Podmínky účasti


Kritéria způsobilosti na finanční podporu Meet and Code

O grant Meet and Code mohou žádat pouze neziskové organizace z Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kazachstánu, Maďarska, Makedonie, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie. Všechny předkládané digitální a programovací akce by musí proběhnout během Evropského týdne programování (5. - 20. října 2019), jejich cílovou skupinou musí být děti a mládež ve věku 8 až 24 let a akce musí být pro účastníky zdarma. Další podrobnosti naleznete v sekci ‘Kritéria financování pro výběr předložených projektových nápadů’.

Kdo stojí za Meet and Code?

Za iniciativou Meet and Code stojí softwarová společnost SAP, německá nezisková organizace Haus des Stiftens gGmbH a partnerské organizace z příslušných zemí sítě TechSoup Europe. V České republice je touto partnerskou organizací Sdružení VIA, z. ú.

Iniciativa je financována společností SAP. Iniciativu vyvinula nezisková organizace Haus des Stiftens gGmbH, která je zodpovědná za výběr financovaných projektů v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, jakož i za předávání prostředků poskytnutých firmou SAP (dále též jen „Fondy SAP“) vybraným projektům. Haus des Stiftens gGmbH kromě toho koordinuje prostředky určené pro projekty prostřednictvím partnerů v jednotlivých zemích sítě TechSoup Europe.

Ověření organizací žádajících o finanční prostředky

Organizace, které mají zájem o podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků Meet and Code musí projít ověřením svého neziskového statusu.

Toto ověření provádí členská organizace sítě TechSoup Europe příslušná zemi, ze které pochází žadatel. Seznam všech partnerských organizací TechSoup Europe najdete zde: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/. Po tomto ověření předá partnerská organizace informace o vaší organizaci, které jste poskytli během ověřovacího procesu, a také výsledek ověření organizaci Haus des Stiftens gGmbH k dalšímu zpracování.

Přihlášení projektového záměru

Projekty (dále jen „nápady na akci“) lze přihlásit pouze prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.meet-and-code.org. Nápady na akce mohou přihlašovat pouze ověřené neziskové organizace.

Pověření zástupci organizace musí poskytnout informace o organizaci, platné kontaktní údaje a podrobný popis nápadu na akci. Každá organizace může podat více než jeden nápad na akci, avšak za předpokladu, že se jedná o výrazně odlišné projekty.

Kdy je možné nápad přihlásit

Neziskové organizace mohou přihlašovat své nápady od 03.06.2019 do 08.09.2019 včetně. Určujícím faktorem pro hodnocení nápadu ze strany místní partnerské organizace je úplnost poskytnutých údajů a dokumentů předložených v termínu uzávěrky.

Hodnocení nápadu na akci

Každý nápad na akci zhodnotí Haus des Stiftens gGmbH či jeho partner v síti TechSoup Europe ve spolupráci se SAP SE, respektive místní skupinou společností SAP v dané zemi. Jejich seznam si můžete prohlédnout zde: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf. Zástupce organizace bude pak do 4 týdnů vyrozuměn e-mailem, zda bude přihlášený nápad financován, či nikoliv.

V případě zamítnutí nápadu může lokální partner sítě TechSoup Europe - na žádost neziskové organizace - sdělit kontaktní osobě důvod zamítnutí. Organizace může zamítnutý nápad revidovat a přihlásit znovu. Pokud bude nápad opětovně zamítnut, nápad již potřetí přihlásit nelze.

Každý přijatý a podpořený nápad na akci bude automaticky uveřejněn na webových stránkách www.meet-and-code.org a bude viditelný všem návštěvníkům stránky.

Lhůta pro konání podpořené akce

Podpořený nápad na akci se musí uskutečnit během Evropského týdne programování, tedy mezi 5. a 20. říjnem 2019.

Výše finančních prostředků

Každý přijatý nápad na akci získá vstupní prostředky až ve výši 400 €. Haus des Stiftens gGmbH a Sdružení VIA, z. ú., si vyhrazují právo částku finančních prostředků SAP zvýšit nebo snížit dle konkrétního nápadu.

