Newsletter

Uslovi za učešće


Kriteriji za apliciranje za Meet and Code grantove

Samo dobrotvorne neprofitne organizacije iz sljedećih zemalja mogu aplicirati za Meet and Code grantove: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Kazahstan, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina. Svi događaji se trebaju realizovati u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2022. godine, u skladu sa Evropskom sedmicom kodiranja. Događaji moraju biti namijenji djeci i mladima te moraju biti besplatni za učesnike. Više informacija u sekciji „Kriteriji za finansiranje projektnih ideja“.

Ko je iza Meet and Code inicijative?

Softverska kompanija SAP, njemačka dobrotvorna organizacija Haus des Stiftens gGmbH i partneri TechSoup Europe mreže u svim zemljama su glavne organizacije iza Meet and Code inicijative.

Inicijativa je finansirana od strane SAP-a. Neprofitna organizacija Haus des Stiftens GmbH je razvila inicijativu i odgovorna je za izbor projekata koji će biti finansirani u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, odmah nakon što SAP obezbijedi novčana sredstva (hereinafter also the 'SAP Funds'). Dodatno, Haus des Stiftens gGmbH koordinira projektna sredstva zajedno sa odgovornim partnerima TechSoup Europe mreže iz svih zemalja. Inicijativa je također podržana širokim rasponom sponzora.

Validacija organizacija

Organizacije koje žele prijaviti ideju za događaj se moraju registrovati na Meet and Code stranici i imati validiran status dobrotvorne neprofitne organizacije. Validacija organizacije se vrši na TechSoup platformi.

Autorizovani predstavnici organizacije moraju obezbijediti detalje o organizaciji, kontakt podatke i detaljan opis ideje za događaj. Sve organizacije mogu prijaviti više različitih događaja.

Prozor za podnošenje ideje

Organizacije mogu prijaviti svoju ideju za događaj između 08.06.2022 i 14.09.2022. Kako bi ideja ušla u proces selekcije, neophodno je da su priloženi svi traženi dokumenti i detalji prilikom registracije.

Evaluacija ideje za događaj

Sve ideje za događaje će biti evaluirane od strane Haus des Stiftens GmbH ili lokalnog TechSoup partnera. Nakon četiri sedmice, organizacija će biti obaviještena putem email-a da li će njihova ideja biti finansirana ili ne.

Ukoliko je ideja za događaj odbijena, organizacija koja je aplicirala za grant može zahtijevati obrazloženje od strane loklanog TechSoup partnera. Nakon napravljenih izmjena, organizacija može ponovo prijaviti ideju za događaj. Ako se ideja ponovo odbije, organizacija je ne može prijaviti naredni put.

Prilikom prijave ideje za događaj, aplikanti se slažu da će ukoliko ideja bude odobrena i finansirana, automatski biti objavljena na web stranici www.meet-and-code.org i biti vidljiva svim korisnicima.

Period za realizaciju finansiranih događaja

Finansirani događaj mora biti realizovan u periodu od 01.09. do 31.10.2022.

Iznos Meet and Code grantova

Svaka odobrena ideja za događaj će biti finansirana u iznosu do 500 eura. Haus des Stiftens gGmbH zadržava pravo da poveća ili smanji iznos finansiranja u pojedinačnim slučajevima.

Kriteriji pri izboru finansiranih ideja za događaje

Sljedeći kriteriji se primjenjuju pri izboru ideja za događaje:

 1. Prijavljena ideja treba da inspiriše i približi mlade ljude svijetu tehnologije i kodiranja. Svaki događaj mora biti povezan sa tehnologijom i kodiranjem.
 2. Događaj mora biti realizovan u periodu od 01. septembra do 31. oktobra 2022.
 3. Događaji moraju biti besplatni za učesnike.
 4. Ciljna grupa događaja su djeca i mladi dobne skupine između 8 i 24 godine.
 5. Događaji se realizuju bez kotizacije za učešće.

Samo neprofitne organizacije mogu prijaviti svoje ideje za događaje putem Meet and Code stranice.

 1. Događaji su inicirani, organizovani i pokrenuti od strane neprofitne organizacije koja je aplicirala za grant. Organizacija je odgovorna za sve što se dešava tokom planiranja, organizacije, realizacije i praćenja događaja.
 2. Grantovi će biti dodijeljeni samo neprofitnim organizacijama koje mogu dokazati svoj neprofitni status. Dokazi će biti priloženi prilikom validacije organizacije na TechSoup platformi.

