Newsletter

Podmínky účasti


Kritéria způsobilosti pro finanční podporu Meet and Code

Pouze neziskové organizace z následujících zemí jsou opravněné žádat o grant Meet and Code: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kazachstán, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Všechny vložené digitální a kódovací akce se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2023, a tedy v souladu s Evropským týdnem kódování. Cílovou skupinou akcí jsou děti a mládež, účastníci se musí akce účastnit zdarma. Více informací nalezente v sekci ‘Kritéria financování pro výběr přihlášených projektových nápadů’.

Kdo stojí za iniciativitou Meet and Code?

Za iniciativou Meet and Code stojí zakládající partneři Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH (Haus des Stiftens), partneři z jednotlivých zemí sítě TechSoup Europe a hlavní finanční partneři Amazon a SAP, kteří poskytují finanční podporu iniciativě Meet and Code a finance neziskovým organizacím. Organizace Haus des Stiftens je zodpovědná za iniciativu Meet and Code a celkové řízení projektu. TechSoup Europe koordinuje financování a průběh Meet and Code v jednotlivých zemích sítě TechSoup Europe. Partneři TechSoup Europe jsou zodpovědní za koordinaci iniciativy a výběr akcí, které budou v jejich zemích podpořeny. Meet and Code původně založily společnosti Haus des Stiftens a SAP a TechSoup Europe.

Tato inicitativita je financována společností SAP. Iniciativu podporuje také celá řada sponzorů.

Ověření organizací žádajících o finanční prostředky

Organizace, které chtějí žádat o grant Meet and Code, se musejí nejdříve zaregistrovat na stránkách Meet and Code a mít ověřený status neziskové organizace. Toto ověření proběhene pomocí sítě partnerů TechSoup Europe dané země, ve které organizace žádá o grant.

Pověřený zástupce dané organizace musí poskytnout požadované informace o své organizaci a současně vyplní podrobný popis akce a platné kontakty. Každá organizace má nárok vložit více než jednu akci, pokud se jedná o výrazně odlišené projekty.

Kdy je možné nápad přihlásit

Organizace by měla vložit svoje nápady na akce mezi 13.06.2023 a 13.09.2023 včetně. Aby mohl být projekt místním partnerem vyhodnocen, musí být předložené dokumenty kompletní a musí být předloženy a shrnuty do uzávěrky registrace.

Hodnocení nápadu na akci

Každý nápad na akci zhodnotí Haus nebo jeho partner v síti TechSoup Europe. Zástupce organizace bude následně do 4 týdnů vyrozuměn e-mailem, zda bude jejich přihlášený nápad financován, či nikoliv.

V případě zamítnutí nápadu může lokální partner sítě TechSoup Europe - na žádost neziskové organizace - sdělit kontaktní osobě důvod zamítnutí. Dojde-li v důsledku zveřejnění k porušení práv žadatele, zejména autorských práv, práv k ochranné známce nebo jiných práv průmyslového vlastnictví, je za uplatnění právních nároků odpovědný výhradně žadatel.

Lhůta pro konání podpořené akce

Podpořený nápad na akci se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2023.

Výše grantu Meet and Code

Každý schválený nápad na akci získá finanční prostředky ve výši až 500 EUR jako počáteční podporu. Haus des Stiftens si vyhrazuje právo částku finančních prostředků SAP zvýšit nebo snížit dle konkrétního nápadu.

Kritéria financování pro výběr přihlášených projektových nápadů

Pro všechny akce platí následující základní kritéria:

 1. Cílem předložené akce je inspirovat a představit mladým lidem svět technologií a kódování. Akce se musí týkat témat digitálních dovedností (kódování, robotika, internet věcí, umělá inteligence atd.).
 2. Akce se musí uskutečnit v období od 1. září do 31. října 2023.
 3. Cílová skupina jsou děti a mládež.
 4. Akce musí být určena pro minimálně 20 účastníků.
 5. Akce musí být pro účastníky zdarma.
 6. Akce musí být navržena tak, aby trvala minimálně 240 minut. Tento časový rámec může být splněn v rámci jednoho setkání nebo může být rozdělen do několika setkání.

Oprávnění žadatelé: Pouze neziskové organizace mohou přidávat své nápady prostřednictvím místních stránek Meet and Code jejich země.

 1. Události jsou iniciovány, řízeny a realizovány samotnou předkládající neziskovou organizací. Organizace, která akci přihlásila, je zodpovědná za veškeré činnosti související s akcí - tedy za plánování, organizaci, řízení, vedení projektu.
 2. Granty jsou vyplaceny pouze neziskovým organizacím, které jsou schopné prokázat status neziskové organizace. Toto potvrzení je doloženo pomoci validačního procesu daného partnera sítě TechSoup Europe v zemi dané organizace, kde nezisková organizace žádá o grant.

