Newsletter

Podmienky účasti


Kritériá oprávnenosti pre finančnú podporu iniciatívy Meet and Code

O finančnú podporu v rámci grantovej schémy iniciatívy Meet and Code môžu požiadať iba neziskové a charitatívne organizácie z Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Kazachstanu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Ukrajiny a Veľkej Británie. Všetky digitálne a kódovacie podujatia sa musia uskutočniť v období od 1. septembra do 31. októbra 2021 a v súlade s Európskym týždňom programovania. Ich cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku od 8 do 24 rokov a pre všetkých účastníkov musia byť bezplatné. Viac informácií nájdete v časti “Kritériá pre výber prihlásených návrhov na podujatie“.

Kdo stojí za iniciatívou Meet and Code?

Za iniciatívou Meet and Code stoja jej zakladajúci partneri – softvérová spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens a príslušné partnerské organizácie z jednotlivých krajín siete TechSoup Europe. V roku 2020 sa stalo súčasťou iniciatívy aj nemecké spolkové ministerstvo Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) ako partner v rámci nemeckého predsedníctva EÚ, so zameraním na krajiny Únie. Spoločnosť SAP a nemecké ministerstvo BMI umožňujú realizáciu iniciatívy Meet and Code prostredníctvom finančnej podpory a poskytnutím zdrojov pre neziskové organizácie. Organizácia Haus des Stiftens gGmbH je zodpovedná za iniciatívu, výber projektov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj za všeobecné riadenie projektu. Organizácia TechSoup Europe koordinuje financovanie a aktivity jednotlivých partnerov siete TechSoup Europe. Partneri TechSoup Europe sú zodpovední za koordináciu iniciatívy a výber podujatí, ktoré sa budú realizovať v jednotlivých krajinách. Partnerom na Slovensku je nezisková organizácia Pontis n. o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko. Iniciatíva Meet and Code bola vyvinutá spoločne organizáciou Haus des Stiftens a spoločnosťou SAP.

Overenie organizácií žiadajúcich o grant

Organizácie, ktoré chcú požiadať o grant Meet and Code, sa musia najskôr zaregistrovať na stránkach iniciatívy Meet and Code a mať overený status charitatívnej a neziskovej organizácie. Toto overenie sa zrealizuje prostredníctvom siete partnerov TechSoup Europe v danej krajine, v ktorej organizácia žiada o udelenie grantu.

Poverený zástupca danej organizácie musí poskytnúť požadované informácie o svojej organizácii a súčasne vyplniť podrobný popis akcie a zadať platné kontaktné údaje. Každá organizácia má nárok predložiť viac ako jeden návrh na podujatie, ak sa jedná o výrazne odlišné projekty.

Kedy je možné predložiť návrh na podujatie

Neziskové organizácie môžu predložiť svoje návrhy v období od 01.06.2021 do 15.09.2021 vrátane. Určujúcim faktorom pre výber návrhov na finančnú podporu lokálnym partnerom je úplnosť poskytnutých informácií a dokumentov predložených do uzávierky registrácie.

Hodnotenie návrhov na podujatie

Každý návrh na podujatie zhodnotí organizácia Haus des Stiftens gGmbH alebo jeho partner v sieti TechSoup Europe. Zástupca žiadajúcej organizácia bude následne do 4 týždňov vyrozumený e-mailom, či ich prihlásený nápad bude financovaný alebo nie.

V prípade zamietnutia návrhu môže lokálny partner siete TechSoup Europe – na žiadosť neziskovej organizácie – oznámiť kontaktnej osobe dôvody zamietnutia. Organizácia môže zamietnutý nápad zrevidovať a prihlásiť znovu. Ak bude opäť odmietnutý, rovnaký návrh už nie je možné prihlásiť do ďalšieho hodnotenia.

Každý schválený a podporený nápad na podujatie bude automaticky uverejnený na webovej stránke iniciatívy www.meet-and-code.org a bude viditeľný pre všetkých používateľov.

