Podmínky účasti


Kritéria způsobilosti na finanční podporu Meet and Code

O grant Meet and Code mohou žádat pouze neziskové organizace z Anglie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Maďarska, Makedonie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švýcarska a Ukrajiny. Všechny předkládané digitální a programovací akce by musí proběhnout během Evropského týdne programování (6. - 21. října 2018), jejich cílovou skupinou musí být děti a mládež ve věku 8 až 24 let a akce musí být pro účastníky zdarma. Další podrobnosti naleznete v sekci ‘Kritéria financování pro výběr předložených projektových nápadů’.

Kdo stojí za Meet and Code?

Za iniciativou Meet and Code stojí SAP, německá nezisková organizace Haus des Stiftens gGmbH a partnerské organizace z příslušných zemí sítě TechSoup Europe. V České republice je touto partnerskou organizací Sdružení VIA, z. ú.

Iniciativa je financována společností SAP. Iniciativu vyvinula nezisková organizace Haus des Stiftens gGmbH, která je zodpovědná za výběr financovaných projektů v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, jakož i za předávání prostředků poskytnutých firmou SAP (dále též jen „Fondy SAP“). Haus des Stiftens gGmbH kromě toho koordinuje prostředky určené pro projekty prostřednictvím partnerů v jednotlivých zemích sítě TechSoup Europe. Iniciativa je podporována také velkým množstvím angažovaných sponzorů.

Přihlášení projektového záměru

Projekty (dále jen „nápady na akci“) lze přihlásit pouze prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.meet-and-code.org. Nápady na akce mohou přihlašovat pouze neziskové organizace.

Pověření zástupci organizace musí poskytnout informace o organizaci, platné kontaktní údaje a podrobný popis nápadu na akci. Každá organizace může podat více než jeden nápad na akci, avšak za předpokladu, že se jedná o výrazně odlišné projekty.

Kdy je možné nápad přihlásit

Neziskové organizace mohou přihlašovat své nápady od 04.06.2018 do 15.09.2018 včetně. Určujícím faktorem pro hodnocení nápadu ze strany místní partnerské organizace je úplnost poskytnutých údajů a dokumentů předložených v termínu uzávěrky.

Hodnocení nápadu na akci

Každý nápad na akci zhodnotí Haus des Stiftens gGmbH či jeho partner v síti TechSoup Europe. Zástupce organizace bude pak do 4 týdnů vyrozuměn e-mailem, zda bude přihlášený nápad financován, či nikoliv.

V případě zamítnutí nápadu může lokální partner sítě TechSoup Europe - na žádost neziskové organizace - sdělit odpovědné osobě důvod zamítnutí. Organizace může zamítnutý nápad revidovat a přihlásit znovu. Pokud bude nápad opětovně zamítnut, nápad již potřetí přihlásit nelze.

Každý přijatý a podpořený nápad na akci bude automaticky uveřejněn na webových stránkách www.meet-and-code.org a bude viditelný všem návštěvníkům stránky.

Lhůta pro konání podpořené akce

Podpořený nápad na akci se musí uskutečnit během Evropského týdne programování, tedy mezi 6. a 21. říjnem 2018.

Výše finančních prostředků

Každý přijatý nápad na akci získá vstupní prostředky až ve výši 400 €. Haus des Stiftens gGmbH a Sdružení VIA, z. ú., si vyhrazují právo částku finančních prostředků SAP zvýšit nebo snížit dle konkrétního nápadu.

Kritéria financování pro výběr přihlášených projektových nápadů

 1. Každá akce musí nějakým způsobem souviset s tématem technologií nebo programování. Ať už se jedná o hackathon ve škole, scratch nebo HTML workshop pro členy nějakého sdružení či jiné skupiny, nebo seminář o IoT či umělé inteligenci - akce se musí zaměřovat na programování.
 2. Musí se jednat o akci pro alespoň 20* dětí a mladých lidí ve věku 8 až 24 let (* není stanoven horní limit).
 3. Účast na akci podpořené v rámci iniciativy Meet and Code musí být pro účastníky zdarma.
 4. Akce iniciuje, zajišťuje a řídí předkládající nezisková organizace. Předkládající nezisková organizace je zodpovědná za vše, k čemu dojde v průběhu plánování, organizace a řízení projektu, i po jeho dokončení.
 5. Přímé a nepřímé zdroje financování lze použít pouze na přihlášený projekt a s tím související dobročinné účely.
 6. Přislíbené finanční prostředky jsou vypláceny pouze nestátním neziskovým organizacím, které jsou schopny prokázat zápis v rejstříku a právní formu. Dokumenty, které toto dokládají, musí být poskytnuty spolu se žádostí.
 7. Haus des Stiftens gGmbH nebo jeho partner sítě TechSoup Europe v dané zemi rozhodují o udělení finanční podpory na základě vlastního uvážení, a pouze ve vztahu k organizaci, která splnila výběrová kritéria.
 8. Partner není automaticky povinen sdělit žádající organizaci důvod zamítnutí žádosti. Na udělení finanční podpory neexistuje právní nárok, splněním výběrových kritérií nevzniká nárok na přijetí do programu a poskytnutí grantu.

