Nieuwsbrief

Voorwaarden voor deelname


Geschiktheidscriteria om Meet and Code steun te ontvangen

Alleen non-profitorganisaties uit de volgende landen komen in aanmerking voor de Meet and Code-steun: Oostenrijk, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, Duitsland Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kazachstan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Alle ingediende ideeën voor digitale en coderende evenementen moeten worden gepland binnen het tijdsbestek van 1 september tot en met 31 oktober 2021 en afgestemd op de EU-codeweek. De evenementen moeten betrekking hebben op kinderen en jongeren van 8 tot 24 jaar en moeten gratis zijn voor deelnemers. Meer details in de sectie ‘Financieringscriteria voor het selecteren van ingediende projectideeën’.

Achter Meet and Code?

Wie zit er achter Meet and Code?

Het softwarebedrijf SAP, de Duitse non-profitorganisatie Haus des Stiftens gGmbH en de respectievelijke landenpartners van het TechSoup Europe-netwerk zijn de belangrijkste organisaties achter het Meet and Code-initiatief.

Het initiatief wordt gefinancierd door SAP. De non-profitorganisatie Haus des Stiftens GmbH heeft het initiatief ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de selectie van de te financieren projecten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, evenals de door SAP ter beschikking gestelde financiering voor verdeling (hierna ook de 'SAP Fondsen '). Daarnaast coördineert Haus des Stiftens gGmbH de projectfondsen via de respectievelijke landenpartners van het TechSoup Europe-netwerk dat verantwoordelijk is voor de overige landen. Het initiatief wordt ook ondersteund door een breed scala van betrokken sponsors.

Goedkeuring van ingeschreven organisaties

Organisaties die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van een Meet and Code-beurs, moeten zich eerst registreren bij Meet and Code en hun status als liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk hebben gevalideerd. Deze validatie wordt uitgevoerd door de TechSoup Europe-netwerkpartner in het land van de aanvragende organisatie.

Gemachtigde vertegenwoordigers van de organisatie moeten details over hun organisatie verstrekken en een gedetailleerde beschrijving van het evenementidee en geldige contactgegevens invoeren. Elke organisatie heeft het recht om meer dan één evenementidee in te dienen, op voorwaarde dat het om aanzienlijk verschillende projecten gaat.

Periode voor het indienen van ideeën

Organisaties kunnen hun evenementideeën indienen tussen% applicationStart% en% applicationEnd% inclusief. De bepalende factor die de beoordeling van het idee door de lokale partner mogelijk maakt, is de volledigheid van de verstrekte details en documenten die tot het einde van de registratie zijn ingediend.

Evaluatie van een evenementidee

Elk evenementidee wordt geëvalueerd door SOCIALware vzw voor België en Nederland, de lokale TechSoup Europe-partner. Na vier weken wordt de vertegenwoordiger van de organisatie per e-mail op de hoogte gesteld als een ingediend idee al dan niet wordt gefinancierd.

In het geval dat een idee wordt afgewezen, kan SOCIALware vzw - op verzoek van een non-profitorganisatie - de reden voor afwijzing delen met de verantwoordelijke persoon. De organisatie kan het idee opnieuw indienen nadat het is herzien. Als het opnieuw wordt afgewezen, kan het idee niet meer worden ingediend.

Door een idee in te dienen, gaat de aanvrager ermee akkoord dat elk goedgekeurd en gesponsord evenementidee automatisch wordt gepubliceerd op de website www.meet-and-code.org en zichtbaar is voor alle gebruikers.

Periode voor het uitvoeren van de goedgekeurde evenementen

Het gefinancierde evenement moet plaatsvinden van 1 september tot 31 oktober 2021.

Bedrag van de Meet and Code steun

Elk evenementidee dat voor financiering is goedgekeurd, ontvangt 500 EUR om het te kunnen organiseren. SOCIALware vzw behoudt zich het recht voor om de financiering in individuele gevallen te verhogen of te verlagen.

Selectiecriteria voor ingediende projectideeën

Voor het evenementidee gelden de volgende basiscriteria:

 1. Het ingediende evenementidee is bedoeld om jongeren te inspireren en kennis te laten maken met de wereld van technologie en codering. Elk evenement moet draaien om het thema technologie en codering.
 2. Het evenement moet plaatsvinden tussen 1 september en 31 oktober 2021.
 3. Deelname aan een door het Meet and Code-initiatief gefinancierd evenement moet gratis zijn voor deelnemers.
 4. De doelgroep is kinderen en jongeren tussen 8 en 24 jaar.

