E-novičke

Pogoji za udeležbo


Kriteriji upravičenosti za dodelitev dotacij Meet and Code

Samo dobrodelne neprofitne oranizacije iz navedenih držav lahko prijavijo za dotacijo Meet and Code: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Kazahstan, Madžarska, Moldavija, Nemčija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Združeno Kraljevstvo in Ukrajina. Vsi prijavljeni dogodki se morajo realizirati v obdobju med 1. septembrom in 31. oktobrom 2023 v skladu z Evropskim tednom kodiranja (EU code Week). Dogodki so namenjeni otrokom in mladini in so za vse udeležence brezplačni. Več informacij boste našli v poglavju „Kriteriji za financiranje projektnih idej“.

Kdo stoji za iniciativo Meet and Code?

Meet and Code organizirajo partnerji Haus des Stiftens fuer Unternehmen und& Non-Profits gGmbH (Haus des Stiftens), TechSoup Europe in partnerji v vseh državah TechSoup Europe mreže in glavna donatorska partnerja Amazon in SAP, ki omogočata iniciativo prek finančne podpore in z zagotavljanjem virov za neprofitne organizacije.

Haus des Stiftens je odgovoren za pobudo in splošno vodenje projekta. Koordinacijo projektnih sredstev in tekoče delovanja upravlja TechSoup Europe in partnerji mreže iz vseh držav. TechSoup Europe je ravno tako zadolžena za koordinacijo inciative ter izbor dogodkov v državah mreže. Meet and Code so sprva ustanovili Haus des Stiftens ter SAP in TechSoup Europe.

Preverjanje upravičenosti prijavljenih organizacij

Organizacije prijaviteljice dogodkov Meet and Code se morajo najprej registrirati na platformi Meet in Code in imeti potrjen status nevladne neprofitne organizacije. Potrditev bo opravil partner TechSoup Europe v državi prijavljene organizacije.

Pooblaščeni zastopniki organizacij morajo navesti podrobnosti o svoji organizaciji in vnesti podroben opis projektne ideje in veljavne kontaktne podatke. Vsaka organizacija lahko predloži več idej za dogodek, če gre za različne projekte.

Obdobje, ko lahko prijavite projektno idejo oz. dogodek

Organizacije lahko predložijo svoje projektne ideje med 13.6.2023 in 13.9.2023. Odločilen dejavnik za ocenjevanje projektne ideje s strani lokalnega partnerja je popolnost predloženih dokumentov, predloženih do konca registracije.

Ocenjevanje prijavljenega dogodka

Vsako projektno idejo bo ocenil Haus des Stiftens GmbH ali njihov partner v mreži TechSoup Europe. Po štirih tednih bo predstavnik organizacije obveščen po e-pošti o financiranju predlaganega projekta.

V primeru zavrnitve projektnega predloga lahko lokalni partner TechSoup Europe na zahtevo neprofitne organizacije odgovorni osebi obrazloži razloge za zavrnitev. Organizacija lahko ponovno predloži spremenjen projektni predlog. V primeru ponovne zavrnitve projektnega predloga ni več mogoče prijaviti.

Prijavitelj se ob prijavi projektnega predloga strinja, da bo vsak odobren in financiran dogodek samodejno objavljen na spletnem mestu www.meet-and-code.org in viden vsem uporabnikom. Če bi objava povzročila kršitve prijaviteljevih pravic, zlasti avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali drugih pravic industrijske lastnine, je za uveljavljanje pravnih zahtevkov odgovoren izključno prijavitelj.

Čas izvedbe dogodkov

Financirani dogodki morajo potekati v času med 1. septembrom in 31. oktobrom 2023.

Zneski dotacij Meet in Code

Odobreni dogodki bodo financirani v višini do 500 EUR (kot začetna podpora). Haus des Stiftens si lahko v posameznih primerih pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja zneska financiranja.

Merila za izbor financiranih projektnih predlogov

Osnovna merila za prijavo projektnega predloga:

 1. Predlagani dogodek naj motivira in aktivira mlade za vstop v svet tehnologij in kodiranja. Vsak dogodek mora vsebovati vsebine na temo tehnologije in kodiranja.
 2. Čas izvedbe dogodka je med 1. septembrom in 31. oktobrom 2023.
 3. Ciljna skupina so otroci in mladina.
 4. Vsaka prireditev mora nagovoriti vsaj 20 otrok in mladostnikov.
 5. Udeležba mora biti za vse brezplačna.
 6. Dogodek mora trajati najmanj 240 minut. Ta časovni okvir se lahko doseže v eni seji ali pa se ga razdeli na več delov.