Dodatno uz navedene kriterije, sljedeća pravila važe za 2022. godinu:

 1. Sve prijavljene ideje moraju biti realizovane virtualno ili djelimično uživo.
 2. Događaj mora trajati minimalno 90 minuta. Ovaj vremenski okvir može biti zadovoljen u jednoj sesiji ili može biti podijeljen na više sesija.
 3. Live događaji moraju biti kreirani za minimalno 10 učesnika.
 4. Format događaja može biti:
  a) live događaj, npr. webinar ili virtualna radionica kodiranja
  b) događaj sa obaveznom interakcijom sa učesnicima, npr. masivni otvoreni online kurs sa FAQ live sesijama

Molimo da obratite pažnju na to da grantovi mogu biti iskorišteni samo za troškove vezane za realizaciju događaja, kao što su:

 1. trener za radionicu
 2. licenca za online alate za podučavanje
 3. materijali za učesnike, npr. radne knjige ili hardveri
 4. komunikacijski materijali, npr. flajeri, posteri, online marketing
 5. profesionalna eksterna podrška za online događaj, npr. tehnička podrška, kao i iznajmljivanje prostora ukoliko je potrebno, zbog tehničke infrastrukture

Haus des Stiftens gGmbH i TechSoupe Europe mreža evaluiraju ideje za događaje i procjenjuju da li one zadovoljavaju kriterije.

Ne postoji automatski pravo na razloge odbijanja i ne postoji zakonsko pravo podnositelja zahtjeva za podršku. Niti postoji obaveza izvršavanja nakon ispunjavanja smjernica za finansiranje.

Kriteriji isključenja

Sljedeće ideje za događaje su isključene iz finansiranja:

 • Događaji koji nisu razvijeni i ne implementiraju se u jednoj od zemalja učesnica
 • Političke i religijske inicijative
 • Projekti koji su korisni samo individualcima
 • Projekti koji nisu vezani za Meet and Code

Dužnost izvještavanja

 1. O finansiranim događajima

  Sve finansirane neprofitne organizacije su dužne popuniti izvještaj. Izvještaj se sastoji iz dva upitnika, jedan se mora ispuniti prije, a drugi nakon realizacije događaja. Ispunjavate jedan izvještaj, bez obzira na broj realizovanih događaja. Obrazac za izvještavanje će vam biti poslan na email prije 01. septembra 2022.

  Anketa mora sadržavati minimalno sljedeće informacije:

  • Naziv organizacije
  • Naziv događaja
  • Lokacija događaja
  • Datum realizacije događaja
  • Priroda događaja
  • Broj i spol učesnika
  • Procjena nivoa digitalizacije u organizaciji
  • Feedback za Meet and Code program

  Dodatno, uz izvještaj (upitnike) organizacije, pripremili smo i anketu za učesnike na događajima. Ankete se trebaju ispuniti prije i nakon događaja. Ankete za učesnike su na dobrovoljnoj bazi.

  Prilikom pružanja informativnog materijala, posebno slika ili video zapisa ili imena, organizacije su dužne pridržavati se važećih zakona i izuzeti Haus des Stiftens gGmbH i njegove partnere od svih zahtjeva trećih strana, na primjer zbog kršenja autorskih prava, prava na zaštitne znakove, druga prava industrijske svojine ili druga prava i obeštećenje u vezi s tim. Izjave o pristanku mogu biti potrebne za zaštitu prava na privatnost prikazanih osoba (posebno u slučaju maloljetnika s potpisom njihovih roditelja).

 2. O korištenju finansijskih sredstava; Potvrda donacije

  Finansirane organizacije iz Njemačke, Austrije i Švicarske moraju Haus des Stiftens gGmbH potvrditi u vezi s donacijom primljenom u okviru inicijative Meet and Code. Finansirane organizacije iz drugih zemalja mogu biti obavezane za slanje određenog obrasca odgovarajućim partnerskim zemljama mreže TechSoup Europe, kako bi potvrdile primljenu donaciju.

 3. Rok za dokumentaciju

  Molimo vas da nam pošaljete potvrdu o primljenoj donaciji u roku od 14 dana nakon što primite novac. Sve finansirane neprofitne organizacije su dužne dostaviti izvještaj u roku od 48 sati od održavanja događaja.

