Newsletter

Warunki uczestnictwa


Kryteria kwalifikacji do grantu Meet and Code

O granty w ramach programu Meet and Code ubiegać się mogą jedynie charytatywne organizacje nonprofit z następujących krajów: Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kazachstan, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Pomysły na wydarzenia powinny zostać zorganizowane pomiędzy 1 września a 31 października 2022 roku. Nadesłane propozycje powinny być skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 8 - 24, zapewniając im bezpłatną formę uczestnictwa. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 'Kryteria finansowania przy wyborze zgłaszanych pomysłów'.

Who Is Behind Meet and Code?

Organizatorami inicjatywy Meet and Code są firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe. SAP jest sponsorem inicjatywy oraz oferuje różne zasoby skierowane do organizacji pozarządowych. Organizacja Haus des Stiftens gGmbH odpowiada za inicjatywę, wybór wydarzeń w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii, jak również ogólne zarządzanie oraz koordynację środków w poszczególnych krajach. Sieć TechSoup Europe i jej partnerzy odpowiedzialni są za koordynację inicjatywy oraz selekcję wydarzeń w poszczególnych krajach. Meet and Code zostało opracowane wspólnie przez Haus des Stiftens oraz firmę SAP.

Sprawdzanie wiarygodności organizacji

Organizacje zainteresowane aplikowaniem o grant Meet and Code muszą najpierw zarejestrować się na stronie Meet and Code oraz poczekać na weryfikację swojego statusu non-profit. Proces weryfikacji i kwalifikacji organizacji przeprowadzony będzie przez partnera sieci TechSoup Europe działającego w kraju organizacji aplikującej (lista wszystkich partnerów TechSoup Europe dostępna jest na http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/).

Upoważnieni reprezentanci organizacji będą poproszeni o podanie danych rejestracyjnych organizacji i aktualnych danych kontaktowych w celu komunikacji dotyczącej wydarzenia, oraz wpisanie szczegółowego opisu planowanego wydarzenia. Każda organizacja może zgłosić więcej niż jeden pomysł na wydarzenie, pod warunkiem, że wydarzenia te znacznie się od siebie różnią.

Ramy czasowe rejestracji

Organizacje mogą zgłaszać swoje pomysły od 08.06.2022 do 14.09.2022. Aby zgłoszenie mogło zostać ocenione przez lokalnego partnera, musi być kompletne, zawierać wszystkie dokumenty uzupełniające i zostać przesłane przed zakończeniem rejestracji.

Ocena pomysłów na wydarzenia

Każdy pomysł na wydarzenie oceniony zostanie przez spółkę SAP SE i/lub spółkę grupy SAP działającą w kraju aplikującej organizacji (pełna lista spółek grupy SAP dostępna jest pod adresem: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) i/lub Haus des Stiftens gGmbH (dla organizacji aplikujących w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii) lub właściwego partnera sieci TechSoup Europe (dla wszystkich pozostałych krajów) - w Polsce odpowiedzialna za to jest Fundacja TechSoup. W ciągu czterech tygodni od rejestracji wydarzenia, na adres e-mail wyślemy powiadomienie z informacją o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

Jeśli pomysł na wydarzenie zostanie odrzucony, osoba kontaktowa organizacji może poprosić lokalnego partnera TechSoup o informację zwrotną, jaki był powód odrzucenia wniosku. Organizacja może następnie dopracować swój pomysł i zgłosić go ponownie. Jeśli wydarzenie po raz drugi zostanie odrzucone, nie ma możliwości jego kolejnego zgłoszenia.

Zaakceptowane wydarzenia, które otrzymają grant na realizację, zostaną automatycznie opublikowane na stronie Meet and Code i będą widoczne dla wszystkich użytkowników strony.

Jeżeli publikacja spowoduje naruszenie praw zgłaszającego, w szczególności praw autorskich, praw do znaku towarowego lub innych praw własności przemysłowej, zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie roszczeń na drodze prawnej.

Czas na przeprowadzenie sfinansowanych wydarzeń

Wydarzenie musi odbyć się pomiędzy 1 września a 31 października 2022 roku.

Wysokość grantu

Każde wydarzenie ocenione pozytywnie otrzyma zazwyczaj kwotę w wysokości 400 €. Haus des Stiftens gGmbH zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wysokości Funduszy SAP w pojedynczych przypadkach.

Kryteria wyboru zgłoszonych pomysłów

Każdy zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:

 1. Wydarzenie ma na celu zainspirowanie i wprowadzenie młodego pokolenia w świat technologii. Wydarzenia muszą być związane z tematyką umiejętności cyfrowych (kodowanie, robotyka, IoT, sztuczna inteligencja itp.)
 2. Wydarzenie musi być zrealizowane pomiędzy 1 września a 31 października 2022.
 3. Udział w wydarzeniu finansowanym w ramach inicjatywy Meet and Code musi być bezpłatny dla uczestników.
 4. Wydarzenie musi być skierowane do dzieci i młodzieży od 8 do 24 roku życia.
 5. Wydarzenie nie może być krótsze niż 90 minut. Czas ten może zostać zrealizowany jednorazowo bądź rozbity na kilka, krótszych sesji.

