Newsletter

Podmienky účasti


Kritériá oprávnenosti pre finančnú podporu iniciatívy Meet and Code

O finančnú podporu v rámci grantovej schémy iniciatívy Meet and Code môžu požiadať iba neziskové a charitatívne organizácie z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Chorvátska, Írska, Kazachstanu, Maďarska, Moldavsko, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Všetky digitálne a kódovacie podujatia sa musia uskutočniť v období od 1. septembra do 31. októbra 2022 a v súlade s Európskym týždňom programovania. Ich cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku a pre všetkých účastníkov musia byť bezplatné. Viac informácií nájdete v časti “Kritériá pre výber prihlásených návrhov na podujatie“.

Kdo stojí za iniciatívou Meet and Code?

Za iniciatívou Meet and Code stoja jej zakladajúci partneri – softvérová spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH a TechSoup Europe spolu s príslušnými partnerskými organizáciami z jednotlivých krajín siete TechSoup Europe. Spoločnosť SAP umožňuje realizáciu iniciatívy Meet and Code prostredníctvom finančnej podpory a poskytnutím zdrojov pre neziskové organizácie. Organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH je zodpovedná za iniciatívu, výber projektov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj za všeobecné riadenie projektu. Organizácia TechSoup Europe koordinuje financovanie a aktivity jednotlivých partnerov siete TechSoup Europe. Partneri TechSoup Europe sú zodpovední za koordináciu iniciatívy a výber podujatí, ktoré sa budú realizovať v jednotlivých krajinách. Partnerom na Slovensku je nezisková organizácia Pontis n. o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko. Iniciatíva Meet and Code bola vyvinutá spoločne organizáciou Haus des Stiftens a spoločnosťou SAP.

Overenie organizácií žiadajúcich o grant

Organizácie, ktoré chcú požiadať o grant Meet and Code, sa musia najskôr zaregistrovať na stránkach iniciatívy Meet and Code a mať overený status charitatívnej a neziskovej organizácie. Toto overenie sa zrealizuje prostredníctvom siete partnerov TechSoup Europe v danej krajine, v ktorej organizácia žiada o udelenie grantu.

Poverený zástupca danej organizácie musí poskytnúť požadované informácie o svojej organizácii a súčasne vyplniť podrobný popis akcie a zadať platné kontaktné údaje. Každá organizácia má nárok predložiť viac ako jeden návrh na podujatie, ak sa jedná o výrazne odlišné projekty.

Kedy je možné predložiť návrh na podujatie

Neziskové organizácie môžu predložiť svoje návrhy v období od 8.6.2022 do 14.9.2022 vrátane. Aby ich miestny partner mohol vyhodnotiť, musia byť prihlášky podujatí podané kompletne spolu so všetkými podpornými dokumentmi a odoslané do uzávierky registrácie.

Hodnotenie návrhov na podujatie

Každý návrh na podujatie zhodnotí organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH alebo, ak je to nevyhnutné, jej partner v sieti TechSoup Europe. Zástupca žiadajúcej organizácia bude následne do 4 týždňov vyrozumený e-mailom, či ich prihlásený nápad bude financovaný alebo nie.

V prípade zamietnutia návrhu môže lokálny partner siete TechSoup Europe – na žiadosť neziskovej organizácie – oznámiť kontaktnej osobe dôvody zamietnutia. Organizácia môže zamietnutý nápad zrevidovať a prihlásiť znovu. Ak bude opäť odmietnutý, rovnaký návrh už nie je možné prihlásiť do ďalšieho hodnotenia.

Každý schválený a podporený nápad na podujatie bude automaticky uverejnený na webovej stránke iniciatívy www.meet-and-code.org a bude viditeľný pre všetkých používateľov.

Ak by zverejnením došlo k porušeniu práv žiadateľa, najmä autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv priemyselného vlastníctva, zodpovedá za uplatnenie právnych nárokov výlučne žiadateľ.

Termín realizácie podporených podujatí

Podporené podujatia sa musia zrealizovať v období od 1. septembra do 31. októbra 2022.

Výška grantu iniciatívy Meet and Code

Každý podporený návrh na podujatie získa grant až do výšky 400 € ako podporu na jeho spustenie. Organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH si vyhradzuje právo čiastku finančných prostriedkov spoločnosti SAP zvýšiť alebo znížiť podľa konkrétneho návrhu.

Kritériá pre výber prihlásených návrhov na podujatie

Pre všetky podujatia platia nasledujúce základné kritériá:

 1. Každé podujatie musí nejako súvisieť s tematikou technológií a kódovania. Podujatia sa musia točiť okolo témy digitálnych zručností (kódovanie, robotika, IoT, AI atď.).
 2. Podujatie sa musí zrealizovať v období od 1. septembra do 31. októbra 2022.
 3. Cieľovou skupinou sú deti a mládež.
 4. Účasť na podujatí musí byť pre účastníkov beplatná.
 5. Podujatie musí byť navrhnuté na minimálne 90 minút. Tento časový rámec môže byť splnený počas jedného stretnutia alebo môže byť rozdelený do niekoľkých stretnutí.

Oprávnení žiadatelia: Svoje nápady môžu podávať iba neziskové a charitatívne organizácie prostredníctvom webových stránok iniciatívy Meet and Code v ich krajine.

 1. Podujatia sú iniciované, riadené a realizované žiadajúcou neziskovou organizáciou. Organizácia, ktorá akciu prihlásila, je zodpovedná za všetky činnosti súvisiace s podujatím - plánovanie, organizácia, riadenie, vedenie a vyhodnotenie projektu.
 2. Granty budú vyplatené iba neziskovým organizáciám, ktoré sú schopné preukázať štatút neziskovej organizácie. Toto potvrdenie treba získať prostredníctvom overenia u partnera siete TechSoup Europe v krajine sídla organizácie, ktorá žiada o grant.

Okrem základných kritérií platia pre rok 2022 aj nasledujúce pravidlá:

Podujatia môžu byť virtuálne, čiastočne virtuálne alebo prezenčné, teda priamo na mieste.

Kritériá na financovanie podujatí na mieste:

 1. Podujatia musia byť realizované v súlade s miestnymi Covid-19 obmedzeniami a nariadeniami. Predkladajúca nezisková organizácia je zodpovedná za zabezpečenie súladu s týmito miestnymi predpismi.
 2. Každého podujatia sa musí zúčastniť aspoň 20 detí a/alebo mladých ľudí.
 3. Finančné prostriedky môžu byť použité len na predložený projekt a charitatívne účely.

Kritériá financovania online podujatí:

 1. Podujatia môžu byť vykonávané virtuálne alebo čiastočne virtuálne.
 2. Podujatia musia byť navrhnuté pre minimálne 10 účastníkov.
 3. Formát podujatia môže byť: a) živé podujatie, napr. webinár alebo workshop virtuálneho kódovania
  b) "neživé" online podujatie s povinnou interakciou účastníkov, ako je napr. otvorený online kurz so živými otázkami a odpoveďami účastníkov.

Vezmite prosím na vedomie, že financovanie sa môže použiť iba na tieto výdavky súvisiace s podujatím:

 1. tréner/tréneri na podujatie
 2. licencia na online výučbové nástroje alebo náklady na ich prenájom
 3. vzdelávacie materiály pre účastníkov vrátane nákladov na ich dopravu, napr. pracovné zošity alebo hardvér
 4. komunikácia s cieľom osloviť potenciálnych účastníkov, napr. letáky, plagáty, online marketing
 5. profesionálna externá podpora umožňujúca online udalosť, napr. technická podpora,
 6. prenájom techniky a priestorov potrebných napr. pre technickú infraštruktúru.

Organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH alebo, ak je to nevyhnutné, jej partner v danej krajine v rámci siete TechSoup Europe rozhodne o priznaní finančnej podpory podľa vlastného uváženia a iba tej organizácii, ktorá spĺňa všetky výberové kritériá.

Na udelenie grantu neexistuje právny nárok; splnením kritérií výberu nevzniká nárok na prijatie do programu a na poskytnutie grantu.

Kritériá pre vylúčenie

Z finančnej podpory budú vylúčené nasledujúce nápady na podujatia:

 • podujatia, ktoré nebudú vyvíjané alebo realizované v niektorej zo zúčastnených krajín
 • politické alebo náboženské podujatia
 • podujatia, z ktorých majú prospech iba jednotlivci
 • podujatia, ktoré nesúvisia s iniciatívou Meet and Code

Oznamovacia povinnosť a iné povinnosti

 1. O podporených podujatiach

  Každá podporená nezisková organizácia je povinná vyplniť report. Report zahŕňa dva dotazníky, jeden bude vyplnený pred a druhý po podujatí. Každá organizácia vypĺňa jeden report nezávisle od počtu organizovaných podujatí. Dotazníky budú zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby každého podujatia podporeného grantom pred 1. septembrom 2022.

  Vyplnené dotazníky musia obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

  • Názov organizácie, ktorá podujatie zrealizovala
  • Názov podujatia
  • Miesto konania podujatia
  • Dátum konania podujatia
  • Charakteristika podujatia
  • Počet účastníkov (plus aj evidencia podľa pohlavia)
  • Sebahodnotenie úrovne digitalizácie v organizácii
  • Spätnú väzbu k iniciatíve Meet and Code

  Ďalej budú k dispozícii aj dotazníky zamerané na účastníkov podujatí. Podporenej neziskovej organizácii odporúčame, aby uskutočnila prieskum medzi účastníkmi na začiatku a na konci podujatia. Tento prieskum je však dobrovoľný.

  Pri nahrávaní návrhu na podujatie na webovú stránku www.meet-and-code.org a pri poskytovaní informačných materiálov, najmä obrázkov, videí alebo zoznamu a mien účastníkov, sú organizácie povinné dodržiavať platné zákony. Organizácia Haus des Stiftens & Unternehmen & Non-Profits gGmbH a jej partneri siete TechSoup Europe sú oslobodení od všetkých nárokov tretích strán, napríklad z dôvodu porušenia autorských práv, práv na ochranné známky, iných práv na priemyselné vlastníctvo alebo ďalších práv alebo nárokov na odškodnenie. Zdôrazňuje sa to, že na ochranu práv na súkromie zobrazených osôb sa môže vyžadovať Vyhlásenie o súhlase (najmä v prípade maloletých s podpisom ich rodičov).

  Ak sa organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH dozvie o porušení práv tretích osôb, organizácia bude okamžite požiadaná o odstránenie alebo vymazanie predmetného obsahu. Ak organizácia žiadosti nevyhovie, Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH zabezpečí výmaz. Akékoľvek nároky na náhradu škody z dôvodu porušenia práv znáša výlučne organizácia, ktorá obsah poskytla.

 2. O použití finančných prostriedkov. Zmluva o poskytnutí grantu

  Financované organizácie z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska musia poskytnúť Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH potvrdenie týkajúce sa daru prijatého v rámci iniciatívy Meet and Code. Od financovaných organizácií z iných krajín sa môže, ale nemusí vyžadovať, aby e-mailom zaslali konkrétnym partnerom krajiny siete TechSoup Europe konkrétny formulár potvrdzujúci ich dar.

  Organizácie podporené na Slovensku sú povinné podpísať Zmluvu o poskytnutí grantu s miestnym partnerom iniciatívy, organizáciou Pontis n.o., ktorá pripraví znenie grantovej zmluvy a odošle ju organizáciám na podpis. Prostriedky grantu budú poukázané na bankový účet organizácie až po prijatí podpísanej grantovej zmluvy.

 3. Termíny a závierky pre reporty

  Dotazníky (report za organizácie) musia byť vyplnené podporenými neziskovými organizáciami do 48 hodín po skončení podujatia. Záverečnú správu a finančné vyúčtovanie poskytnutého grantu musí organizácia vypracovať a odoslať ideálne do 14 dní od ukončenia podujatia.