Samo nevladne in neprofitne organizacije lahko svoje projektne ideje prijavijo preko spletnega mesta Meet and Code v svoji državi.

 1. Dogodke prijavi, vodi in izvaja organizacija prijaviteljica. Prijavljena organizacija je odgovorna za dogajanje skozi celoten proces projekta; od načrtovanja, organizacije, izvedbe dogodka do spremljanja projekta.
 2. Sredstva se izplačujejo samo nevladnim organizacijam, ki lahko dokažejo svoj neprofitni status. Dokazila morajo biti predložena med postopkom potrjevanja, ki ga izvaja partner mreže TechSoup Europe v državi prijavitelja.

V letu 2023 poleg osnovnih pogojev veljajo še naslednja pravila:

 1. Vse prijavljene dogodke lahko izvedete virtualno, delno virtualno ali v živo (na kraju samem).
 2. Kriteriji za dodelitev sredstev za dogodke v živo.

 3. Dogodki morajo biti usklajeni z lokalnimi omejitvami in veljavnimi COVID predpisi ukrepi. Neprofitna organizacija, ki je predložila vlogo, je odgovorna za zagotavljanje skladnosti z lokalnimi predpisi.
 4. Sredstva se lahko porabijo samo za izvedbo prijavljenega projekta in v dobrodelne namene.
 5. Kriteriji za dodelitev sredstev za on-line dogodke.

 6. Dogodek se lahko izvede na daljavo ali hibridno.
 7. Možne oblike dogodkov
  a)Dogodek v živo, npr. webinar ali delavnica virtualnega kodiranja
  b)Dogodek, ki ne poteka v živo z obvezno interakcijo udeležencev, npr. MOOC (možični prosto dostopni spletni tečaji z omogočanjem pogostih vprašanj (FAQ) v živo.

Upoštevajte, da se sredstva lahko uporabijo samo za izdatke, povezane z dogodki, in sicer:

 1. Plačilo izvajalcev delavnic
 2. Licence spletnih učnih orodij
 3. Učna gradiva za udeležence, vključno s kuratorstvom in pošiljanjem gradiv ali strojne opreme
 4. Komunikacija za dosego zainteresiranih udeležencev, npr. letak, plakat, spletni marketing
 5. Zunanja strokovna podpora za omogočanje spletnega dogodka, npr. tehnična podpora.
 6. Najemnina prostora za izvedbo, tehnična infrastruktura.

Haus des Stiftens ali partner v mreži TechSoup Europe, po lastni presoji odloča o financiranju, potem ko organizacija izpolni merila za izbor.

Vlagatelj ne more zahtevati pojasnil ali razlogov za zavrnitev, za to tudi ni pravne podlage. Prav tako velja to za pojasnila organizacijam, ki so izpolnile kriterije za financiranje.

Merila za zavrnitev projektnega predloga

Razlogi za zavrnitev projektnih predlogov:

 • Dogodki niso bili načrtovani in izvedeni v eni od sodelujočih držav
 • Politične ali verske pobude
 • Projekti so namenjeni samo posameznikom
 • Projekti niso povezani z Meet and Code

Poročanje

 1. O izvedenih dogodkih

  Organizacije prejemnice sredstev za izvedbo dogodkov, so dolžne izpolniti anketno poročilo. Poročilo je sestavljeno iz dveh vprašalnikov, od katerih je potrebno prvega izpolniti pred in drugega po izvedbi dogodka. Vsaka organizacija izpolni eno anketno poročilo neodvisno od števila izvedenih dogodkov. Obrazec anketnega pročila bo poslan na e-poštni naslov kontaktne osebe odobrenega dogodka in to pred 1. septembrom 2023.

  Poročilo mora vključevati najmanj naslednje obvezne podatke:

  • Ime organizacije
  • Naslov dogodka
  • Lokacija dogodka
  • Datum dogodka
  • Vrsta dogodka
  • Število in spol udeležencev
  • Lastna ocena stopnje digitalizacije v organizaciji
  • Povratna informacija o programu Meet in Code

  Poleg anketnega poročila obstaja tudi raziskava namenjena udeležencem dogodka. Neprofitno organizacijo prejemnico sredstev bomo prosili, da ob začetku in na koncu dogodka ponudi izpolnjevanje vprašalnika udeležencem. Ta vprašalnik ni obvezen.

  Pri zagotavljanju informativnih gradiv, zlasti slik, video posnetkov ali imen, so organizacije dolžne upoštevati veljavne zakone in pri tem izvzeti Haus des Stiftens ter partnerje iz vseh zahtevkov tretjih oseb za primer kršitve avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk, pravic industrijske lastnine in drugih pravic z namenom podajanja odškodninskih zahtevkov. Izjave o privolitvi se lahko zahtevajo pri varovanju pravic zasebnosti upodobljenih oseb (zlasti v primeru mladoletnikov s podpisom njihovih staršev).

