Pogoji za udeležbo


Kriteriji za dodelitev sredstev in udeležbo v dogodku Meet and Code

Samo nevladne organizacije iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Anglije, Francije, Nemčije, Madžarske, Irske, Italije, Kazahstana, Makedonije, Poljske, Romunije, Rusije, Srbije, Slovakije, Slovenije, Španije, Švice in Ukrajine so upravičene do prijave za dodelitev sredstev Meet and Code. Vsi prijavljeni digitalni in kodirni dogodki morajo biti načrtovani v okviru smernic tedna kodiranja EU Code Week v času od 6. do 21. oktobra 2018 in so namenjeni otrokom in mladostnikom, starim od 8 do 24 let ter morajo biti brezplačni za udeležence. Več podrobnosti v poglavju "Merila za izbor in financiranje predloženih projektnih idej".

Kdo stoji za Meet and Code?

Podjetje SAP, nemška dobrodelna organizacija Haus des Stiftens gGmbH in države partnerice mreže TechSoup Europe so ogrodje pobude Meet and Code.

Pobuda je financirasa s strani podjetja SAP. Neprofitna organizacija Haus des Stiftens GmbH je razvila pobudo in je odgovorna za izbiro projektov, ki so prijavljeni v Nemčiji, Avstriji in Švici ter za sredstva, ki jih podjetje SAP zagotavlja za posredovanje (v nadaljnjem besedilu tudi SAP Skladi "). Poleg tega Haus des Stiftens gGmbH usklajuje projektna sredstva prek ustreznih državnih partnerjev mreže TechSoup Europe, ki je odgovorna za koordinacijo projekta v drugih državah. Pobudo podpira tudi široka paleta zavezanih sponzorjev.

Prijava projektne ideje - dogodka

Projekte (v nadaljnjem besedilu "projektne ideje " oz. "dogodke") lahko prijavite samo preko obrazca za registracijo na spletni strani www.meet-and-code.org. Projektne ideje lahko oddajo samo organizacije, ki imajo v svoji državi status nevladne neprofitne organizacije.

Pooblaščeni predstavniki morajo v prijavi navesti podrobnosti o svoji organizaciji, vnesti podroben opis dogodka in veljavne kontaktne podatke. Vsaka organizacija ima pravico predložiti več projektnih idej oziroma dogodkov, če se le ti bistveni razlikujejo med seboj.

Okno za oddajo projektnih idej - dogodkov

Neprofitne organizacije lahko svoje ideje o dogodkih predložijo med 04.06.2018 in 15.09.2018. Odločilni dejavnik, ki omogoča ovrednotenje ideje s strani lokalnega partnerja, je popolnost predloženih podatkov in dokumentov, predloženih do zaključka registracije.

Evalvacija projektne ideje - dogodka

Projektne predloge bodo ocenili pri Haus des Stiftens GmbH oziroma njihovi TechSoup Europe partnerji. V roku štirih tednov po prejemu vloge bo predstavnik organizacije po e-pošti obveščen o rezultatih oziroma financiranju projekta.

V primeru zavrnitve projekta lahko lokalni partner TechSoup Europe odgovorni osebi organizacije obrazloži razloge za zavrnitev. Organizacija po reviziji lahko ponovno poda projektno idejo, vendar je v primeru ponovne zavrnitve ni več mogoče znova prijaviti.

Vsak odobren in financiran projekt oziroma dogodek bo samodejno objavljen na spletni strani www.meet-and-code.org in bo viden vsem uporabnikom.

Obdobje za izvedbo projekta

Projekt, ki je dobil finančna sredstva, mora biti izveden v času EU Code Week med 6. in 21. Oktobrom 2018.

Znesek dotacije za izvedbo dogodka Meet and Code

Vsaka odobrena projektna ideja za izvedbo dogodka prejme 400 €. Haus des Stiftens gGmbH si v pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja zneska financiranja dotacije SAP.

