Nyhetsbrev

Villkor för deltagande


Behörighetskriterier för Meet and Code-donationer

Endast ideella organisationer från följande länder är berättigade att ansöka om bidrag från Meet and Code: Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Kazakstan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Ukraina. Alla inlämnade idéer för digitala och kodande evenemang bör planeras inom tidsramen 1 september till 31 oktober 2021 och anpassas till EUs kodvecka. Arrangemangen ska adressera barn och ungdomar mellan 8 och 24 år och måste vara gratis för deltagarna. Mer information i avsnittet "Finansieringskriterier för att välja inlämnade projektidéer".

Vem står bakom Meet and Code?

Bakom Meet and Code står SAP, Haus des Stiftens gGmbH och respektive landspartner i TechSoup Europe-nätverket. SAP möjliggör initiativet Meet and Code genom ekonomiskt stöd och andra resurser för ideella organisationer.

Haus des Stiftens gGmbH ansvarar för initiativet, för urvalet av projekten i Tyskland, Österrike och Schweiz, liksom för den allmänna förvaltningen av projektet och för samordning av finansieringen av de ansvariga partnerlanden i TechSoup Europe-nätverket. TechSoup Europe-partners ansvarar för att samordna initiativet och välja de evenemang som ska stödjas i deras respektive länder. Meet and Code är samutvecklad av Haus des Stiftens och SAP..

Validering av ansökande organisationer

Organisationer som är intresserade av att ansöka om ett Meet and Code-bidrag måste först registrera sig med Meet and Code och ha sin status som en ideell organisation validerad. Denna validering utförs av nätverkspartnern TechSoup Europe i den sökande organisationens land.

Autoriserade representanter för organisationen måste lämna uppgifter om sin organisation och ange en detaljerad beskrivning av evenemangsidén och giltiga kontaktuppgifter. Varje organisation har rätt att skicka in mer än en evenemangsidé, förutsatt att den involverar väsentligt olika projekt.

Period för inskickande av ideer

Organisationer kan skicka in sina evenemangsideer mellan 01.06.2021 och 15.09.2021, båda datum inkluderade. Den avgörande faktorn som möjliggör utvärderingen av idén av den lokala partneren är fullständigheten av de uppgifter som lämnats och dokument som lämnats fram till slutet av registreringen.

Evaluering av en evenemangsidé

Varje evenemangsidé kommer att utvärderas av Haus des Stiftens GmbH eller, om det kan tillämpas, dess partner i TechSoup Europe-nätverket. Efter fyra veckor kommer organisationens representant att meddelas via e-post om en inlämnad idé kommer att finansieras eller inte.

Om en idé avvisas kan den lokala TechSoup Europe-partneren - på den ideella organisationens begäran - dela orsaken till avslaget med den ansvariga personen. Organisationen kan skicka in idén igen när den har reviderats. Om den avvisas igen kan idén inte längre lämnas in.

Genom att lämna in idéer samtycker ansökaren till att varje godkänd och sponsrad evenemangsidé automatiskt publiceras på webbplatsen www.meet-and-code.org och är synlig för alla användare.

Period för genomförande av de finansierade evenemangen

Det finansierade evenemanget måste äga rum från 1 september till 31 oktober 2021.

Meet and Code-bidragets storlek

Varje evenemangsidé som godkänts för finansiering får 500 € för att hjälpa den igång. Haus des Stiftens gGmbH förbehåller sig rätten att öka eller minska finansieringsbeloppet i enskilda fall.

Finansieringskriterier för utväljning av inlämnade projektidéer

Följande grundläggande kriterier gäller för evenemangsidén:

 1. Den inskickade evenemangsidén syftar till att inspirera och introducera ungdomar i världen av teknik och kodning. Varje evenemang måste kretsa kring temat teknik och kodning.
 2. Evenemanget måste realiseras mellan 1 september och 31 oktober 2021.
 3. Deltagande på ett evenemang som finansieras av Meet and Code-initiativet måste vara gratis för deltagarna.
 4. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 8 och 24 år.
 5. Deltagandet för dem måste vara gratis.

Stödberättigade sökande: Endast ideella organisationer kan lämna in sina idéer via sitt lands Meet and Code-hemsida.