 • Výhry: Traja finalisti v každej kategórii budú pozvaní na záverečné podujatie, ktoré sa bude konať online alebo na určenom mieste. Záverečné podujatie bude obsahovať štruktúrovaný program a praktický seminár (workshop). V prípade záverečného podujatia na určenom mieste budú hradené aj cestovné náklady, ubytovanie a príspevok na stravovanie. Za jednu organizáciu bude povolená účasť maximálne dvoch osôb na záverečnom podujatí. Za prvé miesto v každej kategórii získa víťaz peňažnú odmenu vo výške 2 000 eur.
 • Opravné prostriedky a zodpovednosť: Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za dopravu do miesta konania záverečného podujatia a jej priebeh. Právny proces a opravné prostriedky v tejto veci sú vylúčené.
 • Verejná komunikácia

  Partner projektu Meet and Code je oprávnený ako súčasť vlastného reportingu plne využívať vyššie uvedené správy a výsledky prieskumu, vrátane poskytnutých informačných materiálov, ako aj informácií o účastníkoch a výhercoch súťaže s ich nápadmi na podujatie. Vložením svojho návrhu na podujatie súhlasí žiadateľ s tým, že poskytne ďalšie informácie o podujatí v čase jeho realizácie.

  V záujme podpory a posilnenia myšlienky iniciatívy Meet and Code sú podporené organizácie povinné používať logo Meet and Code pri všetkých svojich aktivitách v oblasti public relation (teda pri tých aktivitách, ktoré sa týkajú podujatí, ktoré boli podporené iniciatívou Meet and Code). Správne použitie loga je vysvetlené v Príručke grafického štýlu. Použitie loga musí byť zdokumentované zaslaním e-mailu na adresu contact@meet-and-code.org  Okrem toho vyzývame organizácie, aby používali hashtagy iniciatívy #meetandcode, #codeEU a #SAP4good vo svojej komunikácii na sociálnych sieťach. Iniciatíva Meet and Code vytvorí kanál na sociálnych sieťach, kde bude zverejňovať všetky príspevky s uvedenými hashtagmi, a bude ich tiež prezentovať na webových stránkach iniciatívy Meet and Code.

  Právna zodpovednosť a záväzky

  Iniciatíva Meet and Code sa uskutoční aj počas Európskeho týždňa programovania a jej cieľom je posilniť túto celoeurópsku iniciatívu. Preto žiadame všetky podporené neziskové organizácie o registráciu financovaných podujatí aj na stránkach EU Code Week.

  Za realizáciu podujatia zodpovedá nezisková organizácia, ktorá predložila jeho návrh. Partneri iniciatívy v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za projekt a jeho realizáciu, prípadne akékoľvek povinnosti s ním súvisiace. Partneri iniciatívy nenesú zodpovednosť za škody, straty, zranenia alebo nenaplnenie očakávaní účastníkov, tretích strán alebo iných právnických osôb, ku ktorým došlo v procese registrácie alebo pri realizácii projektu. Partneri iniciatívy nie sú tiež zodpovední za právne záväzky účastníkov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu, bez ohľadu na to, či tieto povinnosti súvisia s finančnými zdrojmi alebo nie.

  Partneri iniciatívy nenesú žiadnu zodpovednosť za škody na počítačoch, ktoré vznikli v súvislosti alebo v dôsledku účasti na podujatí, prípadne v dôsledku preberania materiálov súvisiacich s iniciatívou Meet and Code.

  Zrušené projekty. Zvyškové finančné prostriedky

  Ak by projekt nakoniec nebol zrealizovaný z akéhokoľvek dôvodu alebo aj po jeho vykonaní zostanú zvyšné prostriedky, je žiadateľ povinný túto skutočnosť a bez zbytočného odkladu oznámiť organizácii Haus des Stiftens; môže aj navrhnúť podobné projekty, ktoré by mohli byť financované z týchto zostávajúcich prostriedkov.

  Podľa uváženia organizácie Haus des Stiftens musí byť akákoľvek suma zostávajúcich prostriedkov vrátená organizácii Haus des Stiftens (alebo príslušnej partnerskej organizácii siete TechSoup Europe) alebo použitá v aktuálnom kalendárnom roku v súlade so všetkými platnými pravidlami a predpismi pre charitatívne projekty podobné predloženému projektu (téma programovania). V druhom prípade žiadateľ súhlasí s tým, že zaistí a nesie zodpovednosť za to, že tieto zvyškové prostriedky môžu byť použité iba pre charitatívne účely. V prípade využitia finančných prostriedkov na podobný projekt zostáva na žiadateľovi povinnosť bez zbytočného odkladu reportovať ich využitie.