Newsletter
Apply for Awards

Vërejtje për mbrojtjen e të dhënave


Si operatorë të ueb-faqes www.meet-and-code.org, ne në "Haus des Stiftens gGmbH" kemi kënaqësinë që ju e përdorni ueb-faqen tonë dhe tregoni interesim për ne. Mbrojtja e të dhënave tuaja personale kur e vizitoni ueb-faqen tonë është me rëndësi për ne.

Me këtë deklaratë, ne dëshirojmë t'ju informojmë se cilat të dhëna personale i mbledhim në lidhje me vizitën tuaj në ueb-faqen tonë dhe për çfarë qëllimesh që do të përdoren ato.

Për shkak të zhvillimit të mëtutjeshëm të ofertës sonë ose për shkak të ndryshimit të kërkesave ligjore apo zyrtare, mund të ketë nevojë të ndryshohet kjo politikë e privatësisë. Prandaj, ju kërkojmë që ta lexoni këtë politikë të privatësisë sa herë që të keni mundësi gjatë çdo vizite në ueb-faqen tonë

 1. Të dhënat personale

  Të dhënat personale janë të dhëna që përfshijnë detaje individuale të situatave personale ose faktike të një personi të identifikuar ose të identifikueshëm. Të dhënat anonime ose të dhënat statistikore që nuk janë në gjendje të krijojnë lidhje me identitetin tuaj, ose që e bëjnë këtë me përpjekje joproporcionale, nuk janë të dhëna personale.

  Në parim, ju mund ta shfletoni ueb-faqen tonë pa e zbuluar identitetin tuaj. Megjithatë, të dhënat personale të përshkruara më poshtë, mblidhen kur e vizitoni ueb-faqen tonë.

 2. Përpunimi i aplikimeve për grant dhe i regjistrimit për shpërblimet

  a) Para se ju dhe organizata juaj të mund të aplikoni për një grant dhe pjesëmarrje në çmim, organizata juaj duhet të regjistrohet dhe ta ketë statusin e saj si një organizatë bamirëse jo-fitimprurëse të vlefshme. Ky vlerësim do të kryhet nga partneri rrjetit TechSoup Europe në vendin e organizatës aplikante (Një listë e të gjithë partnerëve të tjerë të TechSoup Europe mund të gjeni në http://www.techsoup.org/where-we-work/). Pas validimit, ky partner do të transferojë informacionin e organizatës që ai ka dhënë gjatë procesit të validimit, si dhe rezultatin e validimit për trajtim të mëtejshëm.

  Të gjitha të dhënat e grumbulluara këtu do të përpunohen nga ana jonë për të vetmin qëllim që t'ju ofrojmë qasje në procesin e ndarjes së granteve dhe t'u mundësojmë pjesëmarrjen për shpërblimin. Baza ligjore për këtë përpunim qëndron në Nenin 6 (1) (1) (b) të GDPR të BE-së.

  b) Përveç Gjermanisë, Austrisë dhe Zvicrës, partnerët e vendeve të rrjetit TechSoup Europe janë përgjegjës për dhënien e mjeteve financiare për ngjarjet. Prandaj, nëse organizata juaj është e vendosur jashtë Gjermanisë, Austrisë dhe Zvicrës, ne do t'i transferojmë të dhënat tuaja personale tek partneri përkatës i rrjetit TechSoup Europe për këtë qëllim. Një listë e këtyre partnerëve të TechSoup Europe mund të gjendet në http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/. Në varësi të vendit të përfshirë, kjo mund të rezultojë në transferimin e të dhënave personale tek një partner i TechSoup Europe, i cili ndodhet në një vend jashtë BE-së. Disa nga këto janë vende për të cilat Komisioni i BE-së nuk ka vendosur që të sigurojnë një nivel adekuat mbrojtjeje për të dhënat personale. Me marrësit në ato vende ne garantojmë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave duke përmbyllur klauzolat standarde të kontratës së Komisionit Evropian. Ne do t'ju ofrojmë një kopje të këtyre klauzolave standarde kontraktuale sipas kërkesës.

