Infoleht

Osalemistingimused


Meet and Code toetuse saamise kriteeriumid

Meet ja Code'i toetust saavad taotleda ainult järgmiste riikide heategevuslikud mittetulundusühingud: Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Küpros, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Kasahstan, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik ja Ukraina. Kõik esitatud digitaal- ja kodeerimisürituste ideed tuleks kavandada ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober 2020 ja viia need kooskõlla EU Code Week. Üritused peaksid olema suunatud 8–24-aastastele lastele ja noortele ning need peavad olema osalejatele tasuta. Lisateavet leiate jaotisest: „Esitatud projektiideede valimise rahastamiskriteeriumid”.

Kes on Meet and Code projekti taga?

Meet and Code initsatiivi taga on tarkvaraettevõte SAP, Saksamaa heategevusorganisatsioon Haus des Stiftens gGmbH ja TechSoup Europe võrgustiku riikide partnerid. 2020. aasta projekti raames kaasati Saksamaa föderaalne sise-, ehitus- ja kogukonnaasjade ministeerium (BMI) partneiriks, kui Europpa Liidu eesistujariik, keskendudes EL-riikidele.

SAP ja BMI võimaldavad mittetulundusühingutele, rahalise toetuse ning muude ressursside kaudu, Meet and Code algatust. Heategevusorganisatsioon Haus des Stiftens gGmbH on algatuse välja töötanud ja vastutab Saksamaal, Austrias ja Šveitsis rahastatavate projektide ning SAP-i edasisaatmiseks eraldatud vahendite (edaspidi ka 'SAP-Fondide') valimise eest. Lisaks koordineerib Haus des Stiftens gGmbH projekti rahalisi vahendeid TechSoup Europe võrgustiku vastavate riikide partnerite kaudu, kes vastutavad ülejäänud riikide eest. Haus des Stiftens ja SAP töötasid välja Meet and Code'i. Kuid seda algatust toetavad ka paljud teised pühendunud sponsorid.

Taotlevate organisatsioonide valideerimine

Organisatsioonid, kes soovivad kandideerida Meet and Code projekti raames pakutavale toetusele, peavad kõigepealt registreerima end Meet and Code programmiga ning oma heategevusliku mittetulundusühingu staatuse kinnitatuks saama. Selle valideerimise viib läbi TechSoup Europe'i võrgustiku partner taotleva organisatsiooni riik.

Organisatsiooni volitatud esindajad peavad esitama üksikasjad oma organisatsiooni kohta ning sisestama ürituse idee üksikasjaliku kirjelduse ja kehtivad kontaktandmed. Igal organisatsioonil on õigus esitada mitu ürituse ideed, kui see hõlmab oluliselt erinevaid projekte.

Ideede Esitamise aken

Organisatsioonid võivad oma ürituste ideid esitada vahemikus 01.06.2021 and 15.09.2021 (kaasa arvatud). Määravaks teguriks, mis võimaldab kohalikul partneril ideed hinnata, on esitatud andmete ja dokumentide täielikkus enne registreerimise lõppu

Idea Ürituse idee hindamine

Iga ürituse ideid hindab Haus des Stiftens GmbH või vajaduse korral tema partner TechSoup Europe´i võrgustikust. Nelja nädala pärast teatatakse organisatsiooni esindajale e-posti teel, kas esitatud ideed rahastatakse või mitte.

Idee tagasilükkamise korral võib kohalik TechSoup Europe'i partner - mittetulundusühingu taotlusel - vastutava isikuga jagada tagasilükkamise põhjuse otsust. Organisatsioon võib idee uuesti esitatud kujul taaskord esitada. Kui see aga uuesti tagasi lükatakse, ei saa seda ideed enam esitada.

Ideede esitamisega nõustub taotleja, et iga kinnitatud ja spondeeritud ürituse idee avaldatakse automaatselt veebisaidil www.meet-and-code.org ja on seejuures kõigile kasutajatele nähtav.