Kritéria financování pro výběr přihlášených projektových nápadů

 1. Každá akce musí nějakým způsobem souviset s tématem technologií nebo programování. Ať už se jedná o hackathon ve škole, scratch nebo HTML workshop pro členy nějakého sdružení či jiné skupiny, nebo seminář o IoT či umělé inteligenci - akce se musí zaměřovat na programování.
 2. Musí se jednat o akci pro alespoň 20* dětí a mladých lidí ve věku 8 až 24 let (* není stanoven horní limit). Je možné akci rozdělit na více menších akcí, které dohromady dají alespoň 20 účastníků.
 3. Účast na akci podpořené v rámci iniciativy Meet and Code musí být pro účastníky zdarma.
 4. Akce iniciuje, zajišťuje a řídí předkládající nezisková organizace. Předkládající nezisková organizace je zodpovědná za vše, k čemu dojde v průběhu plánování, organizace a řízení projektu, i po jeho dokončení.
 5. Přímé a nepřímé zdroje financování lze použít pouze na přihlášený projekt a s tím související dobročinné účely.
 6. Přislíbené finanční prostředky jsou vypláceny pouze nestátním neziskovým organizacím, které jsou schopny prokázat zápis v rejstříku a právní formu. Dokumenty, které toto dokládají, musí být poskytnuty spolu se žádostí.
 7. Haus des Stiftens gGmbH nebo jeho partner sítě TechSoup Europe v dané zemi rozhodují o udělení finanční podpory na základě vlastního uvážení, a pouze ve vztahu k organizaci, která splnila výběrová kritéria.
 8. Na udělení finanční podpory neexistuje právní nárok, splněním výběrových kritérií nevzniká nárok na přijetí do programu a poskytnutí grantu.

Kritéria pro vyloučení

Následující nápady na akce jsou z financování vyloučeny:

 • akce, které nejsou vyvíjeny a realizovány v některé ze zúčastněných zemí,
 • akce s politickým nebo náboženským obsahem,
 • projekty, ze kterých mají prospěch pouze jednotlivci,
 • projekty, které nesouvisejí s iniciativou Meet and Code,
 • akce, které neslouží prospěchu společnosti.

Povinnost reportovat

 1. O podpořených akcích

  Každá podpořená nezisková organizace má povinnost vypracovat a předložit do dvou dnů po uskutečnění akce krátkou zprávu. Příslušný zástupce organizace tak musí učinit prostřednictvím určeného formuláře. Odkaz na tento formulář zašleme kontaktní osobě před začátkem Evropského týdne programování.

  Zpráva musí obsahovat alespoň následující údaje:

  • Název organizace
  • Název akce
  • Místo konání akce
  • Termín konání akce
  • Povaha akce
  • Počet a pohlaví účastníků
  • Alespoň jednu fotografii z akce

  Podpořené neziskové organizace jsou dále povinny provést průzkum dopadu mezi účastníky akce. Organizacím bude k dispozici jednotný formulář, který zašleme kontaktní osobě před začátkem Evropského týdne programování.

 2. O použití finančních prostředků, Grantová smlouva

  Podpořené organizace z České republiky jsou povinny k obdržení grantu na pořádání akce sepsat s místním partnerem Sdružení VIA, z. ú. grantovou smlouvu. Znění smlouvy připraví Sdružení VIA, z. ú. Grant může být poukázán na bankovní účet organizace až po přijetí podepsané grantové smlouvy.

 3. Uzávěrka odevzdání zpráv

  Zprávy a vyhodnocení musí být podpořenými neziskovými organizacemi vypracovány a odeslány do 48 hodin po skončení akce.