Termín realizácie podporených podujatí

Podporené podujatia sa musia zrealizovať v období od 1. septembra do 31. októbra 2021.

Výška grantu iniciatívy Meet and Code

Každý prijatý návrh na podujatie získa grant až do výšky 400 €. Organizácia Haus des Stiftens gGmbH si vyhradzuje právo čiastku finančných prostriedkov spoločnosti SAP zvýšiť alebo znížiť podľa konkrétneho návrhu.

Kritériá pre výber prihlásených návrhov na podujatie

Pre všetky podujatia platia nasledujúce základné kritériá:

 1. Každé podujatie musí nejako súvisieť s tematikou technológií a kódovania. Či sa jedná o hackathon v škole, Scratch alebo HTML seminár pre členov združenia alebo inú cieľovú skupinu, seminár o IoT (Internet of Things) alebo AI (Artificial Intelligence) – podujatie musí byť zamerané na kódovanie (programovanie).
 2. Podujatie sa musí zrealizovať v období od 1. septembra do 31. októbra 2021.
 3. Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku od 8 do 24 rokov.
 4. Účasť na podujatí musí byť pre účastníkov beplatná.

Oprávnení žiadatelia: Svoje nápady môžu podávať iba neziskové a charitatívne organizácie prostredníctvom webových stránok iniciatívy Meet and Code v ich krajine.

 1. Podujatia sú iniciované, riadené a realizované žiadajúcou neziskovou organizáciou. Organizácia, ktorá akciu prihlásila, je zodpovedná za všetky činnosti súvisiace s podujatím - plánovanie, organizácia, riadenie, vedenie a vyhodnotenie projektu.
 2. Granty budú vyplatené iba neziskovým organizáciám, ktoré sú schopné preukázať štatút neziskovej organizácie. Toto potvrdenie treba získať prostredníctvom overenia u partnera siete TechSoup Europe v krajine sídla organizácie, ktorá žiada o grant.

Okrem základných kritérií platia pre rok 2021 aj nasledujúce pravidlá:

 1. Všetky podujatia musia byť realizované virtuálne.
 2. Podujatie musí byť navrhnuté minimálne na 90 minút. Tento časový rámec možno splniť počas jedného vysielania alebo ho rozdeliť do niekoľkých kratších častí.
 3. Živé online podujatia musia byť navrhnuté minimálne pre 10 účastníkov.
 4. Formát udalostí môže byť
  a) živá udalosť, napr. webinár, virtuálny kódovací workshop
  b) "neživé" online podujatie s povinnou interakciou účastníkov, ako je napr. otvorený online kurz so živými otázkami a odpoveďami účastníkov.

Vezmite prosím na vedomie, že financovanie sa môže použiť iba na tieto výdavky súvisiace s podujatím:

 1. tréner na podujatie
 2. licencia na online výučbové nástroje
 3. vzdelávacie materiály pre účastníkov vrátane nákladov na ich dopravu, napr. pracovné zošity alebo hardvér
 4. komunikácia s cieľom osloviť potenciálnych účastníkov, napr. letáky, plagáty, online marketing
 5. profesionálna externá podpora umožňujúca online udalosť, napr. technická podpora,
 6. prenájom techniky a priestorov potrebných napr. pre technickú infraštruktúru.

Organizácia Haus des Stiftens gGmbH alebo jej partner v danej krajine v rámci siete TechSoup Europe rozhodne o priznaní finančnej podpory podľa vlastného uváženia a iba tej organizácii, ktorá spĺňa všetky výberové kritériá.

Na udelenie grantu neexistuje právny nárok; splnením kritérií výberu nevzniká nárok na prijatie do programu a na poskytnutie grantu.