  Përveç kësaj, të dhënat tuaja personale nuk do t'u përcillen palëve të treta nëse nuk jemi të detyruar ligjërisht t'i zbulojmë ato në raste individuale (neni 6 (1) fjalia 1 shkronja c) e GDPR të BE-së) ose nëse është e nevojshme për të parashtruar, ushtruar ose mbrojtur kërkesat ligjore dhe nuk ka arsye për të supozuar se ju keni ndonjë interes kryesisht të ligjshëm për mos-zbulimin e të dhënave tuaja (Neni 6 (1) fjalia 1 (f) DS-BER).

  c) Poashtu, do të dëshironim t'i mbajmë të dhënat e pranuara edhe as përfundimit të "Meet and Code" të këtij viti, në mënyrë që t'u njoftjmë për ofertat e ardhshme dhe që të jemi në gjendje t'i optimizojmë shërbimet tona. Ju lutemi lexoni paragrafin e mëposhtëm numër 4 që të merrni më shumë informacion rreth kësaj - duke i përfshirë edhe të drejtat tuaja për tërheqje.

  d) Ne (për apkikimet në lidhje me Gjermaninë, Austrinë ose Zvicrën) dhe partnerin përkatës TechSoup Europe (për aplikimet në lidhje me vendet e tjera) mund të marrin mbështetjen e SAP SE dhe / ose të një kompanie lokale të grupit SAP (mund të gjenden në https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) në vlerësimin e aplikacionit të organizatës suaj për një grant. Trajtimi i aplikacionit të organizatës suaj mund të rezultojë në një transferim të të dhënave tuaja në SAP SE dhe / ose në kompani tjera të grupit SAP.

  e) Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja siç është përshkruar më lart është Neni 6 (1) (f) i rregullores së BE-së për mbrojtjen e të Dhënave të BE-së (GDPR), pra balancimi i interesave të bazuara në interesin tonë legjitim për të vepruar në projektin Meet and Code.

 3. Përpunimi i të dhënave personale me qëllim të dërgimit të drejtpërdrejtë të e-mail-eve

  Për më tepër, ne do t'i përdorim të dhënat personale që i jepni në kontekstin e aplikimit tuaj për financimin e ngjarjeve, ne gjithashtu mund ta përdorim atë për t'ju informuar në lidhje me aktivitetet e ngjashme të Haus des Stiftens gGmbH në të ardhmen. Për këtë qëllim ne gjithashtu mund të dërgojmë email përkatës në adresën që ju keni dhënë për procesin e aplikimit (me kusht që këto e-mail të jenë të lejuara nga ligjet në fuqi dhe ju nuk keni kundërshtuar ato). Nëse dërgojmë email të tillë, ne do të përpiqemi të gjurmojmë se cilin prej atyre që keni hapur dhe në cilën lidhje të përfshira në këto email që keni klikuar. Bazuar në këto të dhëna për përcjelljen e postës elektronike, ne do të përpiqemi të zgjedhim komunikimin tonë me ju në mënyrë që t'ju dërgojmë vetëm informacionin më të rëndësishëm për fushat tuaja specifike të interesit.

  Ju keni të drejtë ta revokoni lejen tuaj në çdo kohë pa ndikuar në ligjshmërinë e përpunimit bazuar në lejen për revokim. Ju lutemi revokimin tuaj dërgojeni tek "Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH" në macedonia@meet-and-code.org. Përveç kësaj, në kontekstin e incizimit të çdo komunikimi ne ju ofrojmë mundësinë që t'i ndërprisni komunikimet e mëtejshme të këtij lloji.

  Baza ligjore për këtë përpunim të të dhënave tuaja është Neni 6 (1) (f) DPPM, dmth një balancim i interesave bazuar në interesin tonë legjitim për të promovuar organizatat jofitimprurëse dhe Shoqërinë Civile.

  Ju keni të drejtë të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja personale që janë përshkruar në këtë seksion në çdo kohë, p.sh. duke dërguar një kërkesë me email në [vendi juaj lokal!] @ meet-and-code.org.

 4. Përpunimi i të dhënave personale me qëllim të optimizimit të ueb-faqes

  Kur e vizitoni e ueb-faqen tonë, ne ruajmë dhe përpunojmë të dhëna të ndryshme për t'i analizuar dhe për t'i optimizuar aktivitetet tona në internet. Ne i përdorim veglat për analitikë të internetit siç përshkruhen më poshtë. Ne i përpunojmë të dhënat personale në pajtim me nenin. 6 paragrafi 1 fjalia 1 shkronja f) të GDPR të BE-së për ta siguruar sigurinë e sistemit (p.sh. parandalimin e keqpërdorimit) dhe për t'i diagnostikuar gabimet. Ne gjithashtu mbledhim statistika për aktivitete të marketingut përveç nëse konstatojmë se kjo do të ishte në konflikt me ndonjë interes përputhës të përdoruesit. Për secilën vegël për analitikë të internetit, do të gjeni përshkrim se si mund të parandaloni analizën e vizitës suaj në faqen tonë.

  a)Regjistrat e aktivitetit

  Gjatë vizitës apo përdorimit të ueb-faqes sonë, nuk krijohen informata të veçanta protokollare (regjistrat të aktivitetit) që mundësojnë të nxirren përfundime për shfrytëzuesit individualë.

