Услови за учество


Критериуми за квалификација за грантот Meet and Code

Само добротворни непрофитни организации од од следните земји имаат право да аплицираат за грант за Meet and Code: Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Холандија, Чешка Република, Англија, Франција, Германија,Унгарија, Ирска, Италија, Казахстан, Холандија, Северна Mакедонија, Полска, Португалија, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарија, Обединето Кралство и Украина имаат право да се пријавуваат за грантот на Meet and Code. Сите доставени идеи за настан за дигитализирање и програмирање треба да се планираат во рамки на инструкциите на Неделата за програмирање на ЕУ (05 дo 20 октомври 2019), треба да се вклучат децата и младите на возраст од 8 дo 24, и мора да се бесплатни за учесниците. Повеќе детали во делот „Критериуми за финансирање за избор на доставени идеи за проект“.

Кој стои позади Meet and Code?

Софтверската компанија SAP, Германска добротворна организација Haus des Stiftens gGmbH и одредените партнери од земјите членки на мрежата TechSoup Europe се главните организации во позадина на иницијативата Meet and Code.

Иницијативата е финансирана од SAP. Непрофитната организација Haus des Stiftens GmbH ја разви иницијативата. Таа е одговорна за општото управување на проектот, изборот на проекти кои ќе бидат финансирани во Германија, Австрија, и Швајцарија, и ги распределува фондовите кои се достапни преку SAP (во понатамошниот текст „SAP финансии“) на избраните проекти. За останатите земји, Haus des Stiftens gGmbH ја координира дистрибуцијата на SAP финансиите преку партнерите во соодветните земји партнери на мрежата TechSoup Europe. Иницијативата е исто така поддржана од разни посветени спонзори.

Квалификување на организации што аплицираат

Организациите кои се заинтересирани да аплицираат за грантот Meet and Code мора прво да се регистрираат на Meet and Code и нивниот статус на добротворна непрофитна организација да е потврден.

Квалификувањето ќе биде спроведено од партнерот на TechSoup Europe во земјата на организацијата апликант (листата на сите партнери на TechSoup Europe може да ја најдете на: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). По квалификувањето, овој партнер за квалификување ќе ги пренесе информациите на организацијата што ги обезбедил за време на процесот на квалификување, како и резултатот од квалификацијата на Haus des Stiftens gGmbH за понатамошно ракување.

Поднесување идеја за проект

Проекти ( во понтамошниот текст наведени како „идеи за настан“ ) може да се достават само од регистрирани и квалификувани организации преку формуларот за пријавување на веб-страницата www.meet-and-code.org.

Овластените претставници на организацијата мора да обезбедат детали за нивната организација, детален опис на идејата за настанот и детали за контакт на работа за комуникација во врска со проектот. Секоја организација има право да достави повеќе од една идеја за настан, доколку вклучува значително различни проекти.

Прозорец за поднесување идеи

Непрофитните организации може да достават идеи за настан помеѓу 03.06.2019 и 08.09.2019 заклучно. Одредувачки фактор кој овозможува евалуација на идеи од локален партнер е комплетноста на обезбедните детали и доставување на документите до пријавуавњето .

Евалуација на идејата за настан

Секоја идеја за настан ќе биде оценета од страна на SAP SE и/или компанија на групацијата SAP во земјата на организацијата апликант (листа на сите компании на групацијата SAP група може да се најде на: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) и/или Haus des Stiftens GmbH (за апликанти во Германија, Австрија или Швајцарија) или релевантниот партнер во мрежата на TechSoup Europe (за сите други земји).

Доколку идејата се одбие, локалниот партнер на TechSoup Europe partner може - по барање - да ја сподели причината за одбивање со лицето за контакт на организацијата. Организациајта може да достави идеи откако ќе ги ревидира забелешките. Доколку повторно биде одбиен, идејата не може повторно да се достави.

Секој одобрена и спонзорирана идеја за насѕан автоматски ќе биде објавена на веб-страницата www.meet-and-code.org и истата ќе биде видлива за сите корисници.

Период за изведување на финансираните настани

Финансиранта идеја за настан мора да се случи во тек на Неделата за програмирање на ЕУ, од 5 до 20 октомври 2019 год.