Kritériá pre vylúčenie

Z finančnej podpory budú vylúčené nasledujúce nápady na podujatia:

 • podujatia, ktoré nebudú vyvíjané alebo realizované v niektorej zo zúčastnených krajín
 • politické alebo náboženské podujatia
 • podujatia, z ktorých majú prospech iba jednotlivci
 • podujatia, ktoré nesúvisia s iniciatívou Meet and Code

Povinnosť reportovať

 1. O podporených podujatiach

  Každá podporená nezisková organizácia je povinná vyplniť report. Report zahŕňa dva dotazníky, jeden bude vyplnený pred a druhý po podujatí. Každá organizácia vypĺňa jeden report nezávisle od počtu organizovaných podujatí. Dotazníky budú zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby každého podujatia podporeného grantom pred 1. septembrom 2021.

  Vyplnené dotazníky musia obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

  • Názov organizácie, ktorá podujatie zrealizovala
  • Názov podujatia
  • Miesto konania podujatia
  • Dátum konania podujatia
  • Charakteristika podujatia
  • Počet účastníkov (plus aj evidencia podľa pohlavia)
  • Sebahodnotenie úrovne digitalizácie v organizácii
  • Spätnú väzbu k iniciatíve Meet and Code

  Ďalej budú k dispozícii aj dotazníky zamerané na účastníkov podujatí. Podporenej neziskovej organizácii odporúčame, aby uskutočnila prieskum medzi účastníkmi na začiatku a na konci podujatia. Tento prieskum je však dobrovoľný.

  Pri poskytovaní informačných materiálov, najmä obrázkov, videí alebo zoznamu a mien účastníkov, sú organizácie povinné dodržiavať platné zákony. Organizácia Haus des Stiftens gGmbH a jej partneri siete TechSoup Europe sú oslobodení od všetkých nárokov tretích strán, napríklad z dôvodu porušenia autorských práv, práv na ochranné známky, iných práv na priemyselné vlastníctvo alebo ďalších práv alebo nárokov na odškodnenie. Ak by akýkoľvek materiál poskytnutý organizáciou organizátora podujatia porušoval práva akejkoľvek tretej strany a toto porušenie by vyústilo do právneho nároku týchto tretích strán voči spoločnosti SAP, organizácii Haus des Stiftens gGmbH a/alebo partnerskej organizácii siete TechSoup Europe, organizácia, ktorá by takýto materiál poskytla, musí z dotknutej strany sňať zodpovednosť za tieto nároky a znášať náklady spojené s týmito nárokmi, ktoré spôsobilo porušenie práv tretích strán. Na ochranu práv na súkromie môže byť vyžadované Vyhlásenie o súhlase (najmä v prípade maloletých detí, za ktorých vyhlásenie podpisuje ich rodič).

 2. O použití finančných prostriedkov. Zmluva o poskytnutí grantu

  Podporené organizácie zo Slovenska sú povinné podpísať Zmluvu o poskytnutí grantu s miestnym partnerom iniciatívy, organizáciou Pontis n.o., ktorá pripraví znenie grantovej zmluvy a odošle ju organizáciám na podpis. Prostriedky grantu budú poukázané na bankový účet organizácie až po prijatí podpísanej grantovej zmluvy.

 3. Termíny a závierky pre reporty

  Dotazníky (report za organizácie) musia byť vyplnené podporenými neziskovými organizáciami do 48 hodín po skončení podujatia. Záverečnú správu a finančné vyúčtovanie poskytnutého grantu musí organizácia vypracovať a odoslať ideálne do 14 dní od ukončenia podujatia.

Súťaž Meet and Code Award

Aj tento rok ocení spoločnosť SAP najlepšie návrhy na podujatia zo všetkých zúčastnených krajín v rámci iniciatívy Meet and Code. Účasť v súťaži je dobrovoľná a prebieha za týchto podmienok:

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť SAP.
 2. Cieľom súťaže je nájsť tie najlepšie príklady podujatí, ktoré pripravia deti a mladých ľudí na digitálny svet zajtrajška a podporia tak ich predstavivosť. Víťazné návrhy na podujatia v každej z piatich kategórií popísaných nižšie budú prezentované na záverečnom podujatí v sídle spoločnosti SAP.
 3. Registrácia: Organizácie, ktoré získali finančné prostriedky a úspešne zrealizovali svoje podujatie, ho môžu prihlásiť do súťaže o cenu. Registrácia je možná od 1. 11. 2021 do 15. 12. 2021 na webovej stránke.
 4. Hodnotenie sa uskutoční v nasledujúcich kategóriách a najmä podľa nasledujúcich kritérií:
  • Dievčatá v IT (Girls do IT!)