  Ne mbledhim vetëm informacione të grumbulluara rreth përdorimit të ueb-faqes për qëllime statistikore, për arsye të sigurisë së sistemit (p.sh. parandalimin e keqpërdorimit) dhe për diagnostikimin e gabimeve për ta optimizuar ueb-faqen tonë.

  b) Biskotat (Cookies)

  Biskotat (cookies) janë skedarë të vegjël tekstualë që dërgohen nga një ueb-server në ueb-serveri i vizitorit, ruhen atje dhe mbahen gati për rikthim të mëvonshëm duke lejuar analizë për atë se si e përdorni atë ueb-faqe. Ne përdorim të ashtuquajturat biskota të sesionit (session cookies) në faqe të ndryshme për ta bërë vizitën tuaj në ueb-faqen tonë më tërheqëse dhe për t'i mundësuar disa funksione të veçanta. Ato fshihen automatikisht në fund të sesionit tuaj me shfletuesin.

  Ne gjithashtu përdorim biskota afatgjata, të cilat përdoren kryesisht për t'u ofruar juve si vizitor i faqes sonë me parametra të përhershëm. Gjatë jetës së tyre të dobishme, biskotat na lejojnë që gjithashtu të analizojmë se si e përdorni ueb-faqen. Kjo na lejon ta përshtasim ueb-faqen tonë individualisht sipas dëshirave tuaja.

  Në këtë drejtim ne i ruajmë të dhënat tuaja pa iu referuar identitetit tuaj dhe nuk krijojmë asnjë profil të përdoruesit.

  Ju mund ta bllokoni ruajtjen e biskotave në kompjuterin tuaj duke i ndryshuar parametrat e shfletuesit tuaj në mënyrë që biskotat të mos pranohen. Megjithatë, kjo mund ta kufizojë numrin e funksioneve që i ofrojmë në internet ose shërbimet tona në rrethana të caktuara.

  c) Google Analytics

  Kjo ueb-faqe e përdor Google Analytics, një shërbim analiza të ueb-faqeve që ofrohet nga Google Inc. ('Google') 1600 Amphiteatre Parkway Mountain View, CA 94043, SHBA. Google Analytics përdor "cookies" të përmendura më lart në nënparagrafin b). Shfletuesi juaj transmeton informacionin e krijuar me ndihmën e këtyre cookies për përdorimin tuaj të kësaj faqeje në serverat e Google në SHBA, ku ato janë ruajtur deri në 14 muaj. Aktualisht nuk ka vendim të Komisionit të BE-së se Shtetet e Bashkuara në përgjithësi sigurojnë një nivel adekuat mbrojtjeje për të dhënat personale. Sidoqoftë, Google merr përsipër të veprojë në përputhje me Kuadrin e Mbrojtjes së të Drejtave të BE-SHBA, siç përcaktohet nga Departamenti Amerikan i Tregtisë në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe mbajtjen e informacionit personal nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Më shumë informacion në lidhje me këtë është në dispozicion këtu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

  Më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit në Google Analytics është në dispozicion në njoftimin e privatësisë së Google në https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

  Ju mund të parandaloni grumbullimin dhe dërgimin në Google të të dhënave në lidhje me përdorimin e faqes tuaj të internetit (përfshirë adresën tuaj IP) si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit në dispozicion këtu: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = en

  Shtojca e shfletuesit (Browser Plugin)

  Ju mund ta bllokoni ruajtjen e biskotave (cookies) duke i vendosur parametrat në shfletuesin tuaj në mënyrë adekuate, megjithatë do të donim të theksonim se në këtë rast ju nuk do të jeni në gjendje t'i përdorni të gjitha funksionet e kësaj ueb-faqeje në mënyrë të plotë (shih më lart). Përveç kësaj, gjithashtu mund ta parandaloni dërgimin e të dhënave të krijuara nga biskotat (cookies) dhe referimin e përdorimit tuaj të uebfaqes (duke përfshirë edhe adresën tuaj IP), si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke e shkarkuar dhe duke e instaluar shtojcën e shfletuesit (browser plugin) që gjendet në këtë link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