Kriteriji za izbor in financiranje predlaganih projektnih idej - dogodkov

 1. Vsak dogodek mora vsebinsko obravnavati tehnologije oziroma kodiranje. Dogodek mora biti osredotočen na kodiranje ne glede na to, ali gre za hackathon na šoli, seminar na spletu, internet stvari ali umetno inteligenco.
 2. Vsak dogodek mora vključevati vsaj 20 otrok oziroma mladih v starosti med 8 in 24 let (*ni zgornje meje).
 3. Prisotnost na dogodku Meet and Code je za udeležence brezplačna.
 4. Dogodek začne, upravlja in vodi organizacija, ki je prijavila projekt. Neprofitna organizacija, ki je prijavila projekt je odgovorna za načrtovanje, organizacijo, vodenje in spremljanje projekta.
 5. Neposredni in posredni viri financiranja se lahko uporabljajo samo za prijavljene projekte in dobrodelne namene.
 6. Odobrena sredstva se izplačajo samo nevladnim organizacijam, ki lahko dokazujejo svoj nepridobitni status. Ob prijavi vloge je treba predložiti dokazila.
 7. Haus des Stiftens gGmbH ali njihov TechSoup Europe partner, po lastni presoji odloča o dodelitvi dotacije, potem ko je organizacija prepoznana za upravičeno glede na predlagana merila za izbor.
 8. Samodejnih razlogov za zavrnitev upravičenosti ali zakonske upravičenosti vlagatelja do donacije ni. Poleg tega obstaja tudi obveznost izvajanja projekta potem, ko so bila izpolnjena merila za financiranje.

Izločitvena merila

Spodaj navedeni dogodki ne ustrezajo kriterijem za financiranje:

 • Dogodek ni ustvarjen al izveden v eni od partnerskih držav
 • Politične in verske pobude
 • Dogodki, ki so namenjeni samo posameznikom
 • Dogodki, ki niso povezani z Meet and Code
 • Dogodki, ki niso v dobrobit družbe

Poročanje

 1. Poročilo o dogodku
  • Ime organizacije
  • Naslov dogodka
  • Lokacija dogodka
  • Datum dogodka
  • Narava dogodka
  • Število in spol udeležencev

  Pri zagotavljanju informacijskega gradiva, zlasti slik in videoposnetkov, so organizacije dolžne spoštovati veljavno zakonodajo ter izvzeti Haus des Stiftens gGmbH in njegove partnerje iz vseh terjatev tretjih oseb v primeru kršitev avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk in drugih pravic iz naslova industrijske lastnine ter drugih pravic v zvezi z morebitnimi odškodninami. Za zaščito pravic do zasebnosti prikazanih oseb so morda potrebne izjave o privolitvi (zlasti v primeru mladoletnikov s podpisom njihovih staršev).

  Poleg tega so financirane organizacije med udeleženci svojih dogodkov dolžne opraviti raziskavo o merjenju učinkov. Organizacijam se zagotovi dostop do anketnega obrazca na spletni strani www.meet-and-code.org.

 2. Potrditev prejema sredstev in uporaba finančnih virov

  Financirane organizacije iz Nemčije, Avstrije in Švice morajo Haus des Stiftens gGmbH zagotoviti potrdilo o prejemnu sredstev, prejetih v okviru pobude Meet and Code. Za organizacije iz drugih držav, ki bodo prejele sredstva v okviru pobude Meet and Code, pa lahko lokalni partner mreže TechSoup Europe zahteva ali pa ne zahteva potrdila o prejemu sredstev.

 3. Rok za oddajo poročila Organizacija prejemnica mora potrditi prejem sredstev najkasneje 14 dni po zaključku dogodka. Poročilo in evalvacijo pripravi organizacija prejemnica sredstev najkasneje v 48 urah po zaključku dogodka.