Rahastatud ürituste läbiviimise periood

Rahastatud üritus peab toimuma 1. septembrist kuni 31. oktoobrini 2020.

Meet and Code toetuse summa

Iga heaks kiidetud ürituse idee saab rahastamiseks 400 EUR, et see idee ellu viia. Haus des Stiftens gGmbH jätab endale õiguse üksikjuhtudel rahastamist suurendada või vähendada.

Esitatud projektiideede valimise rahastamiskriteeriumid

Ürituse idee jaoks kehtivad järgmised põhikriteeriumid:

 1. Esitatud ürituse idee eesmärk on inspireerida ja tutvustada noori tehnoloogia- ja kodeerimismaailmale. Iga üritus peab põhinema tehnoloogia ja kodeerimise teemadel.
 2. Üritus peab toimuma ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober 2020.
 3. Osavõtt, Meet and Code´i poolt rahastatud üritusel osalemine, peab olema osalejatele tasuta.
 4. Sihtrühmaks on lapsed ja noored vanuses 8–24 aastat.
 5. Osalemine peab neile olema tasuta

Abikõlblikud taotlejad: Ainult heategevusorganisatsioonid saavad oma ideid esitada oma riigi Meet and Code´i veebisaidil.

 1. Üritusi algatab, juhib ning korraldab mittetulundusühing ise. Esitaja mittetulundusühing on vastutav ning kohustatud kõige selle eest, mis toimub projekti kavandamise, korraldamise, toimumise ja järelkontrolli ajal.
 2. Rahalised vahendid makstakse välja ainult heategevusorganisatsioonidele, kes suudavad tõestada oma mittetulundusühingu staatust. Tõendid tuleb esitada valideerimisprotsessi ajal, mille viib läbi TechSoup Europe'i võrgustiku partner taotleva organisatsiooni riigis.

Lisaks põhinõuetele kehtivad 2020. aastaks järgmised eeskirjad:

 1. Kõik ürituste ideed tuleb teostada virtuaalselt.
 2. Üritus peab olema kavandatud vähemalt 90. minutiks. Selle ajakava võib täita ühe sessioonina või jagada mitmeks sessiooniks
 3. Otseülekanded tuleb kavandada vähemalt 10. osalejale.
 4. Ürituste formaat võib olla:
  a) Otseülekanne, nt. veebiseminar või virtuaalne kodeerimise töötuba.
  b) Online koolitus, kus osalejad on kohustatud suhtlema, nt. massiline avatud veebikursus, kaasaravtud otseülekande KKK-seanssidega.

Palun pange tähele! Rahalisi vahendeid võib kasutada ainult üritustega seotud kulude katmiseks, see tähendab:

 1. Töörühma koolitaja
 2. Veebipõhiste õppevahendite litsents
 3. Õppematerjalid osalejatele, sealhulgas nende kureerimine ja saatmine, nt tööraamatud või -riistvara
 4. Suhtlus potentsiaalsete osalejateni jõudmiseks, nt. flaier, plakat, veebiturundus
 5. Professionaalne väline tugi veebiürituse võimaldamiseks, nt. tehniline abi. Üür vajaliku ruumi eest nt. tehniline infrastruktuur

Haus des Stiftens gGmbH või vastavalt vajadusele ka tema kohalik partner, TechSoup Europe võrgustikust, otsustavad rahastamise oma äranägemise järgi, kui organisatsioon on valikukriteeriumid täitnud.

Taotluse tagasilükkamise puhul puudub automaatne õigus tagasilükkamise põhjustest. Samuti puudub taotlejal seaduslik õigus toetust saada. Pärast rahastamissuuniste täitmist ei ole ka kohustust seda täita. Samuti pole kohustust ürituse teostamiseks, isegi kui rahastamise juhised on täidetud.

