O iniciatíve

O iniciatíve Meet and Code

Iniciátori aktivity Meet and Code:

  • Spoločnosť SAP: Iniciatíva je financovaná spoločnosťou SAP, ktorá tiež poskytuje podporu a iné zdroje pre neziskové organizácie.
  • Organizácia Haus des Stiftens gGmbH (HDS): Nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH vyvinula iniciatívu a je zodpovedná za výber projektov, ktoré majú byť financované v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, koordináciu financovania projektov vo zvyšných krajinách prostredníctvom partnerov siete TechSoup Europe, a za prevod finančných prostriedkov uvoľnených spoločnosťou SAP. HDS prevádzkuje informačný portál Stifter-helfen.net v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Informačný portál Stifter-helfen.net poskytuje neziskovým organizáciám v troch vyššie uvedených krajinách produkty vo forme darov od renomovaných IT spoločností, ako aj špeciálne podmienky a know-how z oblasti moderných technológií. Informačný portál zahájil svoju činnosť v Nemecku v roku 2008, v Rakúsku v roku 2012 a vo Švajčiarsku v roku 2013.
  • Európski partneri organizácie TechSoup: Táto skupina partnerov je zodpovedná za propagáciu, koordináciu a distribúciu finančných prostriedkov spoločnosti SAP vo všetkých ostatných krajinách. Väčšina z týchto partnerov je členom siete organizácie TechSoup Global a poskytuje spojenie medzi svetom nových technológií a sociálnymi zmenami. Sieť TechSoup Europe pozostáva z 24 partnerských organizácií, ktoré majú dosah na viac ako 400 000 neziskových organizácií v 48 krajinách.
  • Nezisková organizácia Pontis n.o.: Na Slovensku je partnerom iniciatívy nezisková organizácia Pontis n.o., ktorá je zároveň slovenským partnerom programu TechSoup. Pontis n.o. sa usiluje o to, aby boli nové technológie ľahko dostupné a zmysluplne využívané na podporu verejnoprospešných aktivít, čím podporuje profesionalizáciu a rast neštátnych neziskových organizácií.

Cieľ

Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť preniesť nápady priamo do života. Mali by sa naučiť, ako fungujú technológie a ako svet IT ovplyvňuje náš každodenný život. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania budú deti a mladí ľudia podporení rozvíjať svoje digitálne zručnosti, tak potrebné v dnešnom svete.

Myšlienka

Európsky týždeň programovania sa koná v termíne od 6. do 21. októbra 2018. Jeho základom je myšlienka Mladých poradcov (Young Advisors), poradenskej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Neelie Kroes, a je podporovaný Európskou komisiou. Iniciatíva Meet and Code finančne podporuje rôznorodé podujatia realizované v oblasti vedy a techniky počas Európskeho týždňa programovania, grantom vo výške 400 € na jedno podujatie.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou podujatí sú deti a mladí ľudia vo veku od 8 do 24 rokov, ktorí by mali byť uvedení do sveta technológií a programovania.

Organizátori podujatí

Podujatia pre deti a mládež môžu naplánovať a spoluorganizovať rôzne skupiny občianskej spoločnosti alebo aktívni jednotlivci, napríklad školy, IT špecialisti, podniky alebo počítačové kluby. O grant na realizáciu podujatia však môžu požiadať iba neštátne neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenie priateľov školy, združenie rodičov a učiteľov, občianske združenie, nezisková organizácia, atď.

Prihlášky

Nápady na podujatia je možné odoslať iba cez online formulár na webovej stránke iniciatívy www.meet-and-code.org v termíne od 04.06.2018 do 15.09.2018. Organizácie môžu predložiť niekoľko rôznych nápadov na podujatie. Každý nápad na akciu, ktorý bude úspešný, získa finančnú podporu vo forme grantu vo výške 400 € na realizáciu plánovaných aktivít.

Dodatočné informácie o podmienkach účasti nájdete tu ...

Forma podujatí

Vašej fantázii nechceme klásť žiadne medze. Možnými formami podujatí sú hackathony, programovacie workshopy, prednášky, filmové premietania, súťaže, programovacie noci, robotické kurzy a množstvo ďalších formátov. Nápady na podujatia, prezentácie a množstvo užitočných nástrojov nájdete aj na webovej stránke http://codeweek.eu/resources/.

Krajiny

Iniciatíva Meet and Code podporuje podujatia súvisiace s programovaním v týchto krajinách: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina a Veľká Británia.