Podmienky účasti


Kritériá oprávnenosti pre grantovú schému iniciatívy Meet and Code

O finančnú podporu v rámci grantovej schémy iniciatívy Meet and Code môžu požiadať iba neziskové a charitatívne organizácie z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Chorvátska, Írska, Kazachstanu, Macedónska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Všetky predkladané nápady týkajúce sa digitálnych a kódovacích podujatí by mali byť naplánované počas Európskeho týždňa programovania (v termíne od 6. do 21. októbra 2018), mali by sa zaoberať deťmi a mládežou vo veku od 8 do 24 rokov a MUSIA BYŤ pre všetkých účastníkov bezplatné. Viac informácií nájdete v časti “Kritériá pre výber prihlásených projektových nápadov“.

Kto stojí za iniciatívou Meet and Code?

Za iniciatívou Meet and Code stoja spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH z Nemecka a partnerské organizácie z jednotlivých krajín siete TechSoup Europe.

Túto iniciatívu financuje spoločnosť SAP. Iniciatívu vyvinula nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH, ktorá je zodpovedná za výber financovaných projektov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj za prevod finančných prostriedkov poskytnutých spoločnosťou SAP (ďalej len 'fondy SAP'). Organizácia Haus des Stiftens gGmbH okrem toho koordinuje finančné prostriedky fondu určené na projekty prostredníctvom partnerov v jednotlivých krajinách siete TechSoup Europe. Slovenským partnerom je nezisková organizácia Pontis n.o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko. Iniciatívu Meet and Code podporujú aj rôzni sponzori.

Predloženie projektového zámeru

Podujatia (ďalej ako „nápady na akcie“) je možné prihlásiť len prostredníctvom registračného online formulára na webových stránkach www.meet-and-code.org. Svoje nápady na akcie môžu predkladať iba neštátne neziskové a charitatívne organizácie.

Oprávnený zástupca organizácie musí poskytnúť informácie o organizácii, platné kontaktné údaje a odoslať podrobný popis nápadu na akciu. Každá organizácia je oprávnená podať viac ako jeden nápad na akciu, ale len za predpokladu, že tieto návrhy obsahujú výrazne odlišné aktivity.

Časový rámec na predloženie nápadov

Neziskové organizácie môžu odosielať svoje nápady v období od 04.06.2018 do 15.09.2018 vrátane. Určujúcim faktorom pre výber nápadov na finančnú podporu lokálnym partnerom je úplnosť poskytnutých informácií a dokumentov predložených do uzávierky registrácie.

Vyhodnotenie nápadu na akciu

Každý nápad na akciu bude vyhodnotený spoločnosťou Haus des Stiftens gGmbH alebo lokálnym partnerom zapojeným do siete TechSoup Europe. Po štyroch týždňoch od odoslania nápadu bude zástupca organizácie informovaný e-mailom, či bude predložená myšlienka financovaná alebo nie.

V prípade odmietnutia nápadu na akciu môže miestny partner organizácie TechSoup Europe – na žiadosť neziskovej organizácie – vysvetliť dôvod odmietnutia zodpovednej osobe organizácie. Po revízii a úprave môže organizácia ten istý nápad predložiť ešte raz. Ak bude opäť odmietnutý, organizácia už nemôže rovnaký nápad opakovane predložiť.

Každý schválený a sponzorovaný nápad na akciu bude automaticky uverejnený na webovej stránke iniciatívy www.meet-and-code.org a bude viditeľný pre všetkých používateľov.

Termín realizácie financovaných podujatí

Financované podujatia sa musia uskutočniť počas Európskeho týždňa programovania, teda v termíne od 6. do 21. októbra 2018.

Výška grantov od iniciatívy Meet and Code

Každý schválený nápad na akciu, ktorý bude finančne podporený, získa grant vo výške 400 € ako počiatočný štartovací kapitál. Organizácie Haus des Stiftens gGmbH a Pontis n.o. si vyhradzujú právo v individuálnych prípadoch výšku financovania od spoločnosti SAP zvýšiť alebo znížiť.