Износ на грантот Meet and Code

Секоја идеја за настан која е одобрена за финансирање обично ќе добива 300 € за да започне со работа. Haus des Stiftens gGmbH го задржува правото во индивидуални случаи да го зголеми или да го намали износот на финансирањето на SAP .

Критериуми за финансирање за избирање на доставените идеи за проект

 1. Секој настан мора да биде поврзан со темите на технологијата и програмирањето. Без разлика дали се работи за хекатон на училиште, работилница за Scratch или HTML за членовите ан асоцијацијата или друга група, или семинар на интернет на работи или вештачка интелегенција - настанот мора да биде фокусиран на програмирање.
 2. На секој настан мора да бидат вклучени најмалку 20* деца и млади луѓе на возраст помеѓу 8 и 24 (*нема горна граница).Исто така, можно е настаните да се поделат во два или повеќе делови, при што вкупниот број на учесници би достигнал најмалку 20 деца и млади.
 3. Присуството ан настанот финансиран од иницијативата Meet and Code мора да биде бесплатен аза учесниците.
 4. Настаните се иницирани, менаџирани и водени од самата непрофитна организација. Доставенета непрофитна организација е одговорна за се што ќе се појави во тек на планирањето, организирањето, водењето и следењето на проектот.
 5. Директните и индиректните ресурси за финансирање може да се корисатат за доставените проекти и за добротворни цели.
 6. Ветените средства се исплаќаат на добротворните организации кои можат да го докажат нивниот непрофитен статус. Доказот мора да се обезбеди (и ќе се провери) пред да се достави апликацијата.
 7. Haus des Stiftens gGmbH или, како што е применливо, нивниот партнер во мрежата на TechSoup Europe раководи под сопствена дискреција за наградата откако ќе се исполнат критериумите за избор од организацијата.
 8. Нема автоматско право за причините за одбивање ниту пак законско право на апликантот да дибие грант, дури и кога се исполнети сите услови за финансирање.

Критериуми за исклучување

Следниве идеи за настан се исклучени од финансирање:

 • Настани кои не се развиени и реализирани во една од земјите учеснички
 • Политички или религиозни иницијативи
 • Проекти од кои ќе имаат корист само индивидуалци
 • Проекти кои не поврзани со Meet and Code

Обврска за известување

 1. За финансираните настани

  Секоја финансирана непрофитна организација е обврзана да подготви краток извештај и истиот да го достави во тек на два дена откако се случил настанот. Одредениот претставник од организацијата мора да го стори ова преку одредениот формулар, кој ќе биде испратен преку и-мејл до лицето за контакт пред Европската недела за програмирање.

  Извештајот треба минимално да ги содржи следниве информации:

  • Назив на организацијата
  • Назив на настанот
  • Локација на настанот
  • Датум на настанот
  • Природа на настанот
  • Број и пол на учесниците
  • Најмалку една слика од настанот

  Дополнително, финансираните непрофитни организации треба да изведат истражување за мерење на влијанието меѓу учесниците во нивните настани. На организациите ќе им се обезбеди соодветна анкета, која ќе биде испратена преку и-мејл до лицето за контакт пред Европската недела за програмирање.

 2. За користење на финансиските средства; Потврдување на донацијата

  Организациите фианнсирани од Германија, Австрија и Швајцарија мора на Haus des Stiftens gGmbH да му обезбедат потврда во однос на добиената донација под иницијативата Meet and Code. Организациите финансирани од другите земји може и да не треба да достават посебен формулар до одредените партнери од земјите на ТechSoup Europe мрежата на кој ќе ја потврдат ниванта донација.

 3. Краен рок за доставување

  Потврдите за донациите мора да ги подготват финансираните непрофитни организации во тек на 14 дена од завршување на настанот, евалуацијата мора да биде подготвена и доставена од финансираната непрофитна организација во тек на 48 часа од завршување на настанот.

