Newsletter

Podmínky účasti


Kritéria způsobilosti pro finanční podporu Meet and Code

Pouze neziskové organizace z následujících zemí jsou opravněné žádat o grant Meet and Code: Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kazachstán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie. Všechny vložené digitální a kódovací akce se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2021, a tedy v souladu s Evropským týdnem kódování. Cílovou skupinou akcí jsou děti a mládež ve věku 8 až 24 let, účastníci se musí akce účastnit zdarma. Více informací nalezente v sekci ‘Kritéria financování pro výběr přihlášených projektových nápadů’.

Kdo stojí za iniciativitou Meet and Code?

Za iniciativou Meet and Code stojí společnosti SAP, Haus des Stiftens gGmbH a partneři z jednotlivých zemí sítě TechSoup Europe. Projekt může existovat díky finanční a další podpoře pro neziskové organizace od společnosti SAP. Organizace Haus des Stiftens gGmbH je zodpovědná za výběr podpořených akcí v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale také za celkovou koordinaci iniciativy a podporu partnerů na evropské úrovni.

Tato inicitativita je financována společností SAP. Iniciativu podporuje také celá řada sponzorů.

Ověření organizací žádajících o finanční prostředky

Organizace, které chtějí žádat o grant Meet and Code, se musejí nejdříve zaregistrovat na stránkách Meet and Code a mít ověřený status neziskové organizace. Toto ověření proběhene pomocí sítě partnerů TechSoup Europe dané země, ve které organizace žádá o grant.

Pověřený zástupce dané organizace musí poskytnout požadované informace o své organizaci a současně vyplní podrobný popis akce a platné kontakty. Každá organizace má nárok vložit více než jednu akci, pokud se jedná o výrazně odlišené projekty.

Kdy je možné nápad přihlásit

Organizace by měla vložit svoje nápady na akce mezi 01.06.2021 a 15.09.2021 včetně. Určujícím faktorem pro hodnocení nápadu ze strany místní partnerské organizace je úplnost poskytnutých údajů a dokumentů předložených v termínu uzávěrky.

Hodnocení nápadu na akci

Každý nápad na akci zhodnotí Haus des Stiftens gGmbH či jeho partner v síti TechSoup Europe. Zástupce organizace bude následně do 4 týdnů vyrozuměn e-mailem, zda bude jejich přihlášený nápad financován, či nikoliv.

V případě zamítnutí nápadu může lokální partner sítě TechSoup Europe - na žádost neziskové organizace - sdělit kontaktní osobě důvod zamítnutí. Organizace může zamítnutý nápad revidovat a přihlásit znovu. Pokud bude nápad opětovně zamítnut, nápad již není možné přihlásit do dalšího hodnocení.

Každý přijatý a podpořený nápad na akci bude automaticky zveřejněný na webových stránkách www.meet-and-code.org a bude viditelný všem návštěvníkům stránky.

Lhůta pro konání podpořené akce

Podpořený nápad na akci se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2021.

Výše grantu Meet and Code

Každý přijatý nápad na akci získá vstupní prostředky až ve výši 400 €. Haus des Stiftens gGmbH si vyhrazuje právo částku finančních prostředků SAP zvýšit nebo snížit dle konkrétního nápadu.

Kritéria financování pro výběr přihlášených projektových nápadů

Pro všechny akce platí následující základní kritéria:

 1. Cílem předložené akce je inspirovat a představit mladým lidem svět technologií a kódování. Každá událost se musí týkat oblasti technologií a kódování.
 2. Akce se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2021.
 3. Cílová skupina jsou děti a mládež ve věku 8 až 24 let.
 4. Akce musí být pro účastníky zdarma.

Oprávnění žadatelé: Pouze neziskové organizace mohou přidávat své nápady prostřednictvím místních stránek Meet and Code jejich země.

 1. Události jsou iniciovány, řízeny a realizovány samotnou předkládající neziskovou organizací. Organizace, která akci přihlásila, je zodpovědná za veškeré činnosti související s akcí - tedy za plánování, organizaci, řízení, vedení projektu.
 2. Granty jsou vyplaceny pouze neziskovým organizacím, které jsou schopné prokázat status neziskové organizace. Toto potvrzení je doloženo pomoci validačního procesu daného partnera sítě TechSoup Europe v zemi dané organizace, kde nezisková organizace žádá o grant.