 1. Evenemangen initieras, förvaltas och drivs av den inlämnande ideella organisationen själv. Den inlämnande ideella organisationen är ansvarig för allt som sker under planering, organisation, drift och uppföljning av projektet.
 2. Bidragen betalas endast ut till ideellasom kan bevisa deras ideella status. Bevis måste tillhandahållas under valideringsprocessen som utförs av TechSoup Europes nätverkspartner i den sökande organisationens land.

Förutom de grundläggande kraven gäller följande regler för 2021:

 1. Alla evenemangsidéer måste genomföras virtuellt.
 2. Evenemanget måste vara minst 90 minuter. Denna tidsram kan uppfyllas i en session eller kan delas upp i flera sessioner.
 3. Live-evenemang måste utformas för minst tio deltagare.
 4. Formatet för evenemangen kan vara
  a) Ett liveevenemang, t.ex. ett webinar eller en virtuell kodningsverkstad
  b) Ett "icke-live-evenemang" med obligatorisk deltagarinteraktion, t.ex. en öppen onlinekurs med live FAQ-sessioner.

Observera att finansiering endast kan användas för evenemangsrelaterade utgifter, det vill säga:

 1. utbildare till evenemanget
 2. licens för onlineundervisningsverktyg
 3. läromedel för deltagare inklusive kurering och frakt, t.ex. arbetsböcker eller hårdvara
 4. kommunikation för att nå potentiella deltagare, t.ex. flygblad, affisch, marknadsföring online
 5. professionellt externt stöd för att möjliggöra ett online-evenemang, t.ex. teknisk support. Hyra för utrymme som behövs på grund av t.ex. teknisk infrastruktur

Haus des Stiftens gGmbH eller, i förekommande fall, dess partner i TechSoup Europe-nätverket reglerar efter eget gottfinnande om finansieringen när urvalskriterier har uppfyllts av organisationen.

Det finns ingen automatisk rätt till skäl för avslag och heller ingen rättslig rätt för sökanden till ett bidrag. Det finns inte heller någon skyldighet att utföra när finansieringsriktlinjerna har uppfyllts.

Exklusionskriterier

Följande evenemangsidéer utesluts från finansiering:

 • Evenemang som inte utvecklas och implementeras i ett av de deltagande länderna
 • Politiska eller religiösa initiativ
 • Projekt som endast gynnar individer
 • Projekt som inte är relaterade till Meet and Code

Rapporteringsskyldighet

 1. Om finansierade evenemang

  Varje finansierad ideell organisation är skyldig att besvara rapporteringsundersökningen. Undersökningen består av två enkäter, en som ska fyllas i före och en efter evenemangets tidsram. Det finns en undersökning för varje organisation, oberoende av antalet evenemang som genomförs av en sådan organisation. Undersökningsformuläret kommer att skickas till e-postadressen till kontaktpersonen för varje beviljat evenemang före 1 september 2021.

  Undersökningen måste som ett minimum innehålla följande information:

  • Organisationens namn
  • Evenemangets namn
  • Evenemangets lokation
  • Datum för evenemanget
  • Evenemangets form
  • Deltagarnas antal och kön
  • Självutvärdering av digitaliseringsnivån i organisationen
  • Feedback till Meet and Code-programmet

  Förutom rapporteringsundersökningen finns en deltagares undersökning riktad mot deltagarna i evenemanget. Den finansierade ideella organisationen ombeds att göra detta med deltagarna i början och slutet av evenemanget. Denna undersökning är frivillig.

  När de tillhandahåller informationsmaterial, särskilt bilder och videor eller namn, är organisationerna skyldiga att följa gällande lagar och befria Haus des Stiftens gGmbH och dess partners från alla krav från tredje part, till exempel på grund av intrång i upphovsrätt, varumärkesrätt, andra industriella äganderättigheter eller andra rättigheter och att ersätta i detta avseende. Samtyckedeklarationer kan krävas för att skydda de avbildade personernas integritetsrättigheter (särskilt när det gäller minderåriga med underskrift från sina föräldrar).

