popis Vzdelávanie súčasnej mladej generácie už dávno nie je len o memorovaní poznatkov, ale vyžaduje si vklad rôznych motivačných či zážitkových elementov. Medzi takéto možno zahrnúť aj výučbu programovanie s pomocou mikrokontrolérov, ktoré vedia samotné programovanie značne spestriť a spraviť atraktívnejším.
Veľkej popularite sa tešia rôzne robotické hračky, či roboty zostavené zo stavebníc riadené mikrokontolérmi. Našou snahou je ponúknuť alternatívu k rôznym robotom v podobe ovládania modelu železnice riadenej mikrokontrolérom Arduino, ako ďalšiu atraktívnu platformu pre vzdelávanie v oblasti programovania.
V rámci prezenčných stretnutí sa účastníci oboznámia s mikrokontrolérom Arduino, naučia sa k nemu pripájať ďalšie komponenty a pomocou programu čítať hodnoty zo senzorov alebo ovládať ďalšie zariadenia. Nadobudnuté poznatky a zručnosti aplikujú pri ovládaní modelu železnice pomocou DCC implementovaného protokolu.Miesto podujatia

Veková skupina 14 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 13.10.2022    15:30 - 17:00
20.10.2022    15:30 - 17:00

Adresa Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

Účasť na akcii je zadarmo


Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://informatika.umb.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: miroslav.melichercik@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach