E-novičke

Pogoji za udeležbo


Preverjanje upravičenosti prijavljenih organizacij

Organizacije prijaviteljice dogodkov Meet and Code, se morajo najprej registrirati na platformi Meet in Code in imeti potrjen status nevladne neprofitne organizacije. Potrditev bo opravil partner TechSoup Europe v državi prijavljene organizacije.

Pooblaščeni zastopniki organizacij morajo navesti podrobnosti o svoji organizaciji in vnesti podroben opis projektne ideje in veljavne kontaktne podatke. Vsaka organizacija lahko predloži več idej za dogodek, če gre za različne projekte.

Okno za oddajo projektne ideje

Organizacije lahko predložijo svoje projektne ideje med 1.6.2021 in 8.9.2021 inclusive. Odločilen dejavnik za ocenjevanje projektne ideje s strani lokalnega partnerja, je popolnost predloženih podrobnosti in dokumentov, predloženih do konca registracije.

Ocenjevanje prijavljenega dogodka

Vsako projektno idejo bo ocenil Haus des Stiftens GmbH ali njihov partner v mreži TechSoup Europe. Po štirih tednih bo predstavnik organizacije obveščen po e-pošti o financiranju predlaganega projekta.

V primeru zavrnitve projektnega predloga lahko lokalni partner TechSoup Europe na zahtevo neprofitne organizacije odgovorni osebi obrazloži razloge za zavrnitev. Organizacija lahko ponovno predloži spremenjen projektni predlog. V primeru ponovne zavrnitve projektnega predloga ni več mogoče prijaviti.

Vlagatelj se ob prijavi projektnega predloga strinja, da bo vsak odobren in financiran dogodek samodejno objavljen na spletnem mestu www.meet-and-code.org in viden vsem uporabnikom.

Čas izvedbe dogodkov

Financirani dogodki morajo potekati v času med 1. septembrom in 31. oktobrom 2021.

Zneski dotacij Meet in Code

Odobreni dogodki bodo financirani v višini 400 €. Haus des Stiftens gGmbH si lahko v posameznih primerih pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja zneska financiranja.

Merila za izbor financiranih projektnih predlogov>

Osnovna merila za prijavo projektnega predloga:

 1. Predlagani dogodek naj motivira in aktivira mlade za vstop v svet tehnologij in kodiranja. Vsak dogodek mora vsebovati vsebine na temo tehnologije in kodiranja.
 2. Čas izvedbe dogodka je med 1. septembrom in 31. oktobrom 2021.
 3. Udeležba na dogodku, ki ga financira pobuda Meet and Code, mora biti za udeležence brezplačna.
 4. Ciljna skupina so otroci in mladostniki med 8. in 24. letom.
 5. Udeležba mora biti za vse brezplačna.

Prijavitelji izpolnjujejo pogoje, če so priznane kot upravičene nevladne in neprofitne organizacije in lahko svoje projektne ideje predložijo preko spletnega mesta Meet and Code.

 1. Dogodke prijavi, vodi in izvaja prijavitelj. Prijavljena organizacija je odgovorna za dogajanje skozi celoten proces projekta; od načrtovanja, organizacije, izvedbo doodka in spremljanje projekta.
 2. Sredstva se izplačujejo samo nevladnim organizacijam, ki lahko dokažejo svoj neprofitni status. Dokazila morajo biti predložena med postopkom potrjevanja, ki ga izvaja partner mreže TechSoup Europe v državi prijavitelja.

V letu prijave 2021 poleg osnovnih pogojev veljajo še naslednja pravila:

 1. Vse prijavljene dogodke je treba izvesti virtualno.
 2. Dogodek mora biti trajati najmanj 90 minut. Ta časovni okvir je mogoče doseči v enem oziroma je lahko razdeljen na več delov.
 3. Minimalno število doodka je 10 udeležencev.
 4. Možne oblike dogodkov
  a) Dogodek v živo, npr. webinar ali delavnica virtualnega kodiranja
  b) Dogodek, ki ne poteka v živo z obvezno interakcijo udeležencev, npr. MOOC (možični prosto dostopni spletni tečaji z omogočanjem pogostih vprašanj (FAQ) v živo.