Kritéria pro vyloučení

Následující nápady na akce jsou z financování vyloučeny:

 • akce, které nejsou vyvíjeny a realizovány v některé ze zúčastněných zemí,
 • akce s politickým nebo náboženským obsahem,
 • projekty, ze kterých mají prospěch pouze jednotlivci,
 • projekty, které nesouvisejí s iniciativou Meet and Code,
 • akce, které neslouží prospěchu společnosti.

Povinnost reportovat

 1. O podpořených akcích

  Každá podpořená nezisková organizace má povinnost vypracovat a předložit do dvou dnů po uskutečnění akce krátkou zprávu. Příslušný zástupce organizace tak musí učinit prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.meet-and-code.org.

  Zpráva musí obsahovat alespoň následující údaje:

  • Název organizace
  • Název akce
  • Místo konání akce
  • Termín konání akce
  • Povaha akce
  • Počet a pohlaví účastníků

  Při poskytování informačních materiálů, zejména fotografií a videí, jsou organizace povinny dodržovat platné zákony a osvobodit a případně odškodnit Haus des Stiftens gGmbH a jeho partnery od veškerých nároků třetích stran, například z důvodu porušení autorských práv, ochranných známek, jiných průmyslových vlastnických práv nebo jiných práv. Aby byla zajištěna ochrana osobních údajů zachycených osob, lze požadovat jejich písemný souhlas (zejména podpis zákonných zástupců v případě nezletilých dětí).

  Podpořené neziskové organizace jsou dále povinny provést průzkum dopadu mezi účastníky akce. Organizacím bude k dispozici jednotný formulář na webových stránkách www.meet-and-code.org.

 2. O použití finančních prostředků; Dárcovská smlouva

  Podpořené organizace z České republiky jsou povinny k obdržení grantu na pořádání akce sepsat s místním parnterem Sdružení VIA, z. ú. dárcovskou smlouvu. Znění smlouvy připraví Sdružení VIA, z. ú. Grant může být poukázán na bankovní účet organizace až po přijetí podepsané dárcovské smlouvy.

 3. Uzávěrka odevzdání zpráv

  Zprávy a vyhodnocení musí být podpořenými neziskovými organizacemi vypracovány do 48 hodin po skončení akce.

Soutěž Meet and Code

V letošním roce SAP v rámci Meet and Code 2018 ocení nejlepší nápady na akce z každé ze zúčastněných zemí. Účast je dobrovolná a probíhá za následujících podmínek:

 1. Organizátorem soutěže Meet and Code je SAP.
 2. Cílem soutěže Meet and Code je ocenit nejlepší akce, které připravují děti a mládež na digitální svět zítřka, a povzbuzují tak jejich představivost. Nejlepší nápady na akce v každé ze tří z níže uvedených soutěžních kategorií budou prezentovány na závěrečné akci v sídle SAP.
 3. Registrace: Organizace, které žádají o finanční podporu v rámci Meet and Code, mohou při registraci konkretizovat, zda a v jaké z kategorií chtějí soutěžit.
 4. Soutěžní kategorie se hodnotí zejména dle těchto kritérií:
  • Kick and Code

   Akce v rámci Meet and Code, které usilují o řešení problémů souvisejících s fotbalem pomocí IT nástrojů nebo využívají téma fotbalu pro přiblížení programování dětem. Hledáme akce, které spojují tato dvě témata kreativně a účelně, mají dosah k dětem a mládeži a přibližují je ke světu programování a IT.

  • Innovation (Inovace)

   Akce v rámci Meet and Code, které vyvíjejí a podporují tvůrčí metody výuky a/nebo pojednávají o aktuálních tématech v oblasti IT/digitálních technologií. Hledáme akce, které inovativním způsobem cílí na děti a mládež a propojují je s tématy souvisejícími s IT, a dále akce, které se zaměřují na trendové a budoucnost formující disruptivní technologie, např. IoT, Blockchain, AI, 3D tisk, atd.

  • Diversity (Rovné příležitosti)

   Akce v rámci Meet and Code, které využívají IT nebo jiná digitální témata k řešení a snižování nerovností v komunitě nebo obecně ve společnosti. Hledáme akce, které podporují rovné příležitosti, prosazují toleranci a odstraňují nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženství, zdravotním postižení, sociálním a ekonomickém postavení, atd.