Kritériá pre výber prihlásených projektových nápadov

 1. Každé podujatie musí nejako súvisieť s tematikou technológií a kódovania. Či sa jedná o hackathon v škole, Scratch alebo HTML seminár pre členov združenia alebo inú cieľovú skupinu, seminár o IoT (Internet of Things) alebo AI (Artificial Intelligence) – podujatie musí byť zamerané na kódovanie (programovanie).
 2. Na každom podujatí sa musí zúčastniť minimálne 20* detí alebo mladých ľudí vo veku od 8 do 24 rokov. (* horná hranica pre účasť nie je stanovená).
 3. Účasť na podujatí financovanom v rámci iniciatívy Meet and Code musí byť pre účastníkov bezplatná.
 4. Každé podujatie iniciuje, riadi a zabezpečuje nezisková organizácia, ktorá predkladá príslušný nápad. Predkladajúca nezisková organizácia je zodpovedná za všetko, čo sa udeje počas plánovania, organizovania a priebehu podujatia, aj po jeho ukončení.
 5. Priame a nepriame zdroje financovania je možné použiť len na predložený projekt a s ním súvisiace charitatívne účely.
 6. Sľúbené finančné prostriedky budú vyplatené iba neštátnym neziskovým a charitatívnym organizáciám, ktoré budú schopné preukázať svoj neziskový status. Príslušné doklady treba predložiť počas odosielania žiadosti.
 7. Organizácia Haus des Stiftens gGmbH, prípadne jej partner v rámci siete TechSoup Europe, rozhodne o priznaní financovania podľa vlastného uváženia a iba tej organizácii, ktorá spĺňa všetky výberové kritériá.
 8. Partner nie je povinný automaticky informovať žiadajúcu organizáciu o dôvodoch odmietnutia žiadosti o grant. Na udelenie grantu neexistuje právny nárok, splnením výberových kritérií nevzniká nárok na prijatie do programu a udelenie grantu.

Kritériá vylúčenia

Z financovania budú vylúčené nasledujúce nápady na akciu:

 • Podujatia, ktoré nebudú vyvíjané alebo realizované v niektorej zo zúčastnených krajín
 • Politické alebo náboženské iniciatívy
 • Projekty, z ktorých majú prospech iba jednotlivci
 • Projekty, ktoré nesúvisia s iniciatívou Meet and Code
 • Podujatia, ktoré nemajú verejnoprospešný charakter

Povinnosť podať záverečnú správu

 1. O financovaných podujatiach

  Každá financovaná organizácia má povinnosť vypracovať stručnú správu o projekte a odoslať ju do dvoch dní od uskutočnenia podujatia. Poverený zástupca organizácie musí správu odoslať prostredníctvom formulára na webových stránkach www.meet-and-code.org.

  Správa musí obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

  • Názov organizácie, ktorá podujatie zrealizovala
  • Názov podujatia
  • Miesto konania podujatia
  • Dátum konania podujatia
  • Charakter podujatia
  • Počet a pohlavie účastníkov

  Pri poskytovaní informačných materiálov, najmä obrázkov a videozáznamov, sú organizácie povinné dodržiavať platné zákony a oslobodiť organizáciu Haus des Stiftens gGmbH a jej partnerov od všetkých nárokov tretích strán, napríklad z dôvodu porušenia autorských práv, práv na ochrannú známku, iných priemyselných majetkových práv alebo iných práv a odškodnenie v tomto ohľade. Môže sa vyžadovať vyhlásenie o súhlase, aby sa zabezpečili práva na ochranu osobných údajov osôb, ktoré sú zobrazené (najmä v prípade maloletých s podpisom ich rodičov).

  Navyše sa vyžaduje od neziskových organizácií, ktoré budú finančne podporené, aby vykonali prieskum o meraní vplyvu medzi účastníkmi svojich podujatí. Organizácie budú mať k dispozícii prieskumný formulár na webovej stránke www.meet-and-code.org.

 2. O použití finančných prostriedkov. Potvrdenie daru

  Podporené organizácie z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska musia poskytnúť organizácii Haus des Stiftens potvrdenie o prijatí finančného daru poskytnutého v rámci iniciatívy Meet and Code. Podporené organizácie z iných krajín môžu alebo nemusia zaslať príslušnému partnerovi siete TechSoup Europe informácie potvrdzujúce prijatie a využitie finančného daru, v závislosti od právnych noriem v danej krajine.