Soutěž Meet and Code

V letošním roce SAP v rámci Meet and Code 2019 ocení nejlepší nápady na akce z každé ze zúčastněných zemí. Účast je dobrovolná a probíhá za následujících podmínek:

 1. Organizátorem soutěže Meet and Code je SAP SE.
 2. Cílem soutěže Meet and Code je ocenit nejlepší akce, které připravují děti a mládež na digitální svět zítřka, a povzbuzují tak jejich představivost. Nejlepší nápady na akce v každé ze čtyř z níže uvedených soutěžních kategorií a vítězové akce z veřejného hlasování budou prezentovány na závěrečné akci v sídle SAP.
 3. Registrace: Organizace, které žádají o finanční podporu v rámci Meet and Code, mohou při registraci konkretizovat, zda a v jaké z kategorií chtějí soutěžit.
 4. Soutěžní kategorie se hodnotí zejména dle těchto kritérií:
  • Girls do IT! (Holky v IT)

   Téma rovných příležitostí a rovnosti žen a mužů hraje v dnešní společnosti důležitou roli. Cílem této kategorie je přispět k odstraňování genderového rozdílu v IT a programování. Cílem kategorie "Girls in Coding" je podpořit dívky na jejich cestě do technologického světa. Hledáme kreativní akce, které rozbíjí genderové stereotypy a podporují dívky v kódování. Příklady akcí v této kategorii mohou být "Robotika pro dívky" nebo "Kóduj jako holka ve Snapu!".

  • Diversity (Rovné příležitosti)

   Život je rozmanitý. Pouze různorodý a inkluzivní svět může zajistit naši budoucnost. V kategorii Diversity hledáme nejlepší nápady na akce, které budou inspirovat děti a mladé lidi, a to pro oblast IT a kódování, ale také pro svět s rovnými příležitostmi a uznáním. Tím máme na mysli různorodost kulturního, náboženského a etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, duševních a tělesných schopností a různých životních a pracovních podmínek. Mohou se například zabývat mladistvými vězni nebo se zaměřovat na využití IT pro osoby s poruchami zraku či sluchu.

  • Code for the Planet (Kóduj pro planetu)

   Víte, že můžete sledovat pohyb včel pomocí moderních technologií? Zajímají nás hackathony, kódovací akce a další typy událostí, které kombinují programování a boj za záchranu planety. Všechny programovací akce, které obohacují vzdělávání v oblasti změny klimatu prostřednictvím zvyšování povědomí o tomto tématu, jsou cenným přínosem pro SDG 13. Události v této kategorii se mohou týkat například měření znečištění ovzduší nebo nástrojů pro energetickou účinnost.

  • Community (Komunita)

   Místní komunita je pro své členy často jako záchranná síť. Události této kategorie berou v úvahu místní aspekty a zvyky a myslí na specifické potřeby své komunity. Akce by měly spojit lidi se stejnými cíli, myšlenkami a zájmy prostřednictvím vášně k "meet and code"! Události v této kategorii by mohly například pracovat na platformě využitelné ve vaší komunitě, ve vašem sousedství.

 5. see below in the section "Process".
 6. Účastnit se mohou všechny organizace, jejichž nápad na akci byl podpořen v rámci iniciativy Meet and Code. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, představitelé nebo zaměstnanci státní správy.
 7. Postup:
  • Veřejné hlasování

   Od 16. září 2019 do 20. října 2019 23:59 můžete hlasovat pro jednotlivé akce přihlášené do soutěže Meet and Code na stránkách Meet and Code. Organizace bude získávat hlasy tím, že budete hlasovat pro jejich akci. Aby byl hlas platný, musí být vyplněna e-mailová adresa a potvrzena. Z každé e-mailové adresy můžete hlasovat pouze jednou. Abyste získali více hlasů a řekli lidem ve vašem okolí o možnosti hlasovat, můžete jednotlivé akce sdílet na sociálních sítích s výzvou k hlasování. Aktuální žebříček 10 akcí s nejvíce hlasy ze všech zemí bude dostupný na webových stránkách Meet and Code po celou dobu hlasování. Zástupci tří nejlepších akcí pak budou pozváni na Award Weekend.

  • Výběr poroty

   Z akcí přihlášených do jednotlivých kategorií (s výjimkou veřejného hlasování) vyberou lokální partneři TechSoup ty nejlepší v každé kategorii a ty pak bude hodnotit mezinárodní porota. Porota vybere nejlepší 3 akce z každé kategorie podle předem stanovených kritérií.