  Kundërshtimi i mbledhjes së të dhënave

  Mund ta parandaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics duke klikuar në linkun e mëposhtëm. Do të aktivizohet një biskotë (cookie) që do ta parandalojë mbledhjen e të dhënave tuaja në vizitat e ardhshme në këtë faqe:
  Çaktivizoni Google Analytics

  d) Google conversion tracking

  Kjo ueb-faqe e përdor programin për reklamim onlajn "Google AdWords" dhe ndjekjen e konvertimit në kuadër të Google AdWords. Biskota për ndjekjen e konvertimit është vendosur në shfletuesin e përdoruesit, nëse ai klikon në ndonjë reklamë të ofruar nga Google. Biskotat (cookies) janë skedarë të vegjël tekstualë, që i vendos shfletuesi i internetit në shfletuesin tuaj. Këto biskota e humbasin vlefshmërinë e tyre pas 30 ditësh. Ato nuk përdoren për t’i marrë të dhënat personale të identifikimit. Nëse përdoruesi viziton ndonjë faqe të caktuar të kësaj ueb-faqeje dhe nëse biskotës nuk i ka skaduar afati, Google do të jetë në gjendje të tregojë se përdoruesi ka klikuar në reklamë dhe se është dërguar në këtë faqe. Çdo klient i Google AdWords merr biskota të ndryshme. Prandaj, biskotat nuk mund të ndiqen përmes ueb-faqes së klientëve të AdWords. Informatat e mbledhura na biskotat e konvertimit përdoren për të ofruar statistika të përmbledhura të konvertimit për klientët e AdWORD, të cilët kanë zgjedhur ta mundësojnë ndjekjen e konvertimit. Klientët informohen për numrin e përgjithshëm të përdoruesve që e kanë klikuan reklamën dhe që janë dërguar në faqen për ndjekjen e konvertimit. Megjithatë, ata nuk marrin asnjë informacion që do t’u mundësonte t’i identifikojnë përdoruesit. Nëse nuk dëshironi të merni pjesë në programin e ndjekjes, mund ta refuzoni parametrin e kërkuar të biskotës - për shembull, nëpërmjet paramterit të shfletuesit që në përgjithësi i çaktivizon vendosjen automatike të biskotave.Poashtu, mund t’i çaktivizoni biskotat për ndjekjen e konvertimit duke e vendosur shfletuesin tuaj që t’i bllokojë biskotat nga domeni "googleadservices.com".

 5. Linket që çojnë në ueb-faqe të tjera

  Ueb-faqja jonë përmban linke që çojnë në ueb-faqe të jashtme të cilat mund të përdorin biskota, dhe të mbledhin dhe të përpunojnë të dhëna personale. Ne nuk kemi kontroll mbi to dhe nuk jemi në gjendje t'ju informojmë paraprakisht për to. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave vlen vetëm për ueb-faqen tonë. Ueb-faqet që kanë linke në ueb-faqet tona dhe prej tyre nuk janë të mbuluara me të.

 6. Mediat sociale

  Shtojcat (plugins) sociale për Facebook dhe Twitter janë të çaktivizuara në mënyrë standarde në ueb-faqen tonë. Për ta përdorur shtojcën sociale, duhet ta aktivizoni atë duke klikuar në butonin përkatës. Përderisa shtojca sociale nuk është e aktivizuar, nuk do të transmetohet asnjë informacion. Pas aktivizimit, shtojca shoqërore lidhet me serverët e Facebook-ut dhe të Twitter-it dhe mbetet aktive derisa ta çaktivizoni përsëri ose t’i fshini biskotat (shihni "Biskotat"). Aktivizimi krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverin e ofruesit përkatës të shërbimit. Përmbajtja e shtojcës sociale transmetohet nga ofruesi drejtpërdrejt në shfletuesin tuaj, i cili e integron këtë në ueb-faqen e vizituar. Prandaj, ne nuk kemi asnjë ndikim në sasinë e të dhënave që mblidhen nga shtojca sociale.