Nagrada

Letos bo SAP, kot del pobude Meet and Code 2018, nagradila najboljšo idejo oziroma dogodek v posamezni sodelujoči državi. Udeležba je prostovoljna in poteka pod naslednjimi pogoji:

 1. Organizator oziroma razpisovalec nagrade je SAP.
 2. Namen nagrade je izbrati vrhunski zgled oziroma dogodek, ki bo otroke in mlade pripravil za digitalni svet prihodnosti ter na ta način spodbudil njihovo domišljijo. Ideje najboljših dogodkov v vsaki od treh kategorij, opisanih spodaj iz sodelujočih držav, bodo predstavljene na zaključnem dogodku na sedežu SAP.
 3. Registracija: Organizacije prijaviteljice dogodka v okviru Meet and Code, lahko ob postopku registracije izberejo želeno kategorijo.
 4. Evalvacija poteka v naslednjih kategorijah in v skladu z naslednjimi merili:
  • Kick and Code - Brcni in kodiraj (letna tema)

   Meet and Code dogodki, ki bodisi poskušajo rešiti problem nogometa z informacijsko tehnologijo ali uporabiti nogomet kot temo, ki bi približala kodiranje otrokom. Iščemo dogodke, ki ti dve temi povezujejo kreativno in namensko, da bi dosegli ciljno skupino in jih približali svetu kodiranja in IT.

  • Innovation - Inovacije

   Meet and Code dogodki, ki bodisi razvijajo in spodbujajo ustvarjalne metode poučevanja in / ali preučujejo trenutne IT / digitalne teme. Iščemo dogodke, ki so inovativni na poti doseganja ciljne skupine in povezovanja ciljne skupine z IT sorodnimi temami, kot tudi dogodke, ki vključujejo trendovske vsebine in IT vsebine, ki oblikujejo in razvijajo prihodnost, kot so IoT, Blockchain, AI, 3D tiskanje itd.

  • Diversity - Raznolikost

   Meet and Code dogodki, ki uporabljajo IT ali druge digitalne teme za obravnavo in zmanjšanje neenakosti, ki so prisotne v vaši skupnosti ali splošni družbi. Iščemo dogodke, ki povečujejo enake možnosti, spodbujajo strpnost in odpravljajo neenakosti na podlagi spola, rase, vere, invalidnosti, družbenega in gospodarskega položaja itd.

 5. Upravičene so organizacije, ki so pridobile sredstva za projektno idejo dogodka Meet and Code. Zaposleni pri organizatorju, javni uslužbenci oziroma uslužbenci javnih služb, niso upravičeni do sodelovanja v natečaju.
 6. Postopek:
  • Prvi krog

   V prvem krogu organizacije z dogodki tekmujejo med seboj na nacionalni ravni. V vsaki državi sta za naslednji krog upravičena dva dogodka iz vsake kategorije. Kvalifikacija poteka na dva načina: en dogodek se izbere z javnim glasovanjem, drugi dogodek pa izbere koordinator pobude Meet and Code v dotični državi.

   Glasovanje

   Glasovanje bo potekalo na spletnih straneh Meet and Code. Organizacije bodo zbirale glasove tako, da bodo ljudje glasovali za njihov dogodek. Potrebno bo vnesti e-naslov, ki bo moral biti potrjen, da bo glas veljaven. Vsak e-naslov se lahko uporabi le enkrat. Dogodek z največ prejetimi glasovi, se bo uvrstil v drugi krog.

   Organizacije lahko uporabljajo online in offline komunikacijske kanale, da opozarjajo na svoje dogodke in spodbujajo ljudi, da glasujejo za njih.

   Izbor

   Koordinator pobude Meet and Code v dotični državi mreže TechSoup Europe bo izbral po en dogodek za vsako kategorijo, ki se bo uvrstila v drugi krog.

  • Drugi krog

   Vsi kvalificirani dogodki bodo predstavljeni ocenjevalni žiriji. Žirija bo po izbirnem postopku izbrala pet zmagovalcev v vsaki od kategorij.