  Kromě základních kritérií platí pro rok 2021 následující pravidla:

  1. Všechny nápady na události musí být realizovány virtuálně.
  2. Akce musí být navržena na minimálně 90 minut. Tento časový rámec může být splněn v rámci jednoho časového rámce nebo může být rozdělen do několika částí.
  3. Akce, které se budou vysílat živě, musí být realizovány pro minimálně 10 účastníků.
  4. Formát události může být:
   a) Akce typu živého vysílání - například webinář nebo virtuální kódovací workshop.
   b) Akce, které nejsou typu živého vysílání, ale musí zde být vstupy s povinnou interakcí účastníků - například online kurz typu MOOC s neomezeným počtem účastníků s živými vstupy pro zodpovězení nejčastějších otázek.

  Vezměte prosím na vědomí, že obdržené finance lze použít pouze na výdaje související s událostmi. Finance můžete použít tedy pro:

  1. školitele pro workshop;
  2. licence pro online výukové nástroje;
  3. učební materiály pro účastníky včetně nákladů na poštovné - například pracovní knihy nebo hardware;
  4. marektingovou komunikaci s cílem oslovit potenciální účastníky, např. pomocí letáku, plakátu, online marketingu;
  5. profesionální externí podporu umožňující konání online události, např. technickou podporu;
  6. pronájem místa potřebného například z důvodu technického vybavení.

  Haus des Stiftens gGmbH nebo jeho partner sítě TechSoup Europe v dané zemi rozhodují o udělení finanční podpory na základě vlastního uvážení, a pouze ve vztahu k organizaci, která splnila výběrová kritéria.

  Na udělení finanční podpory neexistuje právní nárok, splněním výběrových kritérií nevzniká nárok na přijetí do programu a poskytnutí grantu.

  Kritéria pro vyloučení

  Následující nápady na akce jsou z financování vyloučeny:

  • akce, které nejsou vyvíjeny a realizovány v některé ze zúčastněných zemí;
  • akce s politickým nebo náboženským obsahem;
  • projekty, ze kterých mají prospěch pouze jednotlivci;
  • projekty, které nesouvisejí s iniciativou Meet and Code.

  Povinnost reportovat

  1. O podpořených akcích

   Každá podpořená nezisková organizace je povinna vyplnit report. Report zahrnuje dva dotazníky, jeden bude vyplněný před a druhý po akci. Každá organizace vyplňuje jeden report nezávisle na počtu organizovaných akcí. Dotazníky budou zaslány na e-mailovou adresu kontaktní osoby každé grantové akce před 1. září 2021.

   Vyplněné dotazníky musí obsahovat minimálně následující informace:

   • Jméno organizace
   • Název akce
   • Místo konání akce
   • Datum akce
   • Charakteristiku akce
   • Počet účastníků (evidence i dle pohlaví)
   • Sebehodnocení úrovně digitalizace v organizaci
   • Zpětnou vazbu k programu Meet and Code

   Dále co se průzkumu týče, budou k dispozici i dotazníky pro účastníky akce. Podpořená nezisková organizace je žádána, aby provedla průzkum s účastníky na začátku a na konci akce. Tento průzkum je však dobrovolný.

   Při poskytování informačních materiálů, zejména obrázků, videí nebo jmen, jsou organizace povinny dodržovat platné zákony. Společnost Haus des Stiftens gGmbH a její partneři sítě TechSoup Europe jsou osvobozené od veškerých nároků třetích stran, například z důvodu porušení autorských práv, práv na ochranné známky, jiných práv průmyslového vlastnictví nebo jiných práv a nabo nároků na odškodnění. Pokud by jakýkoliv materiál poskytnutý účastnickou organizací porušoval práva jakékoliv třetí strany a toto porušení by vyústilo v právní nároky těchto třetích stran vůči společnosti SAP, Haus des Stiftens gGmbH a/nebo partnerské organizaci sítě TechSoup Europe, účastnická organizace, která takový materiál poskytla, musí z dotčené strany sejmout odpovědnost za tyto nároky a nést náklady spojené s těmito nároky, které porušení práv třetích stran způsobilo. K ochraně práv na soukromí může být vyžadováno Prohlášení o souhlasu (zejména v případě nezletilých, kde se prohlášení podepisuje jejich rodiči).

