Podmienky účasti


Kritériá oprávnenosti pre grantovú schému iniciatívy Meet and Code

O finančnú podporu v rámci grantovej schémy iniciatívy Meet and Code môžu požiadať iba neziskové a charitatívne organizácie z Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Írska, Kazachstanu, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Severného Macedónska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Všetky predkladané nápady týkajúce sa digitálnych a kódovacích podujatí by mali byť naplánované na termín Európskeho týždňa programovania (v čase od 5. do 20. októbra 2019), mali by sa zaoberať deťmi a mládežou vo veku od 8 do 24 rokov a musia byť pre všetkých účastníkov bezplatné. Viac informácií nájdete v časti “Kritériá pre výber prihlásených nápadov na podujatie“.

Kto stojí za iniciatívou Meet and Code?

Softvérová spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH z Nemecka a partnerské organizácie z jednotlivých krajín siete TechSoup Europe sú hlavné organizácie, ktoré stoja za iniciatívou Meet and Code.

Iniciatívu financuje spoločnosť SAP. Nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH vymyslela celú iniciatívu, je zodpovedná za jej celkové riadenie, konečný výber podujatí podporených v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku a za prevod finančných prostriedkov poskytnutých spoločnosťou SAP (ďalej ako „financovanie SAP“) pre vybrané podujatia. Organizácia Haus des Stiftens gGmbH okrem toho koordinuje distribúciu financovania SAP prostredníctvom partnerov v jednotlivých krajinách siete TechSoup Europe. Partnerom pre výber a podporu podujatí na Slovensku je nezisková organizácia Pontis n.o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko.

Proces schvaľovania žiadateľov

Organizácie, ktoré majú záujem o udelenie grantu iniciatívy Meet and Code, sa najprv musia zaregistrovať na stránkach Meet and Code a nechať overiť svoj štatút neziskovej organizácie.

Overenie organizácie urobí partner siete TechSoup Europe v krajine žiadajúcej organizácie (zoznam všetkých partnerov siete TechSoup Europe nájdete na stránke http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). Po overení registrácie organizácie odovzdá príslušný partner informácie, ktoré mu boli poskytnuté v procese overovania, ako aj výsledok overenia, organizácii Haus des Stiftens gGmbH na ich ďalšie spracovanie.

Predloženie návrhu na podujatie

Podujatie (ďalej ako „návrh alebo nápad na podujatie“) môže prihlásiť len zaregistrovaná a overená organizácia prostredníctvom registračného online formulára na webových stránkach iniciatívy www.meet-and-code.org.

Oprávnený zástupca organizácie musí poskytnúť základné informácie o organizácii, podrobný popis návrhu na podujatie a platné kontaktné údaje pre komunikáciu v čase realizácie podujatia. Každá organizácia je oprávnená podať viac ako jeden nápad na podujatie, ale len za predpokladu, že tieto nápady budú obsahovať výrazne odlišné aktivity.

Časový rámec na predloženie návrhov

Neziskové organizácie môžu odosielať svoje nápady v období od 03.06.2019 do 08.09.2019 vrátane. Určujúcim faktorom pre výber návrhov na finančnú podporu lokálnym partnerom je úplnosť poskytnutých informácií a dokumentov predložených do uzávierky registrácie.

Hodnotenie návrhov na podujatie

Každý návrh na podujatie bude hodnotený spoločnosťou SAP SE a/alebo spoločnosťou zo skupiny SAP v krajine žiadajúcej organizácie (zoznam všetkých spoločností zo skupiny SAP nájdete v dokumente na adrese https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) a/alebo organizáciou Haus des Stiftens gGmbH (pre žiadateľov v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku) alebo príslušným partnerom siete TechSoup Europe (vo všetkých ostatných krajinách). Do štyroch týždňov od odoslania návrhu bude zástupca žiadajúcej organizácie informovaný e-mailom, či predložená myšlienka bude alebo nebude finančne podporená.

V prípade odmietnutia návrhu na podujatie môže miestny partner organizácie TechSoup Europe – na priame požiadanie organizácie – vysvetliť dôvody odmietnutia kontaktnej osobe žiadajúcej organizácie. Po revízii a úprave môže organizácia ten istý nápad predložiť ešte raz. Ak bude opäť odmietnutý, rovnaký nápad sa nedá predložiť tretíkrát.

Každý schválený a podporený nápad na podujatie bude automaticky uverejnený na webovej stránke iniciatívy www.meet-and-code.org a bude viditeľný pre všetkých používateľov.

Termín realizácie podporených podujatí

Podporené podujatia sa musia zrealizovať v termíne Európskeho týždňa programovania, v období od 5. do 20. októbra 2019.