Kromě základních kritérií platí pro rok 2023 následující pravidla:

Akce se mohou konat virtuálně, částečně virtuálně nebo fyzicky.

Kritéria financování pro fyzické akce.

 1. Události musí být v souladu s místními omezeními a nařízeními pro Covid. Předkládající nezisková organizace je zodpovědná za zajištění souladu s těmito místními nařízeními.
 2. Finanční prostředky lze použít pouze na předložený projekt a neziskové účely.

Kritéria financování pro online akce.

 1. Formát události může být:
  a) Akce typu živého vysílání - například webinář nebo virtuální kódovací workshop.
  b) Akce, které nejsou typu živého vysílání, ale musí zde povinná interakce s účastníky - například online kurz typu MOOC s neomezeným počtem účastníků s živými vstupy pro zodpovězení nejčastějších otázek.

Vezměte prosím na vědomí, že obdržené finance lze použít pouze na výdaje související s událostmi. Finance můžete použít tedy pro:

 1. školitele pro workshop;
 2. licence pro online výukové nástroje nebo desktopové licence;
 3. učební materiály pro účastníky včetně nákladů na poštovné - například pracovní knihy nebo hardware;
 4. marektingovou komunikaci s cílem oslovit potenciální účastníky, např. pomocí letáku, plakátu, online marketingu;
 5. profesionální externí podporu umožňující konání online události, např. technickou podporu;
 6. pronájem místa potřebného například z důvodu technického vybavení.

Haus des Stiftens nebo jeho partner sítě TechSoup Europe v dané zemi rozhodují o udělení finanční podpory na základě vlastního uvážení, a pouze ve vztahu k organizaci, která splnila výběrová kritéria.

Na udělení finanční podpory neexistuje právní nárok, splněním výběrových kritérií nevzniká nárok na přijetí do programu a poskytnutí grantu.

Kritéria pro vyloučení

Následující nápady na akce jsou z financování vyloučeny:

 • akce, které nejsou vyvíjeny a realizovány v některé ze zúčastněných zemí;
 • akce s politickým nebo náboženským obsahem;
 • projekty, ze kterých mají prospěch pouze jednotlivci;
 • projekty, které nesouvisejí s iniciativou Meet and Code.

Povinnost reportovat a další povinnosti

 1. O podpořených akcích

  Každá podpořená nezisková organizace je povinna vyplnit report. Report zahrnuje dva dotazníky, jeden bude vyplněný před a druhý po akci. Každá organizace vyplňuje jeden report nezávisle na počtu organizovaných akcí. Dotazníky budou zaslány na e-mailovou adresu kontaktní osoby každé grantové akce před 1. září 2023.

  Vyplněné dotazníky musí obsahovat minimálně následující informace:

  • Jméno organizace
  • Název akce
  • Místo konání akce
  • Datum akce
  • Charakteristiku akce
  • Počet účastníků (evidence i dle pohlaví)
  • Sebehodnocení úrovně digitalizace v organizaci
  • Zpětnou vazbu k programu Meet and Code

  Dále co se průzkumu týče, budou k dispozici i dotazníky pro účastníky akce. Podpořená nezisková organizace je žádána, aby provedla průzkum s účastníky na začátku a na konci akce. Tento průzkum je však dobrovolný.

  Při vyplnění přihláškny na stránkách www.meet-and-code.org poskytování informačních materiálů, zejména obrázků, videí nebo jmen, jsou organizace povinny dodržovat platné zákony. Společnost Haus des Stiftens a její partneři sítě TechSoup Europe jsou osvobozené od veškerých nároků třetích stran, například z důvodu porušení autorských práv, práv na ochranné známky, jiných práv průmyslového vlastnictví nebo jiných práv a nabo nároků na odškodnění. Pokud by jakýkoliv materiál poskytnutý účastnickou organizací porušoval práva jakékoliv třetí strany a toto porušení by vyústilo v právní nároky těchto třetích stran vůči společnosti SAP, Haus des Stiftens a/nebo partnerské organizaci sítě TechSoup Europe, účastnická organizace, která takový materiál poskytla, musí z dotčené strany sejmout odpovědnost za tyto nároky a nést náklady spojené s těmito nároky, které porušení práv třetích stran způsobilo. A upozorňujeme, že k ochraně práv na soukromí může být vyžadováno Prohlášení o souhlasu (zejména v případě nezletilých, kde se prohlášení podepisuje jejich rodiči).

