Newsletter

Андроид ни помага да се дружиме и кодираме

Здружение за унапредување на образованието КОНЕДУ ГЛОБАЛ Скопје

Popis Овој настан е осмислен за ученици од основно образование кои уште од раната возраст, низ различни предмети, се запознаваат со елементите на кодирањето. Можноста која ја нуди Андроид оперативниот систем, како достапен на паметните уреди и бесплатен, е идеален за образовната, но и забавната намена, со што се дава употребливост на телефоните и таблетите во наставата.
Од друга страна, користењето на Андроид кутиите (Android box), кои може да се поврзат на поголем екран или ЛЦД бим, дава можност за активности со поголема група деца.
Воведните активности се планирани да се организираат преку едноставни примери и игри како што се Lightbot, SpriteBox, Algorithm City и ScratchJr.
Понапредното кодирање е планирано да се претстави преку blockchain платформи за изработка на Андроид апликации со што учениците ќе имаат можност сами да кодираат (создадат) своја Андроид апликација.
За време на настанот учениците ќе работат индивидуално и во мешани тимови (со различни способности и од различни етнички групи), при што ќе учат, ќе работат тимски и ќе соработуваат, осмислуваат и кодираат.

Предвидено е активноста да се спроведе во ООУ „Аврам Писевски“ село Бардовци, Скопје.Místo konání

Věková skupina 8 - 14

Obtížnost

Typ Off-line akce

Datum 16.10.2019    10:30 - 14:30

Adresa ул. 2 бр. 10 Село Бардовци
1000 Скопје

Max. počet účastníků 40 Chcete se zúčastnit? Kontaktujte naši místní kontaktní osobu.

Účast na akci je zdarma
Meet and Code Award Diversity (Rovné příležitosti)

Kontakt Здружение за унапредување на образованието КОНЕДУ ГЛОБАЛ Скопје Webové stránky: https://www.konedu.org/
E-mailová adresa kontaktní osoby: contact@konedu.org

Sdílet na sociálních sítích