Výška grantu iniciatívy Meet and Code

Každý schválený návrh na podujatie, ktorý bude finančne podporený na Slovensku, získa zvyčajne grant vo výške 400 € ako počiatočný štartovací kapitál. Organizácie Haus des Stiftens gGmbH a Pontis n.o. si vyhradzujú právo v individuálnych prípadoch výšku finančnej podpory spoločnosti SAP upraviť (zvýšiť alebo znížiť).

Kritériá pre výber prihlásených nápadov na podujatie

 1. Každé podujatie musí nejako súvisieť s tematikou technológií a kódovania. Či sa jedná o hackathon v škole, Scratch alebo HTML seminár pre členov združenia alebo inú cieľovú skupinu, seminár o IoT (Internet of Things) alebo AI (Artificial Intelligence) – podujatie musí byť zamerané na kódovanie (programovanie).
 2. Každého podujatia sa musí zúčastniť minimálne 20* detí alebo mladých ľudí vo veku od 8 do 24 rokov. (* horná hranica pre účasť nie je stanovená). Podujatie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí, ak celková účasť dosiahne najmenej 20 detí alebo mladých ľudí.
 3. Účasť na podujatí podporenom v rámci iniciatívy Meet and Code musí byť pre účastníkov bezplatná.
 4. Každé podujatie iniciuje, riadi a zabezpečuje nezisková organizácia, ktorá predkladá príslušný nápad. Predkladajúca nezisková organizácia je zodpovedná za všetko, čo sa udeje počas plánovania, organizovania a priebehu podujatia, aj po jeho ukončení.
 5. Priame a nepriame zdroje financovania je možné použiť iba na predložený projekt a s ním súvisiace charitatívne účely.
 6. Sľúbené finančné prostriedky budú vyplatené len neštátnym neziskovým a charitatívnym organizáciám, ktoré budú schopné preukázať neziskový štatút organizácie. Príslušné doklady treba predložiť (a budú posudzované) v čase pred odoslaním návrhu na podujatie.
 7. Organizácia Haus des Stiftens gGmbH, alebo podľa potreby jej partner v rámci siete TechSoup Europe, rozhodne o priznaní finančnej podpory podľa vlastného uváženia a iba tej organizácii, ktorá spĺňa všetky výberové kritériá.
 8. Neexistuje povinnosť automaticky informovať žiadajúcu organizáciu o dôvodoch odmietnutia žiadosti o grant. Na udelenie grantu neexistuje právny nárok, ani v prípade, ak sú splnené všetky výberové kritériá na jeho udelenie.

Kritériá vylúčenia

Z finančnej podpory budú vylúčené nasledujúce nápady na podujatia:

 • Podujatia, ktoré nebudú vyvíjané alebo realizované v niektorej zo zúčastnených krajín
 • Politické alebo náboženské podujatia
 • Podujatia, z ktorých majú prospech iba jednotlivci
 • Podujatia, ktoré nesúvisia s iniciatívou Meet and Code

Povinnosť reportovať

 1. O podporených podujatiach

  Každá podporená nezisková organizácia má povinnosť vypracovať stručnú správu o projekte a odoslať ju do dvoch dní po dátume realizácie podujatia. Poverený zástupca organizácie musí odoslať správu prostredníctvom špeciálneho formulára, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu kontaktnej osoby v čase pred konaním Európskeho týždňa programovania.

  Správa musí obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

  • Názov organizácie, ktorá podujatie zrealizovala
  • Názov podujatia
  • Miesto konania podujatia
  • Dátum konania podujatia
  • Charakter podujatia
  • Počet a pohlavie účastníkov
  • Aspoň jednu fotografiu z realizovaného podujatia

  Navyše sa vyžaduje od organizácií, ktoré budú finančne podporené, aby vykonali prieskum o meraní vplyvu medzi účastníkmi podujatia. Organizácie budú mať k dispozícii vhodný prieskumný formulár, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu kontaktnej osoby v čase pred konaním Európskeho týždňa programovania.

 2. O použití finančných prostriedkov. Zmluva o poskytnutí grantu

  Podporené organizácie zo Slovenska sú pre získanie prostriedkov na zorganizovanie podujatia povinné podpísať Zmluvu o poskytnutí grantu s miestnym partnerom iniciatívy, organizáciou Pontis n.o., ktorá pripraví znenie grantovej zmluvy a odošle ju organizáciám na podpis. Prostriedky grantu budú poukázané na bankový účet organizácie až po prijatí podpísanej grantovej zmluvy.

 3. Uzávierka na odovzdanie reportov

  Stručný reporting a vyhodnotenie aktivít musia byť podporenými neziskovými organizáciami vypracované a odoslané do 48 hodín po realizácii ich podujatia. Záverečnú správu a finančné vyúčtovanie poskytnutého grantu musí podporená organizácia vypracovať a odoslať do 14 dní od ukončenia podujatia.