Välistamiskriteeriumid

Järgmised ürituste ideed jäetakse rahastamisest välja:

 • Üritused, mida pole üheski osalevas riigis välja töötatud ja rakendatud
 • Poliitilised või usulised algatused
 • Projektid, millest saavad kasu ainult üksikisikud
 • Projektid, mis ei ole seotud Meet ja Code'iga

Aruande esitamise kohustus

 1. Rahastatud ürituste kohta

  Iga rahastatud mittetulundusühing on kohustatud vastama aruandlusuuringule. Küsitlus koosneb kahest küsimustikust, üks tuleb täita enne ja teine pärast ürituse toimumist. Iga organisatsiooni kohta on üks uuring, sõltumata organisatsiooni korraldatud ürituste arvust. Küsitlusvorm saadetakse enne 1. septembrit 2020, iga võimaliku ürituse kontaktisiku e-posti aadressile.

  Küsitlus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

  • Organisatsiooni nimi
  • Ürituse pealkiri
  • Ürituse toimumispaik
  • Ürituse kuupäev
  • Ürituse põhiolemus
  • Osalejate arv ja sugu
  • Digitaliseerimistaseme enesehindamine organisatsioonis
  • Tagasiside Meet and Code programmile

  Lisaks aruandele, on ürituse osalejatele suunatud ka küsimustik tagasiside jaoks. Rahastatud mittetulundusühingutel palutakse sede osalejatega läbi viia nii ürituse alguses, kui ka lõpus. See uuring on vabatahtlik.

  Infomaterjalide, eriti piltide, videode või nimede edastamisel on organisatsioonid kohustatud järgima kohaldatavaid seadusi ja vabastama Haus des Stiftens gGmbH ja tema partnerid kõikidest kolmandate osapoolte nõuetest, näiteks autori-ja kaubamärgiõiguste rikkumisest, muudest tööstusomandi õigustest või muude õigususte rikkumisest ja hüvititama sellega seoses kahju. Kujutatud inimeste eraelu puutumatuse õiguste kaitsmiseks võib olla vajalik nõusoleku deklaratsioon (eriti alaealiste puhul nende vanemate allkirjaga).

 2. Finantsressursside kasutus; Annetuse kinnitus

  Saksamaa, Austria ja Šveitsi rahastatud organisatsioonid peavad Haus des Stiftens gGmbH-le andma kinnituse Meet and Code programmi raames saadud annetuse kohta. Teiste riikide rahastatavatelt organisatsioonidelt võidakse nõuda või mitte, et nad saadaksid TechSoup Europe'i võrgustiku vastavale riigipartnerile e-kirja konkreetse vormiga, mis kinnitab nende saadud annetust.

 3. Dokumenteerimise tähtaeg

  Rahastatud mittetulundusühing peab annetuste kinnituse esitama 14. päeva jooksul pärast ürituse lõppu. Rahastatud mittetulundusühingud peavad aruandlusuuringu täitma 48. tunni jooksul pärast ürituse lõppu.

Auhind

Sel aastal on SAP-il rõõm, programmi Meet and Code 2020 raames, autasustada kõigi osalevate riikide parimaid ürituste ideid. Osalemine on vabatahtlik ja toimub järgmistel tingimustel:

 1. Korraldaja Auhinna korraldaja on SAP
 2. Eesmärk Auhinna eesmärk on leida parimaid näidisüritusi, mis valmistaksid lapsed ja noored ette homseks digitaalseks maailmaks ning julgustaksid nende kujutlusvõimet. SAP-i peakorteris toimuval lõpuüritusel esitletakse osalevate riikide parimate ürituste ideid ja seda kõigist viiest allpool kirjeldatud kategooriast.
 3. Registreerimine: Organisatsioonid, kes taotlevad ürituse Meet and Code rahastamist, saavad registreerimisel täpsustada, kas ja millises kategoorias nad osaleda soovivad.
 4. Hindaminetoimub järgmistes kategooriates, vastavalt järgmistele kriteeriumidele:
  • Tüdrukud IT-s!