Upoštevajte, da bodo financirani izdatki, povezani z dogodki, kot so

 1. plačilo izvajalcev delavnic
 2. licence spletnih učnih orodij
 3. Učna gradiva za udeležence, vključno s kuratorstvom in pošiljanjem gradiv ali strojne opreme
 4. komunikacija za dosego zainteresiranih udeležencev, npr. letak, plakat, spletni marketing
 5. Zunanja strokovna podpora za omogočanje spletnega dogodka, npr. tehnična podpora, najemnina prostora za izvedbo, tehnična infrastruktura.

Haus des Stiftens gGmbH ali partner v mreži TechSoup Europe, po lastni presoji odloča o financiranju, potem ko organizacija izpolni merila za izbor.

Vlagatelj ne more zahtevati pojasnil ali razlogov za zavrnitev ter za to ni pravne osnove. Prav tako velja to za pojasnila organizacijam, ki so izpolnjenile kriterijem za financiranje.

Merila za zavrnitev projektnega predloga

Razlogi za zavrnitev projektnih predlogov:

 • Dogodki niso bili načrtovani in izvedeni v eni od sodelujočih držav
 • Politične ali verske pobude
 • Projekti, ki so namenjeni samo posameznikom
 • Projekti, ki niso povezani z Meet and Code

Poročanje

 1. O izvedenih dogodkih

  Organizacije prejemnice sredstev za izvedbo dogodkov, so dolžne izpolniti anketno poročilo. Poročilo je sestavljeno iz dveh vprašalnikov, od katerih je potrebno prvega izpolniti pred in drugega po izvedbi dogodka. Vsaka organizacija izpolni eno anketno poročilo neodvisno od števila izvedenih dogodkov. Obrazec anketnega pročila bo poslan na e-poštni naslov kontaktne osebe odobrenega dogodka in to pred 1. septembrom 2021.

  Raziskava mora vključevati naslednje obvezne podatke:

  • Ime organizacije
  • Naslov dogodka
  • Lokacija dogodka
  • Datum dogodka
  • Vrsta dogodka
  • Število in spol udeležencev
  • Lastna ocena stopnje digitalizacije v organizaciji
  • Povratna informacija o programu Meet in Code

  Poleg anketnega poročila obstaja tudi raziskava namenjena udeležencem dogodka. Neprofitna organizacija prejemnica sredstev bo naprošena, da ob začetku in na koncu dogodka ponudi izpolnjevanje raziskave udeležencem, ki je na 0prostovoljni osnovi.

  Pri zagotavljanju informativnih gradiv, zlasti slik, video posnetkov ali imen, so organizacije dolžne upoštevati veljavne zakone in pri tem izvzeti Haus des Stiftens gGmbH ter partnerjev iz vseh zahtevkov tretjih oseb za primer kršitve avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk, pravic industrijske lastnine in drugih pravic z namenom podajanja odškodninskih zahtevkov. Izjave o privolitvi se lahko zahtevajo pri varovanju pravic zasebnosti upodobljenih oseb (zlasti v primeru mladoletnikov s podpisom njihovih staršev).

 2. Uporaba finančnih virov in potrdilo o donaciji

  Financirane organizacije iz Nemčije, Avstrije in Švice morajo Haus des Stiftens gGmbH predložiti potrdilo o donaciji, prejeti v okviru pobude Meet and Code. Od financiranih organizacij iz drugih držav se lahko zahteva ali pošlje določen obrazec ustreznim državam partnerjem mreže TechSoup Europe, ki potrdijo svojo donacijo.

 3. Rok za oddajo dokumentacije

  Potrdila o prejemu donacije mora organizacija prejemnica dostaviti v roku 14 dni od zaključka dogodka. Anketno poročilo morajo organizacije prejemnice donacije izpolniti v 48 urah po zaključku dogodka.