Wie komt in aanmerking: alleen erkende goede doelen kunnen hun ideeën indienen via de Meet and Code Website van hun land.

 1. De evenementen worden geïnitieerd, beheerd en gerund door de indienende non-profitorganisatie zelf. De indienende non-profitorganisatie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat zich voordoet tijdens de planning, organisatie, uitvoering en opvolging van het project.
 2. Het geld wordt alleen uitbetaald aan goede doelen die hun non-profitstatus kunnen bewijzen. Er moet bewijs worden geleverd tijdens het validatieproces dat wordt uitgevoerd door SOCIALware vzw voor België en Nederland.

Naast de basisvereisten gelden voor 2021 de volgende regels:

 1. Alle ideeën voor evenementen moeten virtueel worden uitgevoerd.
 2. Het evenement moet voor minimaal 90 minuten zijn ontworpen. Dit kan in één sessie worden voldaan of kan in verschillende sessies worden verdeeld.
 3. Live-evenementen moeten zijn ontworpen voor minimaal 10 deelnemers.
 4. De evenementen kunnen de volgende vorm aannemen:
  a) Een live evenement, b.v. een webinar of een virtuele codeerworkshop
  b) Een "niet-live evenement" met verplichte interactie van de deelnemer, b.v. een enorme open online cursus met live FAQ-sessies.

Houd er rekening mee dat financiering alleen kan worden gebruikt voor uitgaven in verband met evenementen, dit wil zeggen:

 1. trainer voor de workshop
 2. licentie voor online leermiddelen
 3. Leermateriaal voor deelnemers inclusief selectie en verzending, b.v. werkboeken of hardware
 4. communicatie om potentiële deelnemers te bereiken, bijv. flyer, poster, online marketing
 5. Professionele externe ondersteuning om een ??online evenement mogelijk te maken, b.v. technische ondersteuning. Huur voor benodigde ruimte ivm b.v. technische infrastructuur

SOCIALware vzw beslist naar eigen goeddunken over de toekenning van de steun en enkel als de organisatie aan de selectiecriteria heeft voldaan.

Er is geen automatisch recht op afwijzing en ook geen wettelijk recht op steun. Er is ook geen verplichting om te presteren wanneer aan de financieringsrichtlijnen is voldaan.

Uitsluitingscriteria

De volgende ideeën voor evenementen zijn uitgesloten van financiering:

 • Evenementen die niet zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in een van de deelnemende landen
 • Politieke of religieuze initiatieven
 • Projecten die alleen individuen ten goede komen
 • Projecten die geen verband houden met Meet and Code

Meldingsplicht

 1. Over gefinancierde evenementen

  Elke gefinancierde non-profitorganisatie is verplicht om deel te nemen aan de rapportage-enquête. De enquête bestaat uit twee vragenlijsten, één die voor en één die na het evenement moet worden ingevuld. Het is voldoende voor elke organisatie dit éénmaal in te vullen, onafhankelijk van het aantal evenementen dat door een dergelijke organisatie wordt uitgevoerd. Het enquêteformulier zal vóór 1 september 2021 naar het e-mailadres van de contactpersoon van elk toegekend evenement worden gestuurd.

  De enquête moet minimaal de volgende informatie bevatten:

  • Naam van de organisatie
  • Titel evenement
  • Locatie evenement
  • Datum evenement
  • Type evenement
  • Aantal en geslacht van deelnemers
  • Zelfbeoordeling van het niveau van digitalisering in de organisatie
  • Feedback over het Meet and Code-programma

  Naast de rapportage-enquête is er een deelnemersenquête gericht op de deelnemers aan het evenement. De gefinancierde non-profitorganisatie wordt gevraagd om dit aan het begin en einde van het evenement met de deelnemers te doen. Deze enquête is vrijwillig.

  Bij het verstrekken van informatiemateriaal, met name foto's en video's of namen, zijn de organisaties verplicht om de toepasselijke wetten in acht te nemen en Haus des Stiftens gGmbH en haar partners vrij te stellen van alle claims van derden, bijvoorbeeld vanwege inbreuk op auteursrechten, handelsmerkrechten, andere industriële eigendomsrechten of andere rechten en vrijwaring terzake. Er kunnen verklaringen van toestemming nodig zijn om de privacyrechten van de afgebeelde personen te beschermen (vooral in het geval van minderjarigen ahv de handtekening van hun ouders).

 2. Over het gebruik van financiële middelen; Bevestiging van ontvangen steun

  De gefinancierde organisaties uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland moeten Haus des Stiftens gGmbH een bevestiging geven met betrekking tot de donatie die is ontvangen in het kader van het Meet and Code-initiatief. Gefinancierde organisaties uit andere landen zijn al dan niet verplicht om een specifiek formulier te e-mailen naar de respectievelijke landpartners van het TechSoup Europe-netwerk om hun ontvangen steun te bevestigen.