   Soolisel võrdõiguslikkusel on tänapäeva, kaasaegses ja kaasavas, ühiskonnas oluline roll. Selle auhinnakategooria eesmärk on aidata tasakaalustada soolist lõhet IT ja kodeerimise valdkonnas. Otsime loomingulisi üritusi, mis lagundavad soostereotüüpe ning annavad tüdrukutele võimalusi kodeerimiseks. Sellesse kategooriasse kuuluvad üritused võiksid keskenduda näiteks programmeerimisest tuleneva huvi ja lõbu esilekutsumisele, eriti tüdrukute seas, kaasates samal ajal vanemaid, et toetada teadlikkust soolisest eelarvamusest tehnikahariduses.

  • Mitmekesisus

   Pühendumine mitmekesisusele on inimese ning organisatsiooni edukuse jaoks kriitilise tähtsusega. Erinevaid vaatenurki haarates teeb meid tugevamaks kultuuri, religioosse ja etnilise päritolu, vanuse, soo, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi või väljenduse kombinatsioon. Mitmekesisuse kategoorias otsime ideid, mis inspireeriksid lapsi ja noori võrdsete võimalustega maailma. Samuti laiendame seda vaimsetele ja füüsilistele võimetele ning erinevatele elu- ja töötingimustele. Näiteks võiks see olla suunatud alaealistele vangidele või keskenduda nägemis- ja kuulmispuudega inimeste infotehnoloogiale.

  • Kodeeri planeedi heaks

   Kas teadsite, et saate tänapäevase tehnoloogia abil mesilasi jälgida? Otsime üritusi, mis ühendaksid kodeerimise ja sellega seotud tegevusi planeedi hüvanguks. Kõik kodeerimisüritused, selleteemalise teadlikkuse tõstmise kaudu, parandavad kliimamuutuste alast haridust ning annavad väärtusliku panuse SDG 13 arendamisse. Selle kategooria ürituste näited võivad käsitleda õhusaaste mõõtmist või energiatõhususe vahendeid.

  • Kogukond

   Kohalik kogukond on oma inimeste jaoks turvavõrk. Selle kategooria üritused võtavad arvesse kohalikke aspekte ja tavasid ning mõtlevad kogukonna vajadustele. Üritused peaksid loominguliselt ühendama ning edendama ühtekuuluvust, sarnaste huvide ja eesmärkidega inimeste ja linnaosade vahel, läbi kire "kohtuda ja kodeerida"! Selle kategooria üritused võiksid sobida näiteks teie piirkonna platvormile.

  • Kodeeri Euroopa heaks

   Koostöö on äärmiselt oluline, eriti kui on vaja üle saada raskustest ja väljakutsetest, mis tulenevad Euroopa Liidu digitaliseerimisest. See kategooria on tihedalt seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Kestliku Arengu Eesmärgi (KAE) #17 partnerlussuhetega, mille eesmärk on algatada piiriülest koostööd ettevõtete vahel ning ühendada erineva tausta ja asukohaga lapsi Meet and Code ürituste kaudu. Sellesse kategooriasse kuuluvad üritused: turvaline ja vastutustundlik veebimeediumikasutus, uurides võimalusi, kuidas eri rahvustest lapsi ja noori kokku viia, võidelda desinformatsiooni ja võltsuudiste vastu ning loovaid lahendusi, mis käsitlevad tänapäeva digitaalseid väljakutseid kogu Euroopas.

 5. Abikõlblikud on kõik organisatsioonid, kes said ürituse Meet and Code idee läbiviimiseks toetust. Konkursilt jäetakse välja nii korraldaja organisatsiooni töötajad kui ka riigiametnikud ning avaliku teenistuse töötajad.
 6. Protsess:Žürii valib finalistid välja järgmiselt: Kõik Meet and Code üritused, mis osalesid ühes viiest kategooriast, valitakse välja iga riigi kohaliku TechSoupi partnerite poolt ja esitatakse seejärel lõplikuks hindamiseks žüriile. Žürii valib kategooriast vastavalt kindlale valikumenetlusele kolm finalisti (sealhulgas ühe võitja).
 7. Auhinnad:Iga kategooria kolme finalisti autasustatakse kutsega auhinna lõppüritusele, mis toimub virtuaalselt või kohapeal ning see sisaldab nii raamprogrammi kui ka töötuba. Kohapealse lõpusürituse korral kaetakse sõidukulud, majutus ja toitlustuskulud. Auhindade lõpetamise üritusel on lubatud osaleda kahel inimesel organisatsiooni kohta. Iga kategooria esikoht saab lisaauhinnaraha 2000 eurot.
 8. Õiguskaitsevahendid ja vastutus:Korraldaja ei võta vastutust autasude lõppüritusele sõitmise eest. Õiguskaitsevahendid on välistatud.