   Téma rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti hrá v dnešnej spoločnosti dôležitú úlohu. Cieľom tejto kategórie je prispieť k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami v oblasti IT a podporiť dievčatá v téme programovania. Podujatia v tejto kategórii by mali byť zamerané na povzbudenie záujmu a zábavy v oblasti programovania, najmä medzi dievčatami. Súčasne by sa tu malo myslieť aj na ich rodičov a na podporu povedomia o rodovej zaujatosti v oblasti technologického vzdelávania.

  • Diverzita (Diversity)

   Len rôznorodý a inkluzívny svet môže zabezpečiť našu budúcnosť. V tejto kategórii hľadáme tie najlepšie nápady na podujatia, ktoré budú inšpirovať deti a mladých ľudí. Avšak nielen pre svet IT a kódovania, ale aj pre svet s rovnakými príležitosťami a uznaním. Tým máme na mysli rôznorodosť kultúrneho, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, duševných a telesných schopností a rôznych životných a pracovných podmienok. Podujatia môžu osloviť napríklad mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT ľuďmi s poruchami zraku či sluchu.

  • Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

   Vedeli ste, že pohyb včiel môžete sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ číslo 13 SDG. Podujatia v tejto kategórii sa môžu zaoberať napríklad meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi na energetickú účinnosť.

  • Komunita (Community)

   Miestna komunita je ako bezpečná sieť pre svojich členov. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne podmienky a zvyklosti a myslia na špecifické potreby komunity. Akcie by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkych susedov prostredníctvom spoločnej vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, využiteľnej vo vašej komunite, vo vašom susedstve.

  • Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

   Spolupráca je extrémne dôležitá, najmä pokiaľ ide o prekonanie ťažkostí a výziev spojených s digitalizáciou EÚ. Úzko súvisí s cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 17 – Partnerstvá pre ciele. Táto kategória sa snaží začať cezhraničnú spoluprácu a spojiť deti z rôznych prostredí a lokalít prostredníctvom podujatí Meet and Code. Akcie v tejto kategórii zahŕňajú bezpečné a zodpovedné používanie online médií; skúmanie spôsobov, ako spojiť deti a mládež rôznych národností; riešenie dezinformácií a boj proti falošným správam (fake news) a kreatívne riešenia, ktoré sa zaoberajú súčasnými digitálnymi výzvami v celej Európe.

 5. Oprávnené sú všetky organizácie, ktoré získali finančné prostriedky na podujatie v rámci iniciatívy Meet and Code. Zamestnanci usporiadateľov, úradníci a zamestnanci verejnej a štátnej správy sú zo súťaže vylúčení.
 6. Proces: Finalisti budú vybratí porotou nasledujúcim procesom: Miestny partner siete TechSoup v každej zúčastnenej krajine urobí predvýber v každej kategórii, a to zo všetkých podujatí Meet and Code, ktoré sa zapojili do súťaže v jednej z piatich kategórií. Vybraté podujatia budú potom predložené porote na záverečné hodnotenie. Porota následne vyberie troch finalistov (vrátane jedného víťaza) v každej kategórii podľa definovaných krokov výberového konania.
 7. Výhry: Traja finalisti v každej kategórii budú pozvaní na záverečné podujatie, ktoré sa bude konať online alebo na určenom mieste. Záverečné podujatie bude obsahovať štruktúrovaný program a praktický seminár (workshop). V prípade záverečného podujatia na určenom mieste budú hradené aj cestovné náklady, ubytovanie a príspevok na stravovanie. Za jednu organizáciu bude povolená účasť maximálne dvoch osôb na záverečnom podujatí. Za prvé miesto v každej kategórii získa víťaz peňažnú odmenu vo výške 2 000 eur.
 8. Opravné prostriedky a zodpovednosť: Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za dopravu do miesta konania záverečného podujatia a jej priebeh. Právny proces a opravné prostriedky v tejto veci sú vylúčené.

