Pogoji za udeležbo


Kriteriji za dodelitev sredstev in udeležbo v dogodku Meet and Code

Samo nevladne neprofitne organizacije iz sledečih držav so upravičene do prijave za dodelitev sredstev Meet and Code: Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije, Nizozemske, Madžarske, Irske, Italije, Kazahstana, Severne Makedonije, Poljske, Portugalske, Romunije, Rusije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švice, Ukrajine in Združenega kraljestva. Vsi prijavljeni digitalni in kodirni dogodki morajo biti načrtovani v okviru smernic tedna kodiranja EU Code Week v času od 5. do 20. oktobra 2019 in so namenjeni otrokom in mladostnikom, starim od 8 do 24 let ter morajo biti brezplačni za udeležence. Več podrobnosti v poglavju "Merila za izbor in financiranje predloženih projektnih idej".

Kdo stoji za Meet and Code?

SAP, podjetje, ki se ukvarja s programsko opremo, nemška dobrodelna organizacija Haus des Stiftens gGmbH in države partnerice mreže TechSoup Europe so najpomembnejši organizatorji pobude Meet and Code.

Pobuda je financirana s strani podjetja SAP. Neprofitna organizacija Haus des Stiftens gGmbH je razvila pobudo in je odgovorna za splošno upravljanje, izbiro projektov, ki so prijavljeni v Nemčiji, Avstriji in Švici ter razdeljuje sredstva, ki jih je podjetje SAP (v nadaljnjem besedilu "SAP Funding") dalo na voljo za izbrane projekte. Za ostale države Haus des Stiftens gGmbH usklajuje distribucijo projektnih sredstev SAP prek državnih partnerjev mreže TechSoup Europe.

Potrjevanje prijavljenih organizacij

Organizacije, ki se želijo prijaviti za prejem sredstev v okviru pobude Meet and Code, se morajo najprej registrirati na spletni strani Meet and Code in potrditi status nevladne neprofitne organizacije

Postopek potrjevanja bo izvedel lokalni partner v mreži TechSoup Europe v državi prijaviteljici (seznam vseh partnerjev TechSoup Europe lahko najdete na: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). Po zaključenem postopku potrjevanja statusa nevladne in neprofitne organizacije, bo lokalni partner mreže TechSoup Europe pridobljene podatke delil z Haus des Stiftens gGmbH za nadaljnjo uporabo.

Prijava projektne ideje - dogodka

Projekte (v nadaljnjem besedilu "projektne ideje " oz. "dogodke") lahko prijavite samo preko obrazca za registracijo na spletni strani www.meet-and-code.org. Projektne ideje lahko oddajo samo organizacije, ki so se registrirale na spletni strani in so potrjene s strani lokalnega partnerja TechSoup.

Pooblaščeni predstavniki morajo v prijavi navesti podrobnosti o svoji organizaciji, podroben opis dogodka in službene kontaktne podatke za komunikacijo, povezano s prijavo dogodka. Vsaka organizacija ima pravico predložiti več projektnih idej oziroma dogodkov, če se le ti bistveni razlikujejo med seboj.

Okno za oddajo projektnih idej - dogodkov

Neprofitne organizacije lahko svoje ideje o dogodkih predložijo med 03.06.2019 in 08.09.2019 . Odločilni dejavnik, ki omogoča ovrednotenje ideje s strani lokalnega partnerja, je popolnost predloženih podatkov in dokumentov, predloženih do zaključka registracije.

Evalvacija projektne ideje - dogodka

Vsako idejo dogodka bo ocenil SAP SE in/ali podružnica SAP v državi prijavljene organizacije (seznam vseh družb skupine SAP lahko najdete na: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entity.pdf) in/ali Haus des Stiftens GmbH (za prijavitelje v Nemčiji, Avstriji ali Švici) ali ustrezni partner v mreži TechSoup Europe (za vse druge države). Po štirih tednih bo predstavnik organizacije obveščen po elektronski pošti o rezultatih oziroma financiranju projekta.

V primeru zavrnitve projekta lahko lokalni partner TechSoup Europe na zahtevo odgovorne osebe organizacije obrazloži razloge za zavrnitev. Organizacija po reviziji lahko ponovno poda projektno idejo, vendar je v primeru ponovne zavrnitve ni več mogoče znova prijaviti.

Vsak odobren in financiran projekt oziroma dogodek bo samodejno objavljen na spletni strani www.meet-and-code.org in bo viden vsem uporabnikom.

Obdobje za izvedbo dogodka

Projekt, ki je dobil finančna sredstva, mora biti izveden v času EU Code Week med 5. in 20. Oktobrom 2019.

Znesek dotacije za izvedbo dogodka Meet and Code

Vsaka odobrena projektna ideja za izvedbo dogodka prejme 400 EUR. Haus des Stiftens gGmbH si v pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja zneska financiranja dotacije SAP.