  2. Využití finančních prostředků a potvrzení o využití daru

   Financované organizace z Německa, Rakouska a Švýcarska musí společnosti Haus des Stiftens gGmbH poskytnout potvrzení týkající se využití darů obdržených v rámci iniciativy Meet and Code. U financovaných organizací z jiných zemí může nebo nemusí být vyžádno zaslání konkrétního formuláře potvrzujícího čerpání daru e-mailem partnerským zemím v síti TechSoup Europe.

  3. Uzávěrka pro odevzdání dokumentace

   Potvrzení o využití daru musí být poskytnuto podpořenými neziskovými organizacemi do 14 dnů od ukončení akce. Dotazníky musí být vyplněné podpořenými neziskovými organizacemi do 48 hodin po skončení akce.

  Soutěž Meet and Code

  I v letošním roce bude mít SAP tu čest ocenit nejlepší nápady na akce z každé zúčastněné země v rámci iniciativy Meet and Code. Účast v soutěži je dobrovolná a probíhá za následujících podmínek:

  1. Organizátorem soutěže je SAP.
  2. Cílem soutěže Meet and Code je najít nejlepší příklady akcí, které připravují děti a mládež na digitální svět zítřka, a povzbuzují jejich představivost. Nejlepší nápady na akce, v každé z pěti níže uvedených soutěžních kategorií, budou prezentovány na závěrečné akci v sídle SAP.
  3. Registrace: Organizace, které získaly finanční prostředky a úspěšně realizovaly svou akci, se mohou přihlásit k účasti na ocenění. Registrace je možná na webových stránkách od 1.11.2021 do 15.12.2021.
  4. Hodnocení se provádí v následujících kategoriích zejména podle následujících kritérií:
   • Girls do IT! (Holky v IT!)

    Téma rovných příležitostí a rovnosti žen a mužů hraje v dnešní společnosti důležitou roli. Cílem této kategorie je přispět k odstraňování genderového rozdílu v IT a podpořit dívky v programování. Akce z této kategorie by měly být zaměřeny na vzbuzení zájmu a zábavy v oblasti programování, zejména mezi dívkami. Současně by se zde mělo myslet i na rodiče a na podporu povědomí o genderové zaujatosti v technologickém vzdělávání.

   • Diversity (Rovné příležitosti)

    Život je rozmanitý. Pouze různorodý a inkluzivní svět může zajistit naši budoucnost. V kategorii Diversity hledáme nejlepší nápady na akce, které budou inspirovat děti a mladé lidi, a to nejen pro oblast IT a kódování, ale také pro svět s rovnými příležitostmi a uznáním. Tím máme na mysli různorodost kulturního, náboženského a etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, duševních a tělesných schopností a různých životních a pracovních podmínek. Akce se mohou například zabývat mladistvými vězni nebo se zaměřovat na využití IT pro osoby s poruchami zraku či sluchu.

   • Code for the Planet (Kóduj pro planetu)

    Věděli jste, že můžete sledovat pohyb včel pomocí moderních technologií? Zajímají nás akce, které zahrnují kódování a současně záchranné akce pro planetu. Všechny programovací akce, které obohacují vzdělávání v oblasti změny klimatu prostřednictvím zvyšování povědomí o tomto tématu, jsou cenným přínosem pro SDG 13. Události v této kategorii se mohou týkat například měření znečištění ovzduší nebo nástrojů pro energetickou účinnost.

   • Community (Komunita)

    Místní komunita je pro své členy často jako záchranná síť. Události této kategorie berou v úvahu místní aspekty a zvyky, a myslí na specifické potřeby své komunity. Akce by měly spojit lidi se stejnými cíli, myšlenkami a zájmy prostřednictvím vášně k "meet and code"! Události v této kategorii by mohly například pracovat na platformě využitelné ve vaší komunitě, ve vašem sousedství.

   • Code for Europe (Kóduj pro Evropu)

    Společná práce je extrémně důležitá, zejména pokud jde o překonání obtíží a výzev spojených s digitalizací EU. Úzce souvisí s cílem OSN pro udržitelný rozvoj (SDG)