Nagradni natečaj

Letos bo SAP z veseljem nagradil najboljše projekte v sodelujočih državah v okviru pobude Meet and Code. Udeležba je prostovoljna in poteka pod naslednjimi pogoji:

 1. Organizator nagradnega natečaja je SAP.
 2. Cilj nagradnega natečaja je izbrati vrhunske dogodke, ki bodo otroke in mlade pripravili na prihodnost digitalnega sveta in tako spodbudili njihovo domišljijo. Najboljše projektne ideje v vsaki od spodaj opisanih petih kategorij sodelujočih držav bodo predstavljene na zaključnem dogodku na sedežu SAP.
 3. Registracija: Organizacije, ki so prejele sredstva in uspešno izvedle dogodek, se lahko prijavijo za sodelovanje v nagradni igri. Prijavijo se lahko preko spletne strani med 1. 11. 2021 in 15. 12. 2021.
 4. Evalvacija bo potekala v naslednjih kategorijah in v skladu z naslednjimi merili: Merila
  • Dekleta in IT!

   Enakost spolov igra v današnji sodobni in vključujoči družbi pomembno vlogo. V tej kategoriji nagrad želimo pomagati zapolniti vrzel med spoloma v IT in kodiranju. Iščemo ustvarjalne dogodke, ki razčlenjujejo spolne stereotipe in opolnomočijo dekleta pri kodiranju. Primer: dogodki se v tej kategoriji lahko osredotočijo na spodbujanje zanimanja in zabavnost programiranja, zlasti med dekleti, hkrati pa bi starše podprli v zavedanju o stereotipih glede na spol pri tehnološkem izobraževanju.

  • Raznolikost

   Zavzetost za ohranjanje raznolikosti je ključnega pomena za uspeh posameznika in organizacij. S sprejemanjem raznolikosti krepimo kulturo, verske in etnične skupine, različne starostne skupine, spol, spolno usmerjenost in spolna identiteto ter različne oblike izražanja. V kategoriji Raznolikost iščemo ideje, ki navdihujejo otroke in mlade za spodbujanje sveta enakih možnosti. To zavedanje širimo tudi na duševne in telesne sposobnosti ter različne življenjske in delovne pogoje. Primer: obravnavali bi lahko mladoletne zapornike ali se osredotočili na uporabo informacijskih tehnologij za osebe z okvaro vida in sluha.

  • Kodiraj za Planet

   Ali ste vedeli, da lahko spremljate čebele s pomočjo sodobnih tehnologij? Iščemo dogodke, ki združujejo kodiranje in druga dejanja za naš planet. Vsi dogodki kodiranja, ki podpirajo izobraževalne aktivnosti o podnebnih spremembah in ozaveščanje o tej temi, so dragoceni prispevek k SDG 13. Primeri dogodkov v tej kategoriji bi lahko obravnavali merjenje onesnaženosti zraka ali razvoj orodij za energetsko učinkovitost.

  • Skupnost

   Lokalna skupnost je varnostna mreža prebivalcev. Dogodki iz te kategorije upoštevajo lokalne vidike in običaje ter razmišljajo o specifičnih potrebah skupnosti. Dogodki naj na ustvarjalen način združujejo in spodbujajo povezanost med ljudmi in soseskami s podobnimi interesi in cilji s strastjo »srečevanja in kodiranja«! Primer: dogodki v tej kategoriji lahko izdelajo skupnostno platformo za določeno območje.

  • Kodiraj za Evropo

   Sodelovanje je izjemno pomembno, zlasti ko gre za premagovanje težav in izzivov, ki jih prinaša digitalizacija EU. Tesno je povezana s Cilji trajnostnega razvoja št. 17 Partnerstva za doseganje ciljev, ki so jih predpisali Združeni narodi. Ta kategorija spodbuja čezmejno sodelovanje med podjetji in s pomočjo dogodkov Meet and Code združuje mlade iz različnih okolij in lokacij. Dogodki v tej kategoriji vključujejo varno in odgovorno uporabo spletnih medijev, iščejo načine združevanja otrok in mladostnikov različnih narodnosti, se borijo proti dezinformacijam in lažnim novicam ter se na ustvarjalen način spopadajo z sodobnimi digitalnimi izzivi po Evropi.