  Če Haus des Stiftens izve za kršitev pravic tretjih oseb, se od organizacije takoj zahteva, da odstrani ali izbriše zadevno vsebino. Če organizacija ne ugodi zahtevi, bo Haus des Stiftens gGmbH poskrbel za izbris. Morebitne odškodninske zahtevke zaradi kršitev pravic nosi izključno organizacija, ki je posredovala vsebino.

 2. Uporaba finančnih virov in potrdilo o donaciji

  Financirane organizacije iz Nemčije, Avstrije in Švice morajo Haus des Stiftens predložiti potrdilo o donaciji, prejeti v okviru pobude Meet and Code. Od financiranih organizacij iz drugih držav se lahko zahteva ali pošlje določen obrazec ustreznim državam partnerjem mreže TechSoup Europe, ki potrdijo svojo donacijo.

 3. Rok za oddajo dokumentacije

  Potrdila o prejemu donacije mora organizacija prejemnica dostaviti v roku 14 dni od zaključka dogodka. Anketno poročilo morajo organizacije prejemnice donacije izpolniti v 48 urah po zaključku dogodka.

Komuniciranje z javnostmi

Projektni partner ima pravico, kot del lastnega poročanja, v celoti uporabiti zgoraj navedena poročila in rezultate anket, vključno s predloženim informativnim gradivom ter informacijami o udeležencih in dobitnikih nagrad s pripadajočim projektnim predlogom - kot del lastnega poročanja. Vlagatelj se strinja s tem, da ob predložitvi projektne ideje, predloži morebitne dodatne informacije med samo izvedbo projekta.

Za podporo pobudi Meet and Code, bodo v zvezi s sponzoriranimi dogodki organizacije pozvane k uporabi logotipov Meet and Code pri informiranju javnosti. Pravilna uporaba logotipov je obrazložena v navodilih (Style Guide). Uporaba logotipov mora biti dokumentirana preko elektronske pošte na naslov contact@meet-and-code.orgPoleg tega želimo spodbuditi organizacije, da pri komunikaciji v družbenih omrežjih uporabljajo ključnike pobude: #meetandcode #codeEU in #amazonfutureengineer. Meet and Code bo zagotovil zid na družabnih omrežjih, ki bo omogočil vse objave z uporabo omenjenega ključnika in jih predstavil na spletnih mestih Meet and Code.

Odgovornosti in obveznosti

Meet and Code poteka v skladu z EU Code Week in je namenjen krepitvi vseevropske pobude. S tem namenom vse izbrane neprofitne organizacije spodbujamo, da registrirajo svoje dogodke Meet and Code tudi na Spletna stran EU Code Week.

Za vodenje projekta je odgovorna neprofitna organizacija, ki predloži svojo projektno idejo. Partnerji pobude nikakor ne prevzemajo odgovornosti v zvezi s projektom ali njegovo izvedbo. Partnerji v pobudi ne odgovarjajo za škodo, izgube, poškodbe ali neučinkovitost, ki so jih utrpeli udeleženci, tretje osebe ali pravne osebe zaradi registracije ali izvedbe projekta. Prav tako partnerji v pobudi ne odgovarjajo za pravne obveznosti do udeležencev v projektu ali zaradi njihovega izvajanja, ne glede na to, ali so obveznosti povezane s sredstvi financiranja ali ne.

Partnerji iniciative ne odgovarjajo za morebitno škodo na računalnikih, ki bi lahko nastala z udeležbo na dogodku ali s prenosom gradiv v povezavi s pobudo Meet and Code.

Odpovedani projekti in presežni sklad

Če projekt iz kakršnega koli razloga ne bo izpeljan ali ostanejo sredstva po izvedbi projekta, je vlagatelj projekta dolžan to nemudoma sporočiti Haus des Stiftens ter tudi lahko predlaga podobne projekte, ki bi jih lahko financirali iz sredstev, ki so ostala.

Po presoji Haus des Stiftens je potrebno vsak preostali znesek vrniti Haus des Stiftens ali partnerju TechSoup in/ali uporabiti v tekočem koledarskem letu v skladu z vsemi veljavnimi pravili in predpisi za dobrodelne projekte, podobne oddanemu projektu (programske teme). V temu primeru se vlagatelj strinja, da bo zagotovil in prevzel odgovornost, da se lahko taka preostala sredstva uporabijo samo v dobrodelne namene. V primeru porabe sredstev za podoben projekt še naprej velja obveznost prosilca, da brez zamud poroča o uporabi takšnih finančnih virov.