Avalik suhtlus

Projektipartneril on õigus kasutada oma aruannete osana täielikult ülalnimetatud aruandeid ning küsitluste tulemusi, sealhulgas pakutavat infomaterjali, samuti teavet osalejate ja auhinna võitjate ning nendega seotud ürituseideede kohta. Taotleja nõustub sellega, esitades oma osalemise ajal ideid ning pakkudes täiendavat informatsiooni.

Meet and Code idee tugevdamiseks on organisatsioonid kohustatud kasutama, sponsoreeritud üritustega seotud avalike suhete tegevuses, Meet and Code logo. Logo õiget kasutamist selgitatakse stiilijuhendis. Logo kasutamine tuleb dokumenteerida e-posti aadressil contact@meet-and-code.orgLisaks julgustame organisatsioone tungivalt kasutama hashtag´i märki: #meetandcode #codeEU ja #sap4good oma suhtlusvõrgustikes kommunikatsiooni algatamisel. Meet and Code loob sotsiaalmeedia seina, nimekirjaga kõikidest postitused, kus kasutatakse mainitud hashtag´i märki, ning tutvustatakse neid Meet and Code´i veebisaitidel

Kohustused; Vastutus

Meet and Code toimub Euroopa Liidu koodinädala (EU Code Week) raames ning selle eesmärk on tugevdada seda üleeuroopalist algatust. Seetõttu julgustame kõiki rahastatavaid mittetulundusühinguid registreerima ka nende toetust saanud Meet and Code üritused EU Code Week veebisaidil.

Ürituse idee esitanud mittetulundusühing vastutab projekti juhtimise eest. Algatuse partnerid ei võta mingil juhul vastutust projekti ega selle elluviimise eest. Algatuses osalevad partnerid ei vastuta kahjude, kaotuste, vigastuste või kohustuste täitmata jätmise eest, mis osalejatele, kolmandatele isikutele või juriidilistele isikutele võivad tekkida seoses projekti registreerimise või selle elluviimisega. Samuti ei vastuta algatuse partnerid projektis osalejate või projekti teostamisest tulenevate juriidiliste kohustuste eest, hoolimata sellest, kas kohustused on seotud rahastamisallikatega või mitte.

Algatuse partnereid ei vastuta arvutitele tekitatud kahjustuste eest, mis on seotud osalemisega või materjali allalaadimisel seoses Meet and Code algatusega.

Tühistatud projektid; Jääkvahendid

Kui mingil põhjusel projekti läbi ei viida või kui pärast projekti elluviimist jääb järelejäänud vahendeid, on taotleja kohustatud sellest viivitamatult Haus des Stiftensile teatama. Samas võib ta soovitada sarnaseid projekte, mida saaks sellistest jääkvahendidest rahastada.

Haus des Stiftensi äranägemisel tuleb kogu jääksumma tagastada Haus des Stiftensile (või vastavale Tech Soup partnerorganisatsioonile) või kasutada seda jooksva kalendriaasta jooksul vastavalt kõikidele kehtivatele reeglitele ja eeskirjadele heategevusprojektide jaoks, mis on sarnased esitatud projektiga (programmeerimise teemad).Viimasel juhul nõustub taotleja tagama ja vastutama, et selliseid jääksummasid võib kasutada ainult heategevuslikel eesmärkidel. Kui vahendeid kasutatakse sarnase projekti jaoks, jääb kehtima taotleja kohustus esitada aruanne selliste rahaliste vahendite kasutamise kohta liigse viivituseta.