 5. Upravičene so vse organizacije, ki so za svoj projektni predlog za izvedbo dogodka prejele sredstva Meet in Code. Zaposleni pri organizatorju ter uradniki in uslužbenci javnih služb se ne morejo sodelovati v tekmovanju.
 6. Postopki:
 7. Nagrade: Trije finalisti iz vsake kategorije bodo nagrajeni s povabilom na zaključni dogodek, ki bo potekal bodisi virtualno ali na kraju samem in bo vseboval okvirni program ter delavnico. V primeru vabila na zaključni dogodek bodo kriti potni stroški, nastanitev in dodatek za prehrano. Zaključnega dogodka se lahko udeležita po dve osebi iz vsake organizacije. Prvo mesto v vsaki kategoriji bo prejelo nagrado iz dodatnega nagradnega sklada v višini 2000 evrov.
 8. Pravna sredstva in odgovornost: Organizator ne prevzema odgovornosti za pot do zaključnega dogodka. Pravna sredstva so pri tem izvzeta.

Komuniciranje z javnostmi

Projektni partner ima pravico, kot del lastnega poročanja, v celoti uporabiti zgoraj navedena poročila in rezultate anket, vključno s predloženim informativnim gradivom ter informacijami o udeležencih in dobitnikih nagrad s pripadajočim projektnim predlogom - kot del lastnega poročanja. Vlagatelj se strinja s tem, da ob predložitvi projektne ideje, predloži morebitne dodatne informacije med samo izvedbo projekta.

Za podporo pobudi Meet and Code, bodo v zvezi s sponzoriranimi dogodki organizacije pozvane k uporabi logotipov Meet and Code pri informiranju javnosti. Pravilna uporaba logotipov je obrazložena v navodilih. Uporaba logotipov mora biti dokumentirana preko elektronske pošte na naslov contact@meet-and-code.orgPoleg tega želimo spodbuditi organizacije, da pri komunikaciji v družbenih omrežjih uporabljajo ključnike pobude: #meetandcode #codeEU in # sap4good. Meet and Code bo zagotovil zid na družabnih omrežjih, ki bo omogočil vse objave z uporabo omenjenega ključnika in jih predstavil na spletnih mestih Meet and Code.

Odgovornosti in obveznosti

Meet and Code poteka v skladu z EU Code Week in je namenjen krepitvi vseevropske pobude. S tem namenom vse izbrane neprofitne organizacijespodbujamo, da registrirajo svoje dogodke Meet and Code tudi na Spletna stran EU Code Week.

Za vodenje projekta je odgovorna neprofitna organizacija, ki predloži svojo projektno idejo. Partnerji pobude nikakor ne prevzemajo odgovornosti in odgovornosti v zvezi s projektom ali njegovo izvedbo. Partnerji v pobudi ne odgovarjajo za škodo, izgube, poškodbe ali neučinkovitost, ki so jih utrpeli udeleženci, tretje osebe ali pravne osebe zaradi registracije ali izvedbe projekta. Prav tako partnerji v pobudi ne odgovarjajo za pravne obveznosti do udeležencev v projektu ali zaradi njihovega izvajanja, ne glede na to, ali so obveznosti povezane s sredstvi financiranja ali ne.

Partnerji iniciative ne odgovarjajo za morebitno škodo na računalnikih, ki lahko nastalo z udeležbo na dogodku ali s prenosom gradiv v povezavi s pobudo Meet and Code.

Odpovedani projekti in presežni sklad

Če projekt iz kakršnega koli razloga ne bo izpeljan ali ostanejo sredstva po izvedbi projekta, je vlagatelj projekta dolžan to nemudoma sporočiti Haus des Stiftens ter tudi lahko predlaga podobne projekte, ki bi jih lahko financirali iz preostalega sklada.

Po presoji Haus des Stiftens je potrebno vsak preostali znesek vrniti Haus des Stiftens ali partnerju TechSoup in/ali uporabiti v tekočem koledarskem letu v skladu z vsemi veljavnimi pravili in predpisi za dobrodelne projekte, podobne oddanemu projektu (programske teme). V temu primeru se vlagatelj strinja, da bo zagotovil in prevzel odgovornost, da se lahko taka preostala sredstva uporabijo samo v dobrodelne namene. V primeru porabe sredstev za podoben projekt še naprej velja obveznost prosilca, da brez zamud poroča o uporabi takšnih finančnih virov.