Kriteriji za izbor in financiranje predlaganih projektnih idej - dogodkov

 1. Vsak dogodek mora pokrivati sledeči temi: tehnologija in kodiranje. Dogodek mora biti osredotočen na kodiranje ne glede na to, ali gre za hackathon na šoli, seminar na spletu, internet stvari (IoT) ali umetno inteligenco (AI) - dogodek mora biti osredotočen na kodiranje.
 2. Vsak dogodek mora vključevati vsaj 20 otrok oziroma mladih v starosti med 8 in 24 let (*ni zgornje meje). Dogodke je mogoče razdeliti v dva ali več delov, ki skupaj dosežejo vsaj 20 otrok in mladih
 3. Prisotnost na dogodku Meet and Code je za udeležence brezplačna.
 4. Dogodek začne, upravlja in vodi organizacija, ki je prijavila projekt. Neprofitna organizacija, ki je prijavila projekt je odgovorna za načrtovanje, organizacijo, vodenje in spremljanje projekta.
 5. Neposredni in posredni viri financiranja se lahko uporabljajo samo za prijavljene projekte in dobrodelne namene.
 6. Odobrena sredstva se izplačajo samo nevladnim organizacijam, ki lahko dokazujejo svoj nepridobitni status. Pred oddajo prijave je potrebno predložiti dokazila (in jih potrditi).
 7. Haus des Stiftens gGmbH ali njihov TechSoup Europe partner, po lastni presoji odloča o dodelitvi dotacije, potem ko je organizacija prepoznana za upravičeno glede na predlagana merila za izbor.
 8. Samodejnih razlogov za zavrnitev upravičenosti ali zakonske upravičenosti vlagatelja do donacije ni, četudi so bila izpolnjena vsa merila za financiranje.

Izločitvena merila

Spodaj navedeni dogodki ne ustrezajo kriterijem za financiranje:

 • Dogodek ni izveden v eni od partnerskih držav
 • Politične in verske pobude
 • Dogodki, ki so namenjeni samo posameznikom
 • Dogodki, ki niso povezani z Meet and Code

Obveznost poročanja

 1. 1. Poročilo o financiranem dogodku

  Vsaka organizacija, ki je prejela sredstva za izvedbo dodgodka, je dolžna pripraviti kratko poročilo in ga predložiti v dveh dneh po dogodku. Predstavnik organizacije mora to storiti z uporabo posebnega obrazca, ki bo poslan po elektronski pošti kontaktni osebi že pred EU Code Week-om.

  Poročilo mora vsebovati najmanj sledeče informacije:


  • Ime organizacije
  • Naslov dogodka
  • Lokacija dogodka
  • Datum dogodka
  • Narava dogodka
  • Število in spol udeležencev
  • Vsaj eno fotografijo dogodka

  Poleg tega so financirane organizacije med udeleženci svojih dogodkov dolžne opraviti raziskavo o merjenju učinkov. Organizacijam bo zagotovljen ustrezen anketni vprašalnik, ki bo po elektronski pošti poslan kontaktni osebi že pred EU Code Week-om.

 2. Potrditev prejema sredstev in uporaba finančnih virov

  Financirane organizacije iz Nemčije, Avstrije in Švice morajo Haus des Stiftens gGmbH zagotoviti potrdilo o prejemnu sredstev, prejetih v okviru pobude Meet and Code. Za organizacije iz drugih držav, ki bodo prejele sredstva v okviru pobude Meet and Code, pa lahko lokalni partner mreže TechSoup Europe zahteva ali pa ne zahteva potrdila o prejemu sredstev.

 3. Rok za oddajo poročila Organizacija prejemnica mora potrditi prejem sredstev najkasneje 14 dni po zaključku dogodka. Poročilo in evalvacijo pripravi organizacija prejemnica sredstev najkasneje v 48 urah po zaključku dogodka.

Nagrada

Letos bo SAP, kot del pobude Meet and Code 2019, nagradila najboljšo idejo oziroma dogodek v posamezni sodelujoči državi. Udeležba je prostovoljna in poteka pod naslednjimi pogoji:

 1. Organizator oziroma razpisovalec nagrade je SAP SE.
 2. Namen nagrade je izbrati vrhunski zgled oziroma dogodek, ki bo otroke in mlade pripravil za digitalni svet prihodnosti ter na ta način spodbudil njihovo domišljijo. Na zaključnem dogodku v Evropi bodo predstavljene najboljše ideje o dogodkih v vsaki od štirih spodaj opisanih kategorij in zmagovalci javnega glasovanja.
 3. Registracija: Organizacije prijaviteljice dogodka v okviru Meet and Code, lahko ob postopku registracije izberejo želeno kategorijo.
 4. Evalvacija poteka v naslednjih kategorijah in v skladu z naslednjimi merili:
  • Girls do It! (Dekleta in IT!)