 8. Soutěž Meet and Code: Tři finalisté v každé soutěžní kategorii obdrží pozvánku na závěrečné udílení cen Soutěže Meet and Code, které proběhne v sídle SAP a v jehož rámci bude zajištěn rámcový program a workshopy, náhrada cestovních výloh, ubytování a stravné. Závěrečného ceremoniálu Meet and Code se mohou zúčastnit dva lidé z každé nominované organizace. Vítěz každé ze soutěžních kategorií získá navíc peněžní výhru v hodnotě 2 000 euro.
 9. Opravné prostředky a odpovědnost: Organizátor nezodpovídá za dopravu na závěrečné udílení cen Soutěže Meet and Code. Opravné prostředky jsou vyloučeny.

Komunikace s veřejností

Popis akce, který organizace vyplní při podávání žádosti o poskytnutí finančních prostředků, bude veřejně dostupný na stránkách meet-and-code.org.

SAP, Haus des Stiftens gGmbH a partneři sítě TechSoup Europe by rádi využili informace z výše uvedených reportů a jejich výsledky, a další poskytnuté informační materiály jako fotky, videa či loga, jakož i informace o účastnících a vítězích soutěže Meet and Code spolu k reportování o iniciativě Meet and Code. Abychom mohli tyto informace k veřejné komunikaci využít, musí nám účastnická organizace poskytnout souhlas.

Pokud by jakýkoliv materiál poskytnutý účastnickou organizací porušoval práva jakékoliv třetí strany a toto porušení by vyústilo v právní nároky těchto třetích stran vůči společnosti SAP, Haus des Stiftens gGmbH a/nebo partnerské organizaci sítě TechSoup Europe, účastnická organizace, která takový materiál poskytla, musí z dotčené strany sejmout odpovědnost za tyto nároky a nést náklady spojené s těmito nároky, které porušení práv třetích stran způsobilo.

Za účelem posílení myšlenky Meet and Code jsou organizace, které obdrží financování z Fondů SAP, povinny používat pro styk s veřejností ohledně podpořených akcí logo Meet and Code. O řádném používání loga pojednává Příručka grafického stylu, kterou najdete v sekci Ke stáhnutí po přihlášení do systému na stránkách meet-and-code.org.Dále vyzýváme neziskové organizace k tomu, aby při komunikaci na sociálních sítích používaly hashtag iniciativy: #meetandcode a #SAP4good. Meet and Code zajistí na sociálních sítích kanál, na kterém bude uveřejňovat všechny příspěvky se zmíněným hashtagem, a dále je prezentovat na webových stránkách Meet and Code.

Meet and Code se uskuteční během Evropského týdne programování a jeho cílem je posílit tuto celoevropskou iniciativu. Proto žádáme všechny podpořené neziskové organizace o registraci financovaných akcí na webových stránkách Evropského týdne programování.

Právní odpovědnost a závazky

Předkládající nezisková organizace je zodpovědná za řízení projektu. Partneři iniciativy v žádném případě nepřebírají odpovědnost a závazky ve vztahu k projektu nebo jeho realizaci. Partneři v rámci iniciativy nenesou žádnou odpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo neplnění utrpěné účastníky, třetími stranami nebo právnickými osobami v důsledku registrace na akci nebo při realizaci projektu. Partneři iniciativy nenesou odpovědnost ani za právní závazky účastnících se organizací během nebo v průběhu plnění projektu, bez ohledu na to, zda jsou závazky spojeny se zdroji financování, či nikoliv.

Partneři iniciativy nejsou odpovědni za poškození počítačů v souvislosti s účastí nebo v důsledku účasti na projektu a ani za stahování materiálů ve spojení s iniciativou Meet and Code.

Neuskutečněné projekty, zbylé finanční prostředky

Pokud se projekt nepodaří uskutečnit, nebo budou-li po jeho realizaci zbývat finanční prostředky, musí být finanční prostředky SAP použity v průběhu aktuálního kalendářního roku na podobné projekty (programovací témata) v souladu se stanovami organizace, která grant obdržela. Povinnost reportingu o čerpání finančních prostředků se nemění.