Warunek kwalifikacji: Tylko organizacje nonprofit mogą zgłaszać swoje pomysły za pośrednictwem strony Meet and Code.

 1. Wydarzenia są organizowanie i przeprowadzane przez organizacje pozarządowe, które zgłosiły na nie pomysł. Organizacja zgłaszająca pomysł na wydarzenie jest odpowiedzialna za wszystko, co wydarzy się podczas planowania, organizacji oraz przeprowadzania projektu, jak również za czynności, które należy wykonać po samym wydarzeniu.
 2. Obiecane fundusze zostaną wypłacone jedynie organizacjom, które będą w stanie potwierdzić swój status non-profit. Odpowiednie dokumenty poświadczające status non-profit muszą zostać przekazane (oraz zweryfikowane) przed przesłaniem pomysłu na wydarzenie.

Dodatkowo, w 2022 obowiązują także następujące zasady:

 1. Wydarzenia mogą być organizowane wirtualnie, częściowo wirtualnie lub na miejscu.

Kryteria finansowania imprez organizowanych na miejscu:

 1. Wydarzenia muszą być zgodne z lokalnymi ograniczeniami i przepisami Covid. Zgłaszająca organizacja non-profit jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami.
 2. W każdym wydarzeniu udział musi wziąć co najmniej 20 dzieci i młodzieży.
 3. Środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na przedstawiony projekt i cele charytatywne.

Kryteria finansowania wydarzeń online:

 • Wydarzenia mogą być realizowane wirtualnie lub częściowo wirtualnie.
 • Wydarzenia muszą być przeznaczone dla co najmniej 10 uczestników.
 • Formatem wydarzenia może być:
  a) wydarzenie na żywo, np. webinarium bądź warsztaty online z kodowania
  b) inne przedsięwzięcie z obowiązkową interakcją uczestników, np. złożony kurs online z sesjami FAQ na żywo.
 • Prosimy pamiętać, że grant może być wykorzystany tylko na wydatki związane z organizacją wydarznia, tj.

  1. trener warsztatów
  2. licencja na narzędzia online
  3. Materiały naukowe dla uczestników + koszty przesyłki
  4. Wydatki związane z komunikacją, w celu dotarcia do potencjalnych uczestników, np. ulotki, plakaty, marketing online
  5. Zewnętrzne wsparcie profesjonalistów do spraw technicznych i organizacyjnych. Wynajem przestrzeni koniecznej do przeprowadzenia wydarzenia, np. ze względów technicznych

  Jeżeli organizacja spełnia wszystkie kryteria, o przyznaniu funduszy zadecyduje organizacja Haus des Stiftens gGmbH lub, w zależności od kraju, właściwy partner sieci TechSoup Europe. W Polsce jest to Fundacja TechSoup

  Fundacja TechSoup nie ma obowiązku do podania powodów odrzucenia, ani do przekazania grantu każdej aplikującej organizacji, nawet jeśli wszystkie kryteria formalne zostały spełnione.

  Kryteria wykluczające

  Poniższe pomysły na wydarzenia są wykluczone z projektu:

  • Wydarzenia zaplanowane i realizowane w kraju nieobjętym projektem
  • Inicjatywy polityczne lub religijne
  • Projekty, z których skorzystają jedynie pojedyncze osoby
  • Projekty niezwiązane z Meet and Code

  Obowiązek raportowania i inne obowiązki

  1. O dofinansowanych wydarzeniach

   Każda organizacja pozarządowa otrzymująca grant jest zobowiązana odpowiedzieć na ankietę sprawozdawczą. Ankieta składa się z dwóch kwestionariuszy, z czego jeden powinien zostać wypełniony przed wydarzeniem, a drugi tuż po jego zakończeniu. Przygotowana została jedna ankieta dla każdej organizacji, niezależnie od liczby wydarzeń przeprowadzonych przez taką organizację. Formularz ankiety zostanie wysłany na adres e-mail osoby kontaktowej każdego przyznanego wydarzenia przed 1 września 2022 r.

   Raport musi zawierać poniższe informacje:

   • Nazwa organizacji
   • Nazwa wydarzenia
   • Lokalizacja wydarzenia
   • Data wydarzenia
   • Charakter wydarzenia
   • Liczba i płeć uczestników
   • Samoocena poziomu cyfryzacji organizacji
   • Feedback do programu Meet and Code

   Organizacje pozarządowe, które otrzymają grant będą również zobowiązane do przeprowadzenia ankiety badającej wpływ wydarzenia na uczestników oraz ich wrażenia. Ankieta jest dobrowolna

   Podczas zamieszczania pomysłu wydarzenia na stronie internetowej www.meet-and-code.org i udostępniania materiałów informacyjnych, w szczególności zdjęć i filmów lub nazwisk, organizacje są zobowiązane do przestrzegania obowiązującego prawa i zwolnienia Haus des Stiftens & Unternehmen & Non-Profits gGmbH i jego partnerów z wszelkich roszczeń osób trzecich, na przykład z powodu naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych, innych praw własności przemysłowej lub innych praw oraz do odszkodowania w tym zakresie. Zwraca się uwagę, że w celu ochrony prawa do prywatności przedstawionych osób (zwłaszcza w przypadku osób niepełnoletnich z podpisem rodziców) mogą być wymagane oświadczenia o wyrażeniu zgody.