Nagrade

Ove godine, SAP će imati zadovoljstvo da nagradi najbolje ideje za događaje u svakoj od zemalja učesnica u sklopu inicijative Meet and Code 2022. Učešće je dobrovoljno i odvija se pod slijedećim uslovima:

 1. Organizator nagrada je SAP.
 2. Cilj nagrade je pronaći vrhunske uzorne događaje koji će pripremiti djecu i mlade za digitalni svijet i tako podstaći njihovu maštu. Najbolje ideje za događaje u svakoj od opisanih pet kategorija iz zemalja učesnica, bit će predstavljene na završnom događaju u sjedištu SAP-a.
 3. Registracija: Organizacija koja aplicira za Meet and Code grant može izabrati da li želi i u kojoj kategoriji nagrada želi učestvovati.
 4. Evaluacija u navedenim kategorijama se vrše prema sljedećim kriterijima:
 5. Nagrade: Tri finalista iz svake kategorije bit će nagrađeni pozivom na završni događaj koji će se održati virtualno ili na licu mjesta i koji će uključivati okvirni program i radionicu. U slučaju dodjeljivanja nagrada na licu mjesta, bit će pokriveni putni troškovi, smještaj i obroci. Dvije osobe po organizaciji mogu sudjelovati na završnom događaju i dodjeli nagrada. Prvo mjesto u svakoj kategoriji dobit će nagradu - dodatni novčani iznos od 2000 eura.
 6. Pravna sredstva i obaveze: Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za put na lokaciju završnog događaja i dodjeljivanja nagrade. Pravni regres je isključen.

Javna komunikacija

Projektni partner ima pravo u potpunosti koristiti gore navedena izvješća i rezultate ankete, uključujući dostavljeni informativni materijal, kao i informacije o sudionicima i pobjednicima s pripadajućim idejama događaja - kao dio vlastitog izvještavanja. Podnosilac prijave se na to slaže podnošenjem ideja i pružanjem dodatnih informacija tokom svog učešća.

Da bi ojačali ideju Meet and Code, organizacije su dužne da koriste logotip Meet and Code u svojim PR aktivnostima vezanim za finansirane događaje. Upotreba logotipa mora biti dokumentovana putem maila na ba@meet-and-code.orgDodatno, ohrabrujemo organizacije da koriste hashtag inicijative: #meetandcode #codeEU i #sap4good u svojoj komunikaciji na društvenim mrežama. Meet and Code će obezbijediti Meet and Code zid na društvenim mrežama gdje će se vidjeti svi postovi s navedenim hashtagovima.

Odgovornosti; Obaveze

Meet and Code odvija se u skladu s Evropskom sedmicom kodiranja i ima za cilj jačanje ove evropske inicijative. Stoga ohrabrujemo sve finansirane neprofitne organizacije da registriraju svoje odobrene Meet and Code događaje i na EU Code Week website.

Neprofitna organizacija koja je predala ideju za događaj odgovorna je za pokretanje projekta. Partneri inicijative ni na koji način ne preuzimaju odgovornost i odgovornost u vezi s projektom ili njegovom implementacijom. Partneri u inicijativi ne snose odgovornost za štetu, gubitke, povrede ili neizvođenje radova koje su pretrpjeli učesnici, treća lica ili pravna lica zbog registracije ili implementacije projekta. Ni partneri u inicijativi ne odgovaraju za pravne obaveze prema učesnicima u ili zbog izvršenja projekta, bez obzira da li su obaveze povezane sa sredstvima finansiranja ili ne.

Partneri u inicijativi ne snose odgovornost za štetu na računarima u vezi ili zbog sudjelovanja ili preuzimanja materijala u vezi s inicijativom Meet and Code.

Otkazani projekti; Preostali fondovi

Ako se događaj ne realizuje iz bilo kojeg razloga ili ostatak sredstava ostane nakon provedbe projekta, podnosilac prijave je dužan bez nepotrebnog odgađanja prijaviti takvu činjenicu Haus des Stiftens i može predložiti slične projekte koji bi se mogli finansirati takvim preostalim sredstvima.

Prema nahođenju Haus des Stiftens, bilo koji iznos preostalog sredstva mora biti vraćen Haus des Stiftens (ili odgovarajućoj TechSoup partnerskoj organizaciji) ili upotrijebljen unutar tekuće kalendarske godine u skladu sa svim primjenjivim pravilima i propisima za dobrotvorne projekte slične prijavljenom projektu/događaju (programske teme). U potonjem slučaju, podnositelj prijave pristaje osigurati i snositi odgovornost da se takvi preostali fondovi mogu koristiti samo u dobrotvorne svrhe. U slučaju korištenja sredstava za sličan projekt, obaveza podnositelja zahtjeva o izvještavanju o korištenju takvih financijskih sredstava bez nepotrebnog odgađanja ostaje.