 7. OpenStreetMap

  Ueb-faqja jonë e përdor përmbajtjen e ofruar nga OpenStreetMap në disa nënfaqe për të shfaqur hartat interaktive dhe për të krijuar drejtime. OpenStreetMap është një shërbim i hartës së ofruar nga Fondacioni OpenStreetMap ("OSMF"), Qendra e Inovacionit të Shën Joanit, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, Mbretëria e Bashkuar.

  Kur vizitoni një faqe që përmban një hartë OpenStreetMap, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e OSMF. Përmbajtja e hartës transmetohet nga OSMF drejtpërdrejt në shfletuesin tënd dhe të integruar në faqen e internetit. Prandaj, ne nuk kemi kontroll mbi shkallën e të dhënave të mbledhura nga OSMF në këtë proces.

  Për më shumë informacion mbi qëllimin dhe fushën e mbledhjes së të dhënave, si dhe përpunimin dhe përdorimin e mëtejshëm të të dhënave nga OSMF, të drejtat tuaja dhe parametrat e privatësisë, ju lutemi referojuni Politikës së Informacionit të OSMF-së në https://wiki.osmfoundation.org/ wiki / GDPR_Privacy_Statement.

 8. Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale

  Në qoftë se kërkoni, ne do t'ju ofrojmë informata në lidhje me të dhënat tuaja personale që përpunohen nga ne në çdo kohë (për përshkrimin e detajuar të diapazonit të së drejtës tuaj për informacion, shihni Nenin 15 të GDPR të BE-së). Sidoqoftë, nëse ndodh në raste individuale, përkundër përpjekjeve tona për të siguruar të dhëna korrekte dhe të azhurnuara, se janë ruajtur të dhëna personale të pasakta ose jo të plota, do ta përmirësojmë menjëherë pas kërkesës suaj (neni 16 i GDPR të BE-së). Për aq sa dëshironi t’i fshini të dhënat tuaja personale që i ruajmë ne, kjo kërkesë do të përmbushet menjëherë nëse fshirja nuk bie në kundërshtim me detyrimet statutare ligjore për dokumentim ose të drejtat për përpunim (Neni 17 i GDPR të BE-së). Si alternativë ndaj fshirjes, mund të kërkoni vetëm që të kufizohet vetëm përpunimi nëse besoni se të dhënat janë të pasakta ose se përpunimi është i paligjshëm ose nëse të dhënat nuk janë më të nevojshme, por ju duhen për t’i kërkuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat ligjore (Neni 18 DS-BER). Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen në bazë të interesave legjitime në përputhje me Nenin 6 (1) fjalia 1 shkronja f të GDPR, ju keni të drejtë ta kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, nëse ka arsye për këtë që dalin nga situata juaj e veçantë (neni 21 i GDPR). Përveç kësaj, ju keni të drejtë në çdo kohë që t’i merrni të dhënat që janë vënë në dispozicion për ne në format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga kompjuteri ose të kërkoni transformim në ndonjë format tjetër (Neni 20 i GDPR të BE-së).

  INëse besoni se trajtimi nga ana jonë i të dhënave që i pranoni nuk është në përputhje me mbrojtjen e paraparë me Rregulloren evropiane për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), keni të drejtë të ankoheni në çdo kohë tek autoriteti rregullator i vendit ku zakonisht banoni ose i punës ose në zyrën tonë të regjistruar (neni 77 i GDPR të BE-së).

  Të gjitha pyetjet dhe dëshirat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të përshkruara këtu duhet të drejtohen në adresën tonë për kontakt të shënuar më poshtë.

 9. Kontrolluesi i të dhënave dhe zyrtari për mbrojtjen e të dhënave

  Përgjegjës për përpunimin e të dhënave të përshkruara në këtë deklaratë është:

  Haus des Stiftens gemeinnützige GmbH
  Landshuter Allee 11
  80637 Munich
  Telefoni: 089 744 200 210
  E-Mail: muenchen@hausdesstiftens.org

  Adresa e kontaktit për pyetjet tuaja dhe kërkesat për privatësi:

  Fondacioni për internet dhe shoqëri "Metamorfozis"
  Rr. "Apostoll Gusllarot", nr. 40
  1000 Shkup
  Telefoni: +389 +389 2 3109 325
  E-Mail: macedonia@meet-and-code.org

  Poashtu, jeni të mirëpritur që ta kontaktoni drejtpërdrejtë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave:

  Dr. Gregor Scheja
  Scheja and partner lawyers
  Adenauerallee 136
  53113 Bonn
  http://www.scheja-partner.de

  Maj 2019