Награда

Оваа година, SAP со задоволство ќе ги награди најдобрите идеи за настан од земјите учеснички како дел од Meet and Code 2019 иницијативата. Учеството во овој дополнителен процес на награда е волунтерско и треба да се почитуваат следниве услови:

 1. Организатор на наградата е SAP SE.
 2. Цел на наградата е да се изнајдат врвните примери за настани со кои децата и младите ќе се подготват за дигиталниот свет и ќе се поттикне нивната имагинација. Најдобрите идеи за настан за секоја од четирите категории опишани подолу и победникот на јавното гласање ќе биде презентирана на настанот на затворање во Европа.
 3. Пријавување: Организациите кои ќе се пријават за спонзорство на настан од Meet and Code, при пријавувањето може да определат дали и во која категорија за награда тие би сакале да учестуваат.
 4. Евалуацијата се прави за следните категории и особено според следниве критриуми:
  • Girls do IT! (Девојки во ИТ!)

   Темата за еднакви можности и родова еднаквост има важна улога во денешното општество. Оваа категорија награди има за цел да го затвори родовиот јаз во ИТ и кодирањето. Ние сме во потрага по креативни настани кои ги рушат родовите стереотипи и ги оснажуваат девојчињата да кодираат. Примери за настани во оваа категорија би биле “Robotics for girls” или “Code like a girl with Snap!”.

  • Diversity (Разновидност)

   Животот е разновидност. Само разновиден и инклузивен свет може да ја обезбеди нашата иднина. Во категоријата Разновидност ги бараме најдобрите идеи за настани кои ќе ги инспирираат децата и младите. Не само за ИТ и кодирање, туку и за свет со еднакви можности и почитување Со ова, ние мислиме на разновидност кај културна, религиозна и етничка заднина, возраст, род, сексуална ориентација родов идентитет или родово изразување, ментални и физички можности и различни услови за живеење и работење. Настаните на Meet and Code од оваа категорија помагаат да се намалат нееднаквостите и да се промовира ЦОР10. На пример, тие би можече да ги адресираат малолетните затвореници или да се фокусираат на користењето ИТ од страна на лица со пречки во видот и слухот.

  • Code for the Planet (Кодирај за планетата)

   Земјата и нејзината животна средина претставува нежен и сложен систем кој има потреба од грижа. Настаните во оваа категорија комбинираат кодирање и дејствија за планетата. Фокусот треба да биде ставен на тековните прашања и тешкотии поврзани со животната средина со цел да се подигне свеста на младите за овие теми. Сите настани по кодирање кои го подобруваат образованието за климатските промени преку подигање на свеста за оваа тема се вреден придонес кон ЦОР 13. На пример, настаните во оваа категорија може да се однесуваат на мерење на загадувањето на воздухот или алатки за енергетска ефикасност.

  • Code for your community (Кодирај за твојата заедница)

   Локалната заедница е сигурносна мрежа за луѓето кои живеат во неа. Настаните од оваа категорија ги земаат предвид локалните аспекти и обичаи и посветуваат внимание на потребите кои се специфични за заедницата. Настаните треба да спојат луѓе со исти цели, интереси и соседства преку страста да се „собираат и кодираат“ (“meet and code”)! На пример, настаните во оваа категорија би можеле да работат на платформа за Вашето соседство.

 5. Јавно гласање: видете подолу во делот "Процес".
 6. Право имаат сите организации кои добиле финансирање од Meet and Code за нивната идеја за настан. Вработените на организацииет кои стојат позади Meet and Code, како и јави личности и вработени во јавни служби се исклучени од натпреварување.
 7. Процес:
  • Јавно гласање

   Почнувајќи од 16 септември 2019 па се до 20 октомври 2019 година во 23:59 часот, за секој Meet and Code настан може да се гласа на веб-страниците на Meet and Code. Организации ќе соберат гласови со тоа што луѓето ќе гласаат за нивниот настан. За да се изброи гласот, треба да се внесе и потврди имејл адреса. Секоја имејл адреса може да гласа само еднаш. За да се подигне свеста за настанот и да се охрабрат луѓето да гласаат за нив, настаните може да се споделуваат преку каналите на социјалните медиуми. 10-те најдобри настани од сите земји учеснички ќе бидат прикажани на веб-страницата на Meet and Code за време на гласањето. Трите настани со најмногу гласови ќе бидат поканети на Награднито викенд.