   Tema enakih možnosti in enakosti spolov ima pomembno vlogo v današnji družbi. Cilj te kategorije nagradnega natečaja je pomagati zapolniti vrzel med spoloma v informacijski tehnologiji in kodiranju. Iščemo ustvarjalne dogodke, ki premagujejo spolne stereotipe in spodbujajo dekleta pri kodiranju. Primeri za dogodke v tej kategoriji so lahko »Robotika za dekleta« ali »Code like a girl with Snap!«.

  • Diversity (Raznolikost)

   Življenje je raznolikost. Samo raznolik in vključujoč svet lahko zagotovi našo prihodnost. V kategoriji Diversity (Raznolikost) iščemo najboljše ideje za dogodke, ki navdihujejo otroke in mlade, ne le za IT in kodiranje, ampak tudi za svet z enakimi možnostmi in spoštovanjem. S tem mislimo na raznolikost kulturne, verske in etnične pripadnosti, starosti, spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali izražanja, duševnih in telesnih sposobnosti ter različnih življenjskih in delovnih pogojev. Vaši dogodki bi na primer naslovili mladoletne zapornike ali pa se osredotočili na uporabo informacijske tehnologije za ljudi z motnjami vida in sluha.

  • Code for the planet (Kodiraj za naš planet)

   Zemlja in njeno okolje sta krhek in zapleten sistem, za akterega ga je potrebno poskrbeti. Dogodki v tej kategoriji združujejo kodiranje in ukrepe za za ohranitev našega planeta. Poudarek naj bo na trenutnih okoljskih vprašanjih in težavah, da bi mlade ozaveščali o teh pomembnih temah. Vsi dogodki, ki izobražujejo o podnebnih spremembah z ozaveščanjem o tej temi, so dragocen prispevek k SDG 13. Dogodki v tej kategoriji bi lahko na primer obravnavali meritve onesnaževanja zraka ali orodja za energetsko učinkovitost.

  • Community (Skupnost)

   Lokalna skupnost predstavlja varnostno mrežo za svoje prebivalce. Dogodki te kategorije upoštevajo lokalne vidike in običaje ter razmišljajo o posebnih potrebah skupnosti. Dogodki naj bi ljudi iz iste soseske z istimi cilji in interesi združili skozi strast do »druženja in kodiranja (meet and code)« ! Dogodki v tej kategoriji bi lahko na primer delali na platformi za vašo sosesko.

 5. Upravičene so organizacije, ki so pridobile sredstva za projektno idejo dogodka Meet and Code. Zaposleni v organizacijah, ki stojijo za pobudo Meet and Code, javni uslužbenci oziroma uslužbenci javnih služb, niso upravičeni do sodelovanja v natečaju.
 6. Postopek:
  • Javno glasovanje

   Od 16. septembra 2019 do 20. oktobra 2019 do 23:59 se za vse prijavljene dogodke Meet and Code lahko glasuje na spletni strani Meet and Code. Organizacije bodo zbiralele glasove tako, da bodo ljudje glasovali za dogodke, ki jim je všeč. Da bo oddani glas štel bo treba vnesti in potrditi e-poštni naslov. Vsak e-poštni naslov se lahko uporabi le enkrat. Da bi povečali ozaveščenost o dogodku in spodbudili ljudi, da glasujejo, se lahko dogodki izmenjujejo prek kanalov socialnih omrežij. TOP 10 dogodkov iz vseh sodelujočih držav bo v času glasovanja prikazanih na spletni strani Meet and Code. Trije dogodki z največ glasovi bodo povabljeni na zaključno srečanje in podelitev nagrad Award Weekend 2019.

  • Izbor žirije

   Vsi dogodki Meet and Code, ki so sodelovali v eni od štirih kategorij (razen javnega glasovanja), bodo predhodno izbrani s strani lokalnih partnerjev TechSoup in nato predstavljeni žiriji, ki bo naredila končno oceno. Žirija bo izbrala tri finaliste (vključno z enim zmagovalcem) v vsaki izmed kategorij po določenem izbirnem postopku.

 7. Nagrade: Trije finalisti iz vsake izmed kategorij in javnega glasovanja bodo nagrajeni s povabilom na zaključni dogodek. Zaključni dogodek bo vključeval okvirni program in delavnice s potnimi stroški, nastanitvijo in obrokom, ki ga krije sponzor. Dve osebi na organizacijo se lahko udeležita zaključnega dogodka. Prvo mesto v vsaki od kategorij in prvo mesto na javnem glasovanju bo prejelo dodatno denarno nagrado v višini 2.000 evrov.
 8. Pravna sredstva in odgovornost: Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za potovanje na zaključni dogodek in je s tem pravni postopek izključen.
 9. Komuniciranje z javnostjo

  Opis dogodka, ki ga zagotovijo sodelujoče organizacije, bo javno predstavljen na spletni strani meet-and-code.org.