 3. Uzávierka na odovzdanie reportov

  Vecný reporting a vyhodnotenie aktivít projektu musia byť vypracované financovanými neziskovými organizáciami do 48 hodín po ukončení podujatia. Finančné vyúčtovanie projektu musí byť pripravené neziskovou organizáciou do 14 dní po ukončení podujatia.

Súťaž Meet and Code

Tento rok spoločnosť SAP ocení najlepšie námety a podujatia zo všetkých zúčastnených krajín v rámci iniciatívy Meet and Code 2018. Účasť v súťaži je dobrovoľná a prebieha za týchto podmienok:

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť SAP.
 2. Cieľom súťaže je nájsť tie najlepšie príklady podujatí, ktoré pripravia deti a mladých ľudí na digitálny svet zajtrajška a podporia tak ich predstavivosť. Najlepšie námety na podujatia zo všetkých zúčastnených krajín v každej z troch kategórií popísaných nižšie budú prezentované na záverečnom podujatí v sídle spoločnosti SAP.
 3. Registrácia: Organizácie, ktoré požiadajú o finančnú podporu svojich podujatí podľa podmienok iniciatívy Meet and Code, môžu rozhodnúť pri registrácii, či sa chcú zúčastniť súťaže o cenu a v ktorej kategórii.
 4. Hodnotenie sa uskutočňuje v nasledujúcich kategóriách a najmä podľa nasledujúcich kritérií:
  • Kick and Code

   Podujatia Meet and Code, ktoré sa buď pokúšajú vyriešiť problémy súvisiace s futbalom pomocou informačných technológií, alebo futbal využívajú ako tému pre cieľovú skupinu a pomocou futbalu deti a mládež približujú ku svetu kódovania a IT.

  • Inovácie (Innovation)

   Podujatia Meet and Code, ktoré buď vyvíjajú a podporujú tvorivé metódy vyučovania a/alebo skúmajú aktuálne IT/digitálne témy. Hľadáme podujatia, ktoré sú inovatívne vo svojich spôsoboch oslovenia cieľovej skupiny a spájajú ju s témami, ktoré súvisia s informačnými technológiami, ako aj podujatia, ktoré vyzdvihujú trendy, budúce smerovanie a technológie ako napríklad IoT, Blockchain, AI, 3D tlač atď.

  • Rôznorodosť (Diversity)

   Podujatia Meet and Code, ktoré používajú informačné technológie alebo iné digitálne témy na riešenie a zníženie nerovností v komunite alebo všeobecne v spoločnosti. Hľadáme také podujatia, ktoré zvyšujú rovnaké príležitosti, podporujú toleranciu a odstraňujú nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženstve, zdravotnom postihnutí, sociálnom a ekonomickom stave atď.

 5. Do súťaže sú oprávnené všetky organizácie, ktoré dostali finančnú podporu na realizáciu podujatí v rámci iniciatívy Meet and Code. Zamestnanci organizátora, ako aj verejní činitelia a zamestnanci verejnej správy a služby sú zo súťaže vylúčení.
 6. Proces:
  • Prvé kolo

   V prvom kole súťažia podujatia navzájom na národnej úrovni. V každej krajine sa do ďalšieho kola kvalifikujú maximálne dve podujatia v každej kategórii. Kvalifikácia sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: jedno podujatie sa vyberie prostredníctvom verejného hlasovania a druhé podujatie vyberie lokálny partner iniciatívy.

   Hlasovanie

   Hlasovanie sa uskutoční na webových stránkach iniciatívy Meet and Code. Organizácie zhromažďujú hlasy tak, že ľudia budú hlasovať za niektoré podujatie. Aby bolo možné hlasy zrátavať, bude potrebné zadať e-mailovú adresu a potvrdiť ju. Každá e-mailová adresa môže hlasovať iba raz. Do druhého kola sa kvalifikuje podujatie s najvyšším počtom hlasov.

   Organizácie môžu využívať komunikačné online a offline kanály, aby upriamili pozornosť verejnosti na svoje pripravované podujatia a povzbudili tak ľudí, aby za ne hlasovali.