 3. Deadline voor het versturen van documenten

  Bevestigingen van ontvangen steun moeten binnen 14 dagen na voltooiing van het evenement worden verstrekt door de gefinancierde non-profitorganisatie. De rapportage-enquête moet door de gefinancierde non-profitorganisaties worden ingevuld binnen 48 uur nadat het evenement is afgelopen.

 • Award: de drie finalisten van elke categorie worden beloond met een uitnodiging voor het afsluitingsevenement, dat virtueel of ter plaatse wordt gehouden en dat een omkaderend programma en een workshop omvat. In het geval van een afsluitingsevenement op locatie worden reiskosten, accommodatie en een maaltijdvergoeding gedekt. Twee personen per organisatie mogen het awardevenement bijwonen. De eerste plaats in elke categorie ontvangt een extra prijzengeld van 2000 euro.
 • Rechtsmiddel en aansprakelijkheid: De organisator is niet aansprakelijk voor de reis naar het slotevenement. Gerechtelijke stappen hierop zijn uitgesloten.
 • Openbare communicatie

  De projectpartner heeft het recht om de bovengenoemde rapporten en onderzoeksresultaten, inclusief het verstrekte informatiemateriaal, evenals informatie over deelnemers en winnaars van de prijs met de bijbehorende evenementideeën volledig te gebruiken - als onderdeel van hun eigen rapportage. De aanvrager gaat hiermee akkoord door de ideeën in te dienen en verdere informatie te verstrekken in de loop van zijn deelname.

  Om het idee van Meet and Code te versterken, zijn de organisaties verplicht om het Meet and Code-logo te gebruiken in hun public relations-activiteiten met betrekking tot gesponsorde evenementen. Het juiste gebruik van het logo wordt uitgelegd in de stijlgids. Het gebruik van het logo moet per e-mail worden gedocumenteerd aan contact@meet-and-code.org  Daarnaast moedigen we organisaties ten zeerste aan om de hashtag van het initiatief: #meetandcode #codeEU en #sap4good te gebruiken in hun communicatie in sociale netwerken. Meet and Code biedt een sociale media wall die alle berichten met de genoemde hashtag weergeeft en presenteert op de Meet and Code-websites.

  Verantwoordelijkheden; Aansprakelijkheid

  Meet and Code vindt plaats in lijn met de EU Code Week en heeft tot doel dit Europa-brede initiatief te versterken. Daarom raden we alle gefinancierde non-profitorganisaties aan om ook hun toegekende Meet and Code-evenementen te registreren op de EU Code Week-website .

  De non-profitorganisatie die het evenementidee indient, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De partners van het initiatief nemen op geen enkele manier verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot het project of de uitvoering ervan. De partners in het initiatief zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of niet-uitvoering van deelnemers, derden of rechtspersonen als gevolg van een registratie of uitvoering van een project. De partners in het initiatief zijn evenmin aansprakelijk voor wettelijke verplichtingen voor deelnemers aan of vanwege de uitvoering van het project, ongeacht of de verplichtingen al dan niet verband houden met financieringsmiddelen.

  Partners in het initiatief zijn niet aansprakelijk voor schade aan computers in verband met of door deelname of het downloaden van materiaal in verband met het Meet and Code-initiatief.

  Geannuleerde projecten; Resterende fondsen

  Indien een project om welke reden dan ook niet wordt uitgevoerd of er restanten overblijven nadat het project is uitgevoerd, is de aanvrager verplicht dit feit onverwijld aan SOCIALware vzw te melden en kan hij soortgelijke projecten voorstellen die met dergelijke restfondsen kunnen worden gefinancierd. .

  Naar eigen goeddunken van SOCIALware vzw moet elk bedrag aan resterende middelen ofwel worden teruggegeven aan SOCIALware vzw of worden gebruikt binnen het lopende kalenderjaar in overeenstemming met alle toepasselijke regels en voorschriften voor projecten vergelijkbaar met het ingediende project (programmeerthema's). In het laatste geval stemt de aanvrager ermee in ervoor te zorgen dat dergelijke restfondsen alleen voor non-profitdoeleinden mogen worden gebruikt. Indien de fondsen voor een soortgelijk project worden gebruikt, blijft de verplichting van de aanvrager om zonder onnodige vertraging verslag uit te brengen over het gebruik van dergelijke financiële middelen.