Verejná komunikácia

Partner projektu Meet and Code je oprávnený ako súčasť vlastného reportingu plne využívať vyššie uvedené správy a výsledky prieskumu, vrátane poskytnutých informačných materiálov, ako aj informácií o účastníkoch a výhercoch súťaže s ich nápadmi na podujatie. Vložením svojho návrhu na podujatie súhlasí žiadateľ s tým, že poskytne ďalšie informácie o podujatí v čase jeho realizácie.

V záujme podpory a posilnenia myšlienky iniciatívy Meet and Code sú podporené organizácie povinné používať logo Meet and Code pri všetkých svojich aktivitách v oblasti public relation (teda pri tých aktivitách, ktoré sa týkajú podujatí, ktoré boli podporené iniciatívou Meet and Code). Správne použitie loga je vysvetlené v Príručke grafického štýlu. Použitie loga musí byť zdokumentované zaslaním e-mailu na adresu contact@meet-and-code.orgOkrem toho vyzývame organizácie, aby používali hashtagy iniciatívy #meetandcode, #codeEU a #SAP4good vo svojej komunikácii na sociálnych sieťach. Iniciatíva Meet and Code vytvorí kanál na sociálnych sieťach, kde bude zverejňovať všetky príspevky s uvedenými hashtagmi, a bude ich tiež prezentovať na webových stránkach iniciatívy Meet and Code.

Právna zodpovednosť a záväzky

Iniciatíva Meet and Code sa uskutoční aj počas Európskeho týždňa programovania a jej cieľom je posilniť túto celoeurópsku iniciatívu. Preto žiadame všetky podporené neziskové organizácie o registráciu financovaných podujatí aj na stránkach EU Code Week.

Za realizáciu podujatia zodpovedá nezisková organizácia, ktorá predložila jeho návrh. Partneri iniciatívy v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za projekt a jeho realizáciu, prípadne akékoľvek povinnosti s ním súvisiace. Partneri iniciatívy nenesú zodpovednosť za škody, straty, zranenia alebo nenaplnenie očakávaní účastníkov, tretích strán alebo iných právnických osôb, ku ktorým došlo v procese registrácie alebo pri realizácii projektu. Partneri iniciatívy nie sú tiež zodpovední za právne záväzky účastníkov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou projektu, bez ohľadu na to, či tieto povinnosti súvisia s finančnými zdrojmi alebo nie.

Partneri iniciatívy nenesú žiadnu zodpovednosť za škody na počítačoch, ktoré vznikli v súvislosti alebo v dôsledku účasti na podujatí, prípadne v dôsledku preberania materiálov súvisiacich s iniciatívou Meet and Code.

Zrušené projekty. Zvyškové finančné prostriedky

Ak by projekt nakoniec nebol zrealizovaný z akéhokoľvek dôvodu alebo aj po jeho vykonaní zostanú zvyšné prostriedky, je žiadateľ povinný túto skutočnosť a bez zbytočného odkladu oznámiť organizácii Haus des Stiftens; môže aj navrhnúť podobné projekty, ktoré by mohli byť financované z týchto zostávajúcich prostriedkov.

Podľa uváženia organizácie Haus des Stiftens musí byť akákoľvek suma zostávajúcich prostriedkov vrátená organizácii Haus des Stiftens (alebo príslušnej partnerskej organizácii siete TechSoup Europe) alebo použitá v aktuálnom kalendárnom roku v súlade so všetkými platnými pravidlami a predpismi pre charitatívne projekty podobné predloženému projektu (téma programovania). V druhom prípade žiadateľ súhlasí s tým, že zaistí a nesie zodpovednosť za to, že tieto zvyškové prostriedky môžu byť použité iba pre charitatívne účely. V prípade využitia finančných prostriedkov na podobný projekt zostáva na žiadateľovi povinnosť bez zbytočného odkladu reportovať ich využitie.