 5. Účastnit se mohou všechny organizace, jejichž nápad na akci byl podpořen v rámci iniciativy Meet and Code. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, představitelé nebo zaměstnanci státní správy.
 6. Postup:
  • 1. kolo

   První kolo probíhá na národní úrovni. Z každé země se do dalšího kola kvalifikují vždy dvě akce v každé z kategorií. Kvalifikace bude probíhat dvěma způsoby: jedna akce se kvalifikuje na základě veřejného hlasování a druhá akce na základě rozhodnutí partnerské organizace.

   Hlasování

   Hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek Meet and Code. Organizace budou sbírat hlasy veřejnosti. Pro započtení platného hlasu je třeba, aby hlasující zadali a potvrdili e-mailovou adresu. Z každé e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou. Do druhého kola se kvalifikuje pouze akce s nejvyšším počtem získaných hlasů.

   Organizace mohou při propagaci akce a získávání hlasů používat jak on-line, tak off-line komunikační kanály.

   Výběr

   Partnerská organizace sítě TechSoup Europe vybere v každé ze soutěžních kategorií jednu akci, která se tak kvalifikuje do druhého kola.

  • 2. kolo

   Všechny kvalifikované akce budou předloženy k hodnocení odborné porotě. Odborná porota vybere pět vítězů v každé soutěžní kategorii, a to v souladu se stanovenými zásadami výběrového řízení.

 7. Soutěž Meet and Code: Pět finalistů v každé soutěžní kategorii obdrží pozvánku na závěrečné udílení cen Soutěže Meet and Code, které proběhne v sídle SAP a v jehož rámci bude zajištěn rámcový program a workshopy, náhrada cestovních výloh, ubytování a stravné. Závěrečného ceremoniálu Meet and Code se mohou zúčastnit dva lidé z každé nominované organizace. Vítěz každé ze soutěžních kategorií získá navíc pěněžní výhru v hodnotě 2 500 euro.
 8. Opravné prostředky a odpovědnost: Organizátor nezodpovídá za dopravu na závěrečné udílení cen Soutěže Meet and Code. Opravné prostředky jsou vyloučeny.

Komunikace s veřejností

SAP, Haus des Stiftens gGmbH a partneři sítě TechSoup Europe jsou v rámci plnění povinnosti reportingu oprávněni používat výše uvedené zprávy a výsledky průzkumů, včetně poskytnutých informačních materiálů, jakož i informace o účastnících a vítězích Cen Meet and Code spolu s jejich nápady na akce.

Za účelem posílení myšlenky Meet and Code jsou organizace povinny používat pro styk s veřejností ohledně podpořených akcí logo Meet and Code. O řádném používání loga pojednává Příručka grafického stylu. O používání loga se informujte na info@meet-and-code.orgDále vyzýváme neziskové organizace k tomu, aby při komunikaci na sociálních sítích používaly hashtag iniciativy: #meetandcode2018. Meet and Code zajistí na sociálních sítích kanál, na kterém bude uveřejňovat všechny příspěvky se zmíněným hashtagem, a dále je prezentovat na webových stránkách Meet and Code.

Meet and Code se uskuteční během Evropského týdne programování a jeho cílem je posílit tuto celoevropskou iniciativu. Proto žádáme všechny podpořené neziskové organizace o registraci financovaných akcí na webových stránkách Evropského týdne programování.

Právní odpovědnost a závazky

Předkládající nezisková organizace je zodpovědná za řízení projektu. Partneři iniciativy v žádném případě nepřebírají odpovědnost a závazky ve vztahu k projektu nebo jeho realizaci. Partneři v rámci iniciativy nenesou žádnou odpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo neplnění utrpěné účastníky, třetími stranami nebo právnickými osobami v důsledku registrace na akci nebo při realizaci projektu. Partneři iniciativy nenesou odpovědnost ani za právní závazky účastnících se organizací během nebo v průběhu plnění projektu, bez ohledu na to, zda jsou závazky spojeny se zdroji financování, či nikoliv.

Partneři iniciativy nejsou odpovědni za poškození počítačů v souvislosti s účastí nebo v důsledku účasti na projektu a ani za stahování materiálů ve spojení s iniciativou Meet and Code.

Neuskutečněné projekty, zbylé finanční prostředky

Pokud se projekt nepodaří uskutečnit, nebo budou-li po jeho realizaci zbývat finanční prostředky, musí být finanční prostředky SAP použity v průběhu aktuálního kalendářního roku na podobné projekty (programovací témata) v souladu se stanovami organizace, která grant obdržela. Povinnost reportingu o čerpání finančních prostředků se nemění.