Súťaž Meet and Code Award

Aj tento rok spoločnosť SAP ocení najlepšie návrhy na podujatia zo všetkých zúčastnených krajín v rámci iniciatívy Meet and Code 2019. Účasť v tomto doplnkovom súťažnom procese je dobrovoľná a prebieha za týchto podmienok:

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť SAP SE.
 2. Cieľom súťaže je nájsť tie najlepšie príklady podujatí, ktoré pripravia deti a mladých ľudí na digitálny svet zajtrajška a podporia tak ich predstavivosť. Víťazné návrhy na podujatia v každej zo štyroch kategórií popísaných nižšie a víťaz hlasovania verejnosti budú vyhlásení na záverečnom podujatí organizovanom v Európe.
 3. Registrácia: Organizácie, ktoré požiadajú o finančnú podporu svojich podujatí podľa podmienok iniciatívy Meet and Code, môžu rozhodnúť pri registrácii návrhu na podujatie, či sa chcú zúčastniť aj súťaže o cenu Award a v ktorej súťažnej kategórii.
 4. Hodnotenie sa uskutoční v nasledujúcich kategóriách a najmä podľa nasledujúcich kritérií:
  • Dievčatá v IT (Girls do IT)

   Téma rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti hrá v dnešnej spoločnosti dôležitú úlohu. Cieľom tejto kategórie je pomôcť odstrániť rodové rozdiely v oblasti IT a kódovania. Hľadáme kreatívne podujatia, ktoré narúšajú rodové stereotypy a posilňujú pozíciu dievčat v téme kódovania. Vhodnými príklady podujatí v tejto kategórii by mohli byť „Robotics for girls“ alebo „Code like a girl with Snap!“.

  • Rôznorodosť (Diversity)

   Život je o rozmanitosti. Len rôznorodý a inkluzívny svet môže zabezpečiť našu budúcnosť. V kategórii „Rôznorodosť“ (Diversity) hľadáme najlepšie nápady na podujatia, ktoré budú inšpirovať deti a mladých ľudí. Ale nielen pre svet IT a kódovania, ale aj pre svet s rovnakými príležitosťami a uznaním. Znamená to rozmanitosť kultúrneho, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu, mentálnych a fyzických schopností a rôznych životných a pracovných podmienok. Môžu napríklad osloviť mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT pre ľudí s poruchami zraku a sluchu.

  • Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

   Vedeli ste, že včely môžete sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme hackathony, noci kódovania alebo iné podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky kódovacie podujatia, ktoré zlepšujú vzdelávanie o zmene klímy zvyšovaním povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ 13 SDG. Udalosti v tejto kategórii by sa mohli napríklad zaoberať meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi energetickej účinnosti.

  • Komunita (Community)

   Miestna komunita je bezpečná sieť pre svojich ľudí. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne aspekty a zvyky a premýšľajú o špecifických potrebách komunity. Tieto podujatia by mali spájať ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkymi susedmi prostredníctvom vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, ktorá reaguje na potreby vašej komunity.

 5. Verejné hlasovanie: podrobnosti nájdete v časti „Proces“.
 6. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky organizácie, ktoré dostali finančnú podporu na realizáciu podujatia v rámci iniciatívy Meet and Code. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátorov, predstavitelia alebo zamestnanci štátnej a verejnej správy alebo služby.
 7. Proces:
  • Hlasovanie verejnosti

   V termíne od 16. septembra do 23:59 SEČ dňa 20. októbra môže byť na stránkach iniciatívy Meet and Code odovzdaný hlas za každé schválené podujatie. Organizácie môžu zhromažďovať hlasy tak, že budú vyzývať ľudí hlasovať za ich podujatie. Na započítanie hlasu je potrebné zadať a potvrdiť platnú e-mailovú adresu. Každá e-mailová adresa môže hlasovať iba raz. Ak chcete zvýšiť povedomie o vašom podujatí a povzbudiť tak ľudí, aby hlasovali práve za vaše podujatie, môžete ho zdieľať aj prostredníctvom sociálnych sietí a ďalších mediálnych kanálov. Počas hlasovania sa na webovej stránke iniciatívy Meet and Code bude zobrazovať poradie prvých 10 podujatí zo všetkých zúčastnených krajín. Zástupcovia prvých 3 podujatí po ukončení hlasovania budú pozvaní na víkendové podujatie Meet and Code Award a celkový víťaz hlasovania získa aj finančnú odmenu.

  • Výber poroty

   Všetky podujatia iniciatívy Meet and Code, ktoré sa zapojili do súťaže v jednej zo štyroch kategórií (iných, ako je verejné hlasovanie), budú vybrané miestnymi partnermi TechSoup a predložené porote na záverečné hodnotenie. Porota vyberie troch finalistov (vrátane jedného víťaza) v každej kategórii podľa definovaných kritérií výberového konania.