  SAP, Haus des Stiftens gGmbH in partnerji TechSoup Europe bi želeli uporabiti pridobljene informacije, zgoraj omenjena poročila in rezultate raziskav/anket in tudi vse dodatne informacije, fotografije, video posnetke, logotipe ali drugo gradivo, ki so ga zagotovile organizacije, kot tudi informacije o udeležencih in zmagovalcih nagradnega natečaja s povezanimi idejami o dogodkih, kot del lastnega poročanja o Meet and Code. Sodelujočim organizacijam bo zagotovljen obrazec za soglasje, ki bo omogočal uporabo takšne javne komunikacije.

  Če bi kakršno koli gradivo, ki ga zagotovi organizacija, kršilo katerokoli pravico tretje osebe in bi posledično povzročilo, da tretja stranka uveljavlja pravne zahtevke proti SAP-u, Haus des Stiftens gGmbH in / ali kateremu koli partnerju TechSoup Europe, mora organizacija, ki je predložila material, ki krši pravice, plačati odškodnino in preprečiti oškodovanje prizadete stranke pred takimi zahtevki tretjih oseb in stroški, ki jih povzroči kršitev.

  Za namen prepoznavnosti projekta Meet and Code so organizacije, ki so prejele sredstva od SAP-a, dolžne uporabiti logotip Meet and Code pri svojih aktivnostih povezanimi z odnosi z javnostmi in ki se nanašajo na financirane dogodke. Pravilna uporaba logotipa je pojasnjena v priročniku za slog (Style Guide), ki je na voljo v zavihku Prenos, ko ste prijavljeni na spletno mesto meet-and-code.org. Poleg tega močno spodbujamo organizacije, da uporabijo oznako pobude: #meetandcode in #SAP4good v svoji komunikaciji preko socialnih omrežjih.

  Meet in Code vam bo zagotovil zid socialnih omrežjih, kjer bo viden seznam vseh objav, ki uporabljajo zgoraj omenjeno oznako, in bodo predstavljene na spletnih straneh Meet and Code.

  Meet and Code poteka v okviru tedna EU Code Week in si prizadeva okrepiti to pobudo po vsej Evropi. Zato vse organizacije prejemnice sredstev prosimo, da svoje prijavljene dogodke Meet and Code registrirajo tudi na Spletna stran EU Code Week .

  Odgovornosti

  Organizacija prijavitelja je odgovorna za vodenje projekta. Partnerji pobude na noben način ne prevzemajo odgovornosti v zvezi s projektom ali njegovim izvajanjem. Partnerji v pobudi niso odgovorni za škodo, izgube, neizpolnitev ali poškodbe, ki so jih zaradi registracije ali izvajanja projekta utrpeli udeleženci, tretje osebe ali pravne osebe. Partnerji v pobudi ravno tako ne nosijo posledic, ki bi nastale zaradi izvajanja projekta, ne glede na to, da so obveznosti povezane s financiranjem projekta.

  Preklicani projekti; Preostanek sredstev v skladu

  Če se projekt ne uresniči ali pa po izvedbi projekta ostanejo sredstva, je potrebno v tekočem koledarskem letu porabiti sredstva, prejeta iz sklada SAP Funding v skladu s statutom za podobne projekte (programske teme). Obveznost poročanja o porabi finančnih virov ostaja v veljavi.  In addition, we strongly encourage organisations to use the hashtag of the initiative: #meetandcode2018 in their communication in social networks. Meet and Code will provide a social media wall that will list all posts using the mentioned hashtag and present them on the Meet and Code websites.

  Meet and Code takes place during the EU Code Week and aims at strengthening this Europe-wide initiative. Therefore, we encourage all funded non-profit organisations to also register their granted Meet and Code events on the EU Code Week website.

  Responsibilities; Liability

  The non-profit organisation submitting the event idea is responsible for running the project. The partners of the initiative in no way assume responsibility and liability with regard to the project or its implementation. The partners in the initiative are not liable for damage, losses, injuries or non-performance suffered by participants, third parties or legal entities due to a registration or implementation of a project. Neither are the partners in the initiative liable for legal obligations on participants in or due to performance of the project, regardless of whether the obligations are linked to funding resources or not.

  Partners in the initiative are not liable for damage to computers in connection with or due to participation or the downloading of material in connection with the Meet and Code initiative.

  Cancelled Projects; Residual Funds

  If a project fails to materialise or residual funds remain after the project has been implemented, the SAP funding must be used within the current calendar year in accordance with the Articles of Association for similar projects (programming themes). The duty to report for using financial resources remains in place.