   Jeśli Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH dowie się o naruszeniu praw osób trzecich, organizacja jest natychmiast proszona o usunięcie lub skasowanie danych treści. Jeśli organizacja nie zastosuje się do tego żądania, Haus des Stiftens gGmbH nakaże ich usunięcie. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie z powodu naruszenia praw ponosi wyłącznie organizacja, która udostępniła treści.

  2. Umowa grantowa i potwierdzenie otrzymania grantu

   Organizacja otrzyma drogą mailową od partnera sieci TechSoup Europe działającego w danym kraju umowę przekazania dotacji w ramach inicjatywy Meet and Code. W Polsce organizacją przekazującą grant jest Fundacja TechSoup. Ponadto, organizacja może zostać poproszona o przesłanie pisemnego potwierdzenia otrzymania darowizny.

  3. Termin przesłania potwierdzenia i raportu

   Potwierdzenie otrzymania grantu powinno zostać przesłane przez organizację pozarządową w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia. Raport merytoryczny oraz ocena wydarzenia powinny zostać przesłane przez organizację w ciągu 48 godzin od zakończenia wydarzenia.

 • Nagrody: Trzech finalistów z każdej kategorii otrzyma zaproszenie na galę zamykającą konkurs, która odbędzie się wirtualnie lub w wyznaczonej wcześniej lokalizacji. W przypadku gali organizowanej fizycznie, zostaną pokryte wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wliczając w to dietę na posiłek. Dwie osoby na organizację mogą uczestniczyć w ceremonii. Pierwsze miejsce w każdej kategorii otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 2000 euro.
 • Odpowiedzialność prawna i sądowa: Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podróż na ceremonię końcową. Postępowania sądowe są wykluczone.
 • Komunikacja zewnętrzna

  Partner projektu jest uprawniony do pełnego wykorzystania wyżej wymienionych raportów i wyników ankiety, w tym dostarczonych materiałów informacyjnych, a także informacji o uczestnikach i laureatach nagrody z powiązanymi pomysłami na wydarzenia - w ramach własnego raportowania. Zgłaszający wyraża na to zgodę, przedstawiając pomysły i udzielając dalszych informacji w trakcie swojego uczestnictwa.

  Aby zapewnić odpowiednią widoczność inicjatywy, organizacje otrzymujące Fundusze SAP zobowiązane są do używania logo Meet and Code w swoich działaniach typu public relations związanych z ufundowanym wydarzeniem. Właściwe korzystanie z logo przedstawione jest w przewodniku po stylach (styleguide), który dostępny jest w zakładce z plikami do pobrania po zalogowaniu na stronie meet-and-code.org. Wykorzystanie loga musi być poprzedzone informacją wysłaną na contact@meet-and-code.org  Zachęcamy także organizacje do używania oficjalnego hashtaga inicjatywy: #meetandcode #codeEU oraz #SAP4Good w swoich mediach społecznościowych. Na stronie Meet and Code udostępniona zostanie ścianka social media pokazująca wszystkie posty wykorzystujące podany hashtag.

  Obowiązki; odpowiedzialność prawna

  Meet and Code odbywa się w porozumieniu z EU Code Week i ma na celu wzmocnienie tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy. Dlatego zachęcamy wszystkie finansowane organizacje non-profit do rejestrowania przyznanych im wydarzeń na stronie internetowej EU Code Week.

  Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi organizacja pozarządowa zgłaszająca pomysł. Partnerzy inicjatywy, w tym Fundacja TechSoup, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, także prawnej, z tytułu projektu lub jego realizacji. Partnerzy inicjatywy nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie projektu, szkody, straty lub uszczerbki na zdrowiu poniesione przez uczestników, osoby trzecie lub podmioty prawne, wynikające z rejestracji lub powstałe w ramach realizacji projektu. Partnerzy biorący udział w inicjatywie nie ponoszą również odpowiedzialności za prawne zobowiązania wobec uczestników w ramach projektu lub z niego wynikające, niezależnie od tego, czy zobowiązania te powiązane są z zasobami funduszowymi, czy nie.

  Partnerzy inicjatywy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu wynikające z udziału w wydarzeniu lub pobrania materiałów powiązanych z inicjatywą Meet and Code.

  Projekty niezrealizowane; niewykorzystane środki finansowe

  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu projekt nie zostanie zrealizowany lub pozostaną środki pozostałe po jego realizacji, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu Haus des Stiftens i może zasugerować podobne projekty, które mogłyby być finansowane z takich funduszy rezydualnych.