   Výber

   Partnerská organizácia siete TechSoup Europe, ktorý organizuje iniciatívu Meet and Code v danej krajine, vyberie jedno podujatie v každej kategórii, ktoré sa tiež kvalifikuje do druhého kola.

  • Druhé kolo

   Všetky kvalifikované podujatia budú pripravené a predložené hodnotiacej porote. Porota vyberie piatich víťazov v každej kategórii podľa definovaného procesu výberového konania.

 7. Ceny: Päť finalistov v každej kategórii získa pozvánku na záverečné podujatie, ktorá sa uskutoční v sídle spoločnosti SAP a bude obsahovať štruktúrovaný program a praktické semináre (workshopy). Sponzorom budú hradené cestovné výdavky, ubytovanie a strava. Záverečného podujatia sa môžu zúčastniť dvaja zástupcovia za každú pozvanú organizáciu. Celkový víťaz v každej kategórii získa dodatočnú finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.
 8. Právny prostriedok a zodpovednosť: Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za cestu do miesta konania záverečného podujatia a jej priebeh. Právny proces v tejto veci je vylúčený.

Verejná komunikácia

Spoločnosť SAP, organizácia Haus des Stiftens gGmbH a partneri siete TechSoup Europe sú plne oprávnení využiť vyššie uvedené správy a výsledky prieskumov, vrátane poskytnutých informačných materiálov, ako aj informácie o účastníkoch a víťazoch ocenení, ktoré súvisia s realizovanými podujatiami tejto iniciatívy – pre vlastné potreby a ako súčasť vlastných správ.

S cieľom posilniť myšlienku iniciatívy Meet and Code sú podporené organizácie povinné používať logo iniciatívy Meet a Code vo svojich PR aktivitách týkajúcich sa všetkých finančne podporených podujatí. Správne používanie loga je vysvetlené v Príručke grafického štýlu. O používaní loga sa informujte na adrese info@meet-and-code.orgOkrem toho vyzývame organizácie, aby používali hashtag iniciatívy #meetandcode2018 vo svojej komunikácii na sociálnych sieťach. Iniciatíva Meet and Code vytvorí kanál v sociálnych sieťach, ktorá bude obsahovať zoznam všetkých príspevkov, ktoré využijú uvedený hashtag, a súčasne ju bude prezentovať aj na webových stránkach iniciatívy Meet and Code.

Aktivity iniciatívy Meet and Code sa konajú počas Európskeho týždňa kódovania a sú zamerané na posilnenie tejto celoeurópskej iniciatívy. Preto vyzývame všetky neziskové organizácie, aby zaregistrovali svoje podujatia, finančne podporené prostredníctvom iniciatívy Meet and Code, aj na webovej stránke Európskeho týždňa kódovania.

Povinnosti. Zodpovednosť

Za realizáciu projektu je zodpovedná nezisková organizácia, ktorá nápad na daný projekt predložila. Partneri iniciatívy v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za projekt a jeho realizáciu, prípadne akékoľvek povinnosti s ním súvisiace. Partneri iniciatívy nenesú zodpovednosť za škody, straty, zranenia alebo nenaplnenie očakávaní účastníkov, tretích strán alebo iných právnických osôb, ku ktorým došlo v dôsledku registrácie alebo pri realizácii projektu. Partneri iniciatívy nie sú tiež zodpovední za právne záväzky účastníkov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu, bez ohľadu na to, či tieto povinnosti súvisia s finančnými zdrojmi alebo nie.

Partneri iniciatívy nenesú žiadnu zodpovednosť za škody na počítačoch, ktoré vznikli v súvislosti alebo v dôsledku účasti na projekte, prípadne v dôsledku preberania materiálov súvisiacich s iniciatívou Meet and Code.

Zrušené projekty. Zvyškové finančné prostriedky

Ak sa projekt nepodarí zrealizovať, prípadne ak po jeho zrealizovaní zostanú určité zvyškové finančné prostriedky, poskytnuté prostriedky z fondov SAP sa musia využiť v aktuálnom kalendárnom roku v súlade s ustanoveniami pre organizovanie podobných projektov (na tému programovanie). Organizácii ostáva povinnosť poskytnúť správu o čerpaní finančných prostriedkov.