  • Избор на жиирито

   Сите Meet and Code кои учествуваа во една од четирите категории (освен јавното гласање) ќе бидат претходно избрани од локалните партнери на TechSoup а потоа ќе бидат презентирани на жирито за конечна оценка. Жирито ќе избере три финалисти (вклучувајќи и еден победник) по категорија, според дефинираната постапка за избор.

 8. Награди: Трите финалисти од секоја категорија и победникот на јавното гласање ќе добијат покана за награда на настанот за затворање. Настанот за затворање ќе вклучи рамковна програма и работилници, со вклучени патни трошоци, сместување и надоместаок за храна кои ги покрива спонзорот. На двајца од организација им се дозволува да присуствуваат на настанот за доделување награди. Освојувачите на првото место во секоја категорија како и победникот на Јавното гласање ќе добијат дополнителни пари како награда и тоа 2,500 евра.
 9. Правен лек и одговорност: Организаторот не презема одговорност за патувањето за настанот за доделување награди. Правниот процес е исклучен.

Комуникација со јавност

Описот на настанот доставен од организациите учесници ќе биде јавно презентиран на веб-страницата meet-and-code.org.

Партнерите на SAP, Haus des Stiftens gGmbH , TechSoup Europe би сакале да ги користат овие информации, погоре споменатите извештаи и резултати за анкета, и сите дополнителни информации, слики, видеа, логоа и други материјали обесбедени од организациите, како и информации за учесниците и добитниците на наградата со придружните идеи за настан - како дел од нивното известување за Meet and Code.

Организациите учеснички ќе добијат формулар за согласност за да дозволат таква употреба за јавна комуникација.

Доколку некој материјал што е обезбеден од некоја организација нарушува некое право на трето лице и како резултат на тоа третото лице покрене правни барања кон SAP, Haus des Stiftens gGmbH и/или било кој партнер на TechSoup Europe, организацијата која го доставила материјалот со кој се нарушени правата, ќе го обештети тоа и нема да дозволи оштетување на засегнатата страна од било какви побарувања од трети лица и трошоци кои се предизвикани од прекршокот.

Со цел да се зајакне идета на Meet and Code, организациите кои ќе добијат финансии од SAP се обврзани да го користат логото на Meet and Code во нивните односи со јавност и активности поврзани со спонзорираните настани. Коректната употреба на логото е објаснета во инструкции за стилот, кои се дадени во делот за преземање откако ќе се најавите на веб-страницата meet-and-code.org.Дополнително, ние ги поттиклнуваме организациите да користат хаштаг на иницијативата: #meetandcode2019 и #SAP4good во нивната комуникација на социјалните мрежи. Meet and Code ќе обезбедат ѕид на социјални медиум на кој ќе бидат наведени сите постирања во кои е споменат хештагот и ќе го презентират на веб страницата на Meet and Code.

Meet and Code се одржува во тек на Неделата на програмирање на ЕУ има за цел зајакнување на оваа иницијатива низ цела Европа. Поради тоа, ние ги поттикнуваме сите финансирани непрофитни организации исто така да ги пријават нивните Meet and Code настани на веб страницата на „EU Code Week„.

Одговорности; Обврски

Непрофитната организација која доставува идеја за настан е одговорна за водење на проектот. Партнерите на иницијативата на ниту еден начин не преземаат одговорност во однос на проектот и неговата реализација. Партнерите во иницијативата не се одговорни за било каква штета, загуба, повреда или недоволна изведба која ќе ја направат учесниците, трети страни или правни субјекти поради регистрирањето или реализацијата на проектот. Ниту партнерите во иницијативата не се одговорни за правните обврски на учесниците за или поради изведбата на проектот, без разлика дали обврските се поврзани со ресурсите за финансирање или не.

Партнерите во иницијативата не се одговорни за штетите на компјутерите во врска со или поради учество или симнување материјали повразни со иницијативата Meet and Code.

Откажани проекти; Останати фондови

Доколку во тек на проектот не се материјализираат или заостануваат фондови по реализацијата на проектот, финансирањето на SAP мора да се користи во рамките на тековната календарска година во согласност со членовите на организацијата за асоцијацијата за слични проекти (на пример теми за програмирање). Обврската да се известува за користењето финансиските средства од страна на организацијата останува непроменета.