  5. Oprávněné jsou všechny organizace, které získaly finanční prostředky na jejich akci Meet and Code. Zaměstnanci pořadatelů, úředníci veřejné správy a zaměstnanci veřejné správy jsou ze soutěže vyloučeni.
  6. Postup: Finalisté budou vybráni porotou následovně: Nejdříve proběhne předvýběr v každé kategorii místními TechSoup partnery v každé zúčastněné zemi, a to ze všech akcí Meet and Code, které se zúčastnily soutěže jedné z pěti kategorií. Tyto vybrané akce budou poté předloženy porotě k závěrečnému hodnocení. Porota následně vybere tři finalisty (včetně jednoho vítěze) v každé kategorii podle definovaného výběrového řízení.
  7. Výhry: Tři finalisté v každé kategorii obdrží pozvání na závěrečnou akci, která se bude konat buď online nebo na určeném místě. Závěrečná akce bude zahrnovat rámcový program a workshop. V případě závěrečné události na určeném místě budou hrazeny také cestovní výdaje, ubytování a příspěvek na stravování. Za jednu organizaci mají povoleno zúčastnit se závěrečné akce celkem dvě osoby. Za první místo v každé kategorii obdrží vítěz peněžitou cenu ve výši 2000 EUR.
  8. Opravné prostředky a odpovědnost: Organizátor nezodpovídá za dopravu na závěrečné udílení cen Soutěže Meet and Code. Opravné prostředky jsou vyloučeny.

  Komunikace s veřejností

  Partner projektu Meet and Code je oprávněn plně využívat výše uvedené zprávy a výsledky průzkumu, včetně poskytnutých informačních materiálů, jakož i informací o účastnících a výhercích ceny s jejich nápady na události jako součástí vlastního reportingu. Vložením svého nápadu na akci souhlasí žadatel s tím, že poskytne další informace o akci v průběhu jeho účasti.

  V zájmu podpory a posílení myšlenky Meet and Code jsou podpořené organizace povinné používat logo Meet and Code při všech svých aktivitách v oblasti public relation (Tedy v těch aktivitách, které se týkají akcí, které byly sponzorovány ze strany Meet and Code). Správné použití loga je vysvětleno v Příručce grafického stylu. Použití loga musí být dokumentováno e-mailem na adresu contact@meet-and-code.org  Dále vyzýváme neziskové organizace k tomu, aby při komunikaci na svých sociálních sítích používaly hashtagy iniciativy: #meetandcode #codeEU and #sap4good. Meet and Code zajistí na sociálních sítích kanál, na kterém bude uveřejňovat všechny příspěvky se zmíněnými hashtagy, a dále je bude prezentovat na webových stránkách Meet and Code.

  Právní odpovědnost a závazky

  Meet and Code se uskuteční také během Evropského týdne programování a jeho cílem je posílit tuto celoevropskou iniciativu. Proto žádáme všechny podpořené neziskové organizace o registraci financovaných akcí na EU Code Week stránkách.

  Za realizaci události odpovídá nezisková organizace předkládající nápad události. Partneři iniciativy v žádném případě nepřebírají odpovědnost a závazky ve vztahu k projektu nebo jeho realizaci. Partneři v rámci iniciativy nenesou žádnou odpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo neplnění účasníků, třetími stranami nebo právnickými osobami v důsledku registrace na akci nebo při realizaci projektu. Partneři iniciativy nenesou odpovědnost ani za právní závazky účastnících se organizací během nebo v průběhu plnění projektu, bez ohledu na to, zda jsou závazky spojeny se zdroji financování, či nikoliv.

  Partneři iniciativy nejsou odpovědni za poškození počítačů v souvislosti s účastí nebo v důsledku účasti na projektu a ani za stahování materiálů ve spojení s iniciativou Meet and Code.

  Neuskutečněné projekty, zbylé finanční prostředky

  Pokud by projekt nebyl nakonec zrealizován z jakéhokoli důvodu nebo zbývající prostředky zůstanou i po provedení projektu, je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit Haus des Stiftens (nebo příslušné partnerské organizaci Tech Soup) bez zbytečného odkladu a může navrhnout podobné projekty, které by mohly být z těchto zbývajících prostředků financovány.

  Podle uvážení společnosti Haus des Stiftens musí být jakákoli částka zbývajících prostředků vrácena společnosti Haus des Stiftens (nebo příslušné partnerské organizaci Tech Soup) nebo použita v aktuálním kalendářním roce v souladu se všemi platnými pravidly a předpisy pro neziskové projekty podobné předloženému projektu (programovací témata). Ve druhém případě žadatel souhlasí s tím, že zajistí a nese odpovědnost za to, že tyto zbývající prostředky mohou být použity pouze pro neziskové účely. V případě využití finančních prostředků na podobný projekt zůstává povinností žadatele bez zbytečného odkladu reportovat využití těchto finančních zdrojů.