 7. Nagrade: Pet finalistov iz vsake kategorije bo nagrajenih z vabilom na zaključni dogodek, ki bo organiziran na sedežu SAP in bo vključeval okvirni program in delavnice s potnimi stroški, nastanitvijo in obroki, ki jih pokriva sponzor. Zaključnega dogodka se lahko udeležita po dve osebi na organizacijo. Prvo mesto v vsaki kategoriji bo prejelo dodatno nagrado v višini 2.500 evrov.
 8. Pravna sredstva in odgovornost: Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za potovanje na zaključni dogodek in je s tem pravni postopek izključen.
 9. Komuniciranje z javnostmi

  SAP, Haus des Stiftens gGmbH in partnerji TechSoup Europe so upravičeni do popolne uporabe zgoraj omenjenih poročil in rezultatov raziskav, vključno z zagotovljenim informacijskim gradivom, kot tudi informacij o udeležencih in dobitnikih nagrad s povezanimi dogodki in so lahko del njihovega poročila.

  Za namen prepoznavnosti projekta Meet and Code so organizacije dolžne uporabiti logotip Meet and Code pri svojih aktivnostih povezanimi z odnosi z javnostmi in ki se nanašajo na financirane dogodke. Pravilna uporaba logotipa je razložena v priročniku (povezava). Uporaba logotipa mora biti dokumentirana in poslana po e-pošti na info@meet-and-code.org

  Poleg tega želimo spodbuditi organizacije, da pri svojem komuniciranju v socialnih omrežjih uporabijo ključnik : #meetandcode2018. Meet in Code vam bo zagotovil zid na socialnih omrežjih, kjer bo viden seznam vseh objav, ki uporabljajo zgoraj omenjeni ključnik, in bodo predstavljene na spletnih straneh Meet and Code.

  Meet and Code poteka v okviru tedna EU Code Week in si prizadeva okrepiti to pobudo po vsej Evropi. Zato vse organizacije prejemnice sredstev spodbujamo, da svoje prijavljene dogodke Meet and Code registrirajo tudi na Spletna stran EU Code Week .

  Odgovornosti

  Organizacija prijavitelja je odgovorna za vodenje projekta. Partnerji pobude na noben način ne prevzemajo odgovornosti v zvezi s projektom ali njegovim izvajanjem. Partnerji v pobudi niso odgovorni za škodo, izgube, neizpolnitev ali poškodbe, ki so jih zaradi registracije ali izvajanja projekta utrpeli udeleženci, tretje osebe ali pravne osebe. Partnerji v pobudi ravno tako ne nosijo posledic, ki bi nastale zaradi izvajanja projekta, ne glede na to, da so obveznosti povezane s financiranjem projekta.

  Preklicani projekti, Preostanek sredstev v skladu

  Če se projekt ne uresniči ali pa po izvedbi projekta ostanejo sredstva, je potrebno v tekočem koledarskem letu porabiti sredstva SAP v skladu s statutom za podobne projekte (programske teme). Obveznost poročanja o uporabi finančnih virov ostaja v veljavi.  In addition, we strongly encourage organisations to use the hashtag of the initiative: #meetandcode2018 in their communication in social networks. Meet and Code will provide a social media wall that will list all posts using the mentioned hashtag and present them on the Meet and Code websites.

  Meet and Code takes place during the EU Code Week and aims at strengthening this Europe-wide initiative. Therefore, we encourage all funded non-profit organisations to also register their granted Meet and Code events on the EU Code Week website.

  Responsibilities; Liability

  The non-profit organisation submitting the event idea is responsible for running the project. The partners of the initiative in no way assume responsibility and liability with regard to the project or its implementation. The partners in the initiative are not liable for damage, losses, injuries or non-performance suffered by participants, third parties or legal entities due to a registration or implementation of a project. Neither are the partners in the initiative liable for legal obligations on participants in or due to performance of the project, regardless of whether the obligations are linked to funding resources or not.

  Partners in the initiative are not liable for damage to computers in connection with or due to participation or the downloading of material in connection with the Meet and Code initiative.

  Cancelled Projects; Residual Funds

  If a project fails to materialise or residual funds remain after the project has been implemented, the SAP funding must be used within the current calendar year in accordance with the Articles of Association for similar projects (programming themes). The duty to report for using financial resources remains in place.