 8. Ceny: Finalisti v každej kategórii (prvé tri organizácieň, ako aj prvé tri organizácie v hlasovaní verejnosti budú pozvané na záverečné podujatie, ktoré bude obsahovať štruktúrovaný program a praktické semináre (workshopy). Sponzor bude hradiť cestovné výdavky, ubytovanie a stravu účastníkov. Podujatia sa môžu zúčastniť dvaja zástupcovia za každú pozvanú organizáciu. Celkový víťaz v každej kategórii a vo verejnom hlasovaní získa dodatočnú finančnú odmenu vo výške 2 000 eur.
 9. Právny prostriedok a zodpovednosť: Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za cestu do miesta konania záverečného podujatia a jej priebeh. Právny proces v tejto veci je vylúčený.

Verejná komunikácia

Popis podujatia poskytnutý zúčastnenými organizáciami bude verejne prezentovaný na webovej stránke iniciatívy meet-and-code.org.

Spoločnosť SAP, organizácia Haus des Stiftens gGmbH a partneri siete TechSoup Europe budú využívať informácie poskytnuté vo vyššie uvedených správach a výsledkoch prieskumov, vrátane ďalších informácií, fotografií, videí, obrázkov a log poskytnutých organizáciami, ako aj informácie o účastníkoch a víťazoch súťaže, ktoré súvisia s realizovanými podujatiami tejto iniciatívy – pre vlastné potreby a ako súčasť správ o iniciatíve Meet and Code. Zúčastneným organizáciám bude poskytnutý formulár na vyjadrenie súhlasu s týmto využitím poskytnutých informácií.

Ak by akýkoľvek materiál poskytnutý organizáciou porušil právo tretej strany, a preto by táto tretia strana vzniesla právne nároky voči spoločnosti SAP, organizácii Haus des Stiftens gGmbH a/alebo akémukoľvek partnerovi siete TechSoup Europe, organizácia, ktorá predložila materiál porušujúci autorské práva, odškodní a podrží nároky poškodenej strane voči akýmkoľvek týmto nárokom a nákladom tretej strany spôsobené týmto porušením.

S cieľom posilniť myšlienku iniciatívy Meet and Code sú organizácie podporené financovaním spoločnosti SAP povinné používať logo iniciatívy Meet a Code vo svojich PR aktivitách týkajúcich sa všetkých finančne podporených podujatí. Správne používanie loga je vysvetlené v Príručke grafického štýlu, ktorá sa nachádza v sekcii Preberanie (Download) po nalogovaní na stránky iniciatívy meet-and-code.org.Okrem toho vyzývame organizácie, aby používali hashtag iniciatívy #meetandcode a #SAP4good vo svojej komunikácii na sociálnych sieťach. Iniciatíva Meet and Code vytvorí kanál v sociálnych sieťach, ktorá bude obsahovať zoznam všetkých príspevkov, ktoré využijú uvedený hashtag, a súčasne ho bude propagovať aj na webových stránkach iniciatívy Meet and Code.

Aktivity iniciatívy Meet and Code sa konajú v čase Európskeho týždňa programovania a sú zamerané na posilnenie tejto celoeurópskej iniciatívy. Preto vyzývame všetky neziskové organizácie, aby zaregistrovali svoje podujatia, finančne podporené prostredníctvom iniciatívy Meet and Code, aj na webovej stránke Európskeho týždňa programovania.

Povinnosti. Zodpovednosť

Za realizáciu projektu je zodpovedná nezisková organizácia, ktorá predložila nápad na podujatie. Partneri iniciatívy v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za projekt a jeho realizáciu, prípadne akékoľvek povinnosti s ním súvisiace. Partneri iniciatívy nenesú zodpovednosť za škody, straty, zranenia alebo nenaplnenie očakávaní účastníkov, tretích strán alebo iných právnických osôb, ku ktorým došlo v dôsledku registrácie alebo pri realizácii projektu. Partneri iniciatívy nie sú tiež zodpovední za právne záväzky účastníkov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu, bez ohľadu na to, či tieto povinnosti súvisia s finančnými zdrojmi alebo nie.

Partneri iniciatívy nenesú žiadnu zodpovednosť za škody na počítačoch, ktoré vznikli v súvislosti alebo v dôsledku účasti na podujatí, prípadne v dôsledku preberania materiálov súvisiacich s iniciatívou Meet and Code.

Zrušené projekty. Zvyškové finančné prostriedky

Ak sa projekt nepodarí zrealizovať, prípadne ak po jeho skončení zostanú zvyškové finančné prostriedky, poskytnuté prostriedky z financovania spoločnosti SAP musí organizácia využiť na zorganizovanie podobných projektov (téma programovania) v aktuálnom kalendárnom roku. Povinnosť organizácie poskytnúť správu o čerpaní finančných prostriedkov týmto ostáva nezmenená.