 2. Om användning av finansiella resurser; Bekräftelse av donation

  De finansierade organisationerna från Tyskland, Österrike och Schweiz måste förse Haus des Stiftens gGmbH med bekräftelse av donationen som erhållits under initiativet Meet and Code. Finansierade organisationer från andra länder kan behöva skicka e-post till ett specifikt formulär till respektive landspartners i TechSoup Europe-nätverket, som bekräftar deras donation.

 3. Dokumentationsfrist

  Bekräftelser av donationer måste tillhandahållas av den finansierade ideella organisationen inom 14 dagar efter evenemangets avslutande. Rapporteringsundersökningen måste slutföras av de finansierade ideella organisationerna inom 48 timmar efter att evenemanget avslutats.

 • Priser: De tre finalisterna i varje kategori kommer att belönas med en inbjudan till prisutdelningsevenemanget, som kommer att hållas viruellt eller on-site och som kommer att innehålla ett ramprogram och workshop. I händelse av ett on-site evenemang täcks resekostnader, boende och måltidsersättning. Två personer per organisation får delta i det avslutande evenemanget. Den första platsen i varje kategori kommer att få ytterligare prispengar på 2000 euro.
 • Rättsmedel och ansvar: Arrangören påtar sig inget ansvar för resan till det avslutande prisevenemanget. Det rättsliga förfarandet är uteslutet.
 • Offentlig kommunikation

  Projektpartnern har rätt att använda de ovan nämnda rapporterna och undersökningsresultaten fullt ut, inklusive informationsmaterialet som tillhandahålls, samt information om deltagare och vinnare av utmärkelsen med tillhörande evenemangsidéer - som en del av sin egen rapportering. Sökanden samtycker till detta genom att lämna in idéerna och lämna ytterligare information under sitt deltagande.

  För att stärka idén om Meet and Code är organisationerna skyldiga att använda Meet and Code-logotypen i sina PR-aktiviteter relaterade till sponsrade evenemang. Rätt användning av logotypen förklaras i stilguiden. Användningen av logotypen måste dokumenteras via e-post till contact@meet-and-code.org  Dessutom uppmanar vi starkt organisationer att använda initiativets hashtagg: #meetandcode #codeEU och # sap4good i sin kommunikation i sociala nätverk. Meet and Code tillhandahåller en vägg på sociala medier som listar alla inlägg med den nämnda hashtaggen och presenterar dem på webbplatserna Meet and Code.

  Ansvar

  Meet and Code sker i linje med EUs kodvecka och syftar till att stärka detta europeiska initiativ. Därför uppmuntrar vi alla finansierade ideella organisationer att också registrera sina beviljade Meet and Code-evenemang på EU: s Code Week-webbplats.

  Den ideella organisationen som skickar in evenemangsidén är ansvarig för att driva projektet. Initiativets partners tar på inget sätt ansvar med avseende på projektet eller dess genomförande. Partnerna i initiativet ansvarar inte för skador, förluster, skador eller icke-prestanda som deltagare, tredje parter eller juridiska personer har lidit på grund av en registrering eller genomförande av ett projekt. Inte heller är parterna i initiativet ansvariga för juridiska skyldigheter för deltagarna i eller på grund av projektets genomförande, oavsett om skyldigheterna är kopplade till finansieringsresurser eller inte.

  Partners i initiativet ansvarar inte för skador på datorer i samband med eller på grund av deltagande eller nedladdning av material i samband med Meet and Code-initiativet.

  Avbrutna projekt; Restfonder

  Om ett projekt inte genomförs av någon anledning eller resterande medel kvarstår efter att projektet har genomförts är den sökande skyldig att rapportera sådant faktum till Haus des Stiftens utan onödigt dröjsmål och kan föreslå liknande projekt som kan finansieras av sådana restfonder.

  633/5000 Enligt Haus des Stiftens bedömning måste alla resterande medel antingen returneras till Haus des Stiftens (eller till respektive TechSoup partnerorganisation) eller användas inom innevarande kalenderår i enlighet med alla tillämpliga regler och förordningar för välgörenhetsprojekt som liknar inlämnat projekt (programmeringstema) I det senare fallet samtycker sökanden till att säkerställa och bära ansvar att sådana resterande medel endast får användas till välgörenhetsändamål. Vid användning av medel för ett liknande projekt förblir sökandens skyldighet att rapportera om användningen av sådana ekonomiska resurser utan onödigt dröjsmål.