  Pokud se Haus des Stiftens o porušení práv třetích stran, je organizace vyzvána, aby příslušný obsah neprodleně odstranila nebo vymazala. Pokud organizace žádosti nevyhoví, společnost Haus des Stiftens zajistí odstranění. Případné nároky na náhradu škody způsobené porušením práv nese výhradně organizace, která obsah poskytla.

 2. Využití finančních prostředků a potvrzení o využití daru

  Financované organizace z Německa, Rakouska a Švýcarska musí společnosti Haus des Stiftens poskytnout potvrzení týkající se využití darů obdržených v rámci iniciativy Meet and Code. U financovaných organizací z jiných zemí může nebo nemusí být vyžádno zaslání konkrétního formuláře potvrzujícího čerpání daru e-mailem partnerským zemím v síti TechSoup Europe.

 3. Uzávěrka pro odevzdání dokumentace

  Potvrzení o využití daru musí být poskytnuto podpořenými neziskovými organizacemi do 14 dnů od ukončení akce. Dotazníky musí být vyplněné podpořenými neziskovými organizacemi do 48 hodin po skončení akce.

Komunikace s veřejností

Partner projektu Meet and Code je oprávněn plně využívat výše uvedené zprávy a výsledky průzkumu, včetně poskytnutých informačních materiálů, jakož i informací o účastnících a výhercích ceny s jejich nápady na události jako součástí vlastního reportingu. Vložením svého nápadu na akci souhlasí žadatel s tím, že poskytne další informace o akci v průběhu jeho účasti.

V zájmu podpory a posílení myšlenky Meet and Code jsou podpořené organizace povinné používat logo Meet and Code při všech svých aktivitách v oblasti public relation (Tedy v těch aktivitách, které se týkají akcí, které byly sponzorovány ze strany Meet and Code). Správné použití loga je vysvětleno v Příručce grafického stylu. Použití loga musí být dokumentováno e-mailem na adresu contact@meet-and-code.orgDále vyzýváme neziskové organizace k tomu, aby při komunikaci na svých sociálních sítích používaly hashtagy iniciativy: #meetandcode #codeEU #amazonfutureengineer and #sap4good. Meet and Code zajistí na sociálních sítích kanál, na kterém bude uveřejňovat všechny příspěvky se zmíněnými hashtagy, a dále je bude prezentovat na webových stránkách Meet and Code.

Právní odpovědnost a závazky

Meet and Code se uskuteční také během Evropského týdne programování a jeho cílem je posílit tuto celoevropskou iniciativu. Proto žádáme všechny podpořené neziskové organizace o registraci financovaných akcí na EU Code Week stránkách.

Za realizaci události odpovídá nezisková organizace předkládající nápad události. Partneři iniciativy v žádném případě nepřebírají odpovědnost a závazky ve vztahu k projektu nebo jeho realizaci. Partneři v rámci iniciativy nenesou žádnou odpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo neplnění účasníků, třetími stranami nebo právnickými osobami v důsledku registrace na akci nebo při realizaci projektu. Partneři iniciativy nenesou odpovědnost ani za právní závazky účastnících se organizací během nebo v průběhu plnění projektu, bez ohledu na to, zda jsou závazky spojeny se zdroji financování, či nikoliv.

Partneři iniciativy nejsou odpovědni za poškození počítačů v souvislosti s účastí nebo v důsledku účasti na projektu a ani za stahování materiálů ve spojení s iniciativou Meet and Code.

Neuskutečněné projekty, zbylé finanční prostředky

Pokud by projekt nebyl nakonec zrealizován z jakéhokoli důvodu nebo zbývající prostředky zůstanou i po provedení projektu, je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit Haus des Stiftens (nebo příslušné partnerské organizaci Tech Soup) bez zbytečného odkladu a může navrhnout podobné projekty, které by mohly být z těchto zbývajících prostředků financovány.

Podle uvážení společnosti Haus des Stiftens musí být jakákoli částka zbývajících prostředků vrácena společnosti Haus des Stiftens (nebo příslušné partnerské organizaci Tech Soup) nebo použita v aktuálním kalendářním roce v souladu se všemi platnými pravidly a předpisy pro neziskové projekty podobné předloženému projektu (programovací témata). Ve druhém případě žadatel souhlasí s tím, že zajistí a nese odpovědnost za to, že tyto zbývající prostředky mohou být použity pouze pro neziskové účely. V případě využití finančních prostředků na podobný projekt zůstává povinností žadatele bez zbytečného odkladu reportovat využití těchto finančních zdrojů.