O iniciatíve

Pozadie iniciatívy Meet and Code

Za iniciatívou Meet and Code stoja spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH a príslušní partneri v krajinách siete TechSoup Europe. Spoločnosť SAP umožňuje realizáciu iniciatívy Meet and Code prostredníctvom finančnej podpory a ďalších zdrojov pre neziskové organizácie. Nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH vyvinula iniciatívu a je zodpovedná za výber projektov podporených v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj za všeobecné riadenie projektu a koordináciu financovania projektov vo zvyšných krajinách prostredníctvom partnerov TechSoup Europe. Partneri TechSoup Europe sú zodpovední za koordináciu iniciatívy a výber podujatí, ktoré budú podporené v jednotlivých krajinách. Partnerom pre výber a podporu podujatí na Slovensku je nezisková organizácia Pontis n.o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko.

Organizácia Haus des Stiftens gGmbH, nezisková organizácia registrovaná v Nemecku, prevádzkuje informačný portál Stifter-helfen.net v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Informačný portál Stifter-helfen.net poskytuje neziskovým organizáciám v týchto troch krajinách produkty vo forme darov od renomovaných IT spoločností, ako aj špeciálne školenia a know-how z oblasti moderných technológií. Informačný portál zahájil svoju činnosť v Nemecku v roku 2008, v Rakúsku v roku 2012 a vo Švajčiarsku v roku 2013.

Organizácia TechSoup Europe je súčasťou celosvetovej siete TechSoup Global. Spolu s 24 partnerskými organizáciami, ktoré zastupujú rôzne oblasti aktivít od budovania kapacít cez občiansku angažovanosť, sociálne inovácie až po digitálne začlenenie, pomáha viac ako 400 000 neziskovým organizáciám v 48 európskych krajinách budovať ich kapacity. Sieť partnerov poskytuje sociálnym inovátorom vhodné IT produkty, znalosti a služby, aby mohli efektívne využívať moderné technológie, a pritom sa zameriavať na ich základné poslanie, robiť sociálne zmeny.


Cieľ

Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť preniesť nápady priamo do života. Mali by sa naučiť, ako fungujú technológie a ako svet IT technológií ovplyvňuje náš každodenný život. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania budú deti a mladí ľudia rozvíjať svoje digitálne zručnosti, tak potrebné v dnešnom svete.


Myšlienka

Európsky týždeň programovania spustila v roku 2013 myšlienka Mladých poradcov (Young Advisors), poradnej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroes; iniciatíva je dodnes podporovaná Európskou komisiou. V roku 2019 sa Európsky týždeň programovania bude konať v termíne od 5. do 20. októbra 2019.

Iniciatíva Meet and Code propaguje podujatia súvisiace s vedou, technikou a technológiami v kontexte a v období trvania Európskeho týždňa programovania – a to sumou grantu až do výšky 500 € na jedno podujatie. Okrem toho podporuje organizátorov zhromažďovať a zdieľať obsah a zdroje v knižnici inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library.


Cieľová skupina

Cieľovou skupinou podujatí sú deti a mladí ľudia vo veku od 8 do 24 rokov, ktorí by mali byť uvedení do sveta technológií a programovania.


Organizátori podujatí

Podujatia pre deti a mládež môžu naplánovať a spoluorganizovať rôzne skupiny občianskej spoločnosti alebo aktívni jednotlivci, sú napríklad školy, IT špecialisti, firmy alebo počítačové kluby. O grant na realizáciu podujatia však môžu požiadať iba neštátne neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenia priateľov školy, združenia rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, atď.


Prihlášky

Nápady na podujatia môžu byť predložené iba cez online formulár na webovej stránke www.meet-and-code.org v termíne od 03.06.2019 do 08.09.2019. Organizácie môžu predložiť aj niekoľko rôznych nápadov na podujatia. Každý nápad na podujatie posudzuje miestny partner programu TechSoup. Najlepšie nápady na Slovensku dostanú finančnú podporu vo forme grantu až do výšky 400 €.

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete tu...


Forma podujatí

Možné návrhy na podujatia zahŕňajú hackathony, kódovacie workshopy, prednášky, filmové podujatia, súťaže, kódovacie noci, kurzy robotiky alebo iné formáty. Jediným limitom je vaša fantázia.

Ak hľadáte inšpiráciu alebo zaujímavé zdroje pre vaše podujatie, prezentáciu alebo workshop, navštívte knižnicu inšpirácií iniciatívy Meet and Code Inspiration Library.


Krajina

Iniciatíva Meet and Code podporuje podujatia súvisiace s programovaním v týchto krajinách: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina a Veľká Británia.


Náš tím

Predstavujeme vám členov tímu z tých organizácií, ktoré stoja za vznikom a realizáciou iniciatívy Meet and Code. Sú zodpovední za celoeurópsku koordináciu iniciatívy.

Tím iniciatívy počas víkendového podujatia Meet and Code Award v marci 2019. Zľava doprava: Michał Szwarc, TechSoup Europe; Clemens Frede, organizácia Stifter-helfen; Claire Gillissen-Duval, spoločnosť SAP; Philip Träutlein, spoločnosť SAP; Ania Lenartowicz, TechSoup Europe; Gabriele Hartmann, spoločnosť SAP; Lisa Gerstnerová, organizácia Stifter-helfen; Dennis Messer, spoločnosť innofabrik; Mario Strasser, organizácia Stifter-helfen; Jerzy Nowak, TechSoup Europe.

Predstavujeme vám tím iniciatívy zo Slovenska. Zabezpečuje, že môžete jednoduchým spôsobom podať žiadosť o grant v iniciatíve Meet and Code vo vašej krajine a zároveň vždy dostanete primeranú podporu počas celého procesu.

My všetci sa tešíme z vašich skvelých nápadov a úspechov.