Условия за участие


Условия за участие в „Запознайте се и програмирайте“

Само неправителствени организации от Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Холандия, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното Кралство и Украйна, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на инициативата. Всички предложени събития трябва да се проведат по време на Европейската седмица на програмиране (от 05 до 20 октомври 2019 г.), да са насочени към деца и младежи от 8 до 24 години и да са безплатни за участниците. Повече подробности на ‘Критерии за финансиране на подадени идеи за събития’.

Кой стои зад „Запознайте се и програмирайте“?

„Запознайте се и програмирайте" се реализира от SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Европа и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като партньор на TechSoup за България.

Инициативата се финансира от SAP. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ отговаря за подбора на проектите, които ще бъдат финансирани в България. Haus des Stiftens gGmbH координира проектните средства чрез съответните партньори от мрежата TechSoup Европа.

Валидиране на организации

Всяка организация-кандидат е нужно преди да се регистрира на платформата meet-and-code.org да валидира своя статут на неправителствена организация. Това валидиране се осъществява от TechSoup България част от партньорската мрежа TechSoup Европа. Ако Вашата организация няма регистрация в TechSoup България е нужно да направите такава. В случай, че имате регистрация можете да я проверите. Списък с всички партньорски организации от мрежата на TechSoup Европа можете да откриете на: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/. След валидирането ФРГИ предоставя информацията и резултата от валидирането на Нaus des Stiftens gGmbH за по-нататъшна обработка.

Подаване на проектна идея

Проекти (също така наричани „идеи за събития“) могат да се подават само от регистрирани и валидирани организации, чрез регистрационния формуляр на уебсайта www.meet-and-code.org. Упълномощен представител на организацията предоставя данни за организацията, подробно описание на проектната идея и информация за обратна връзка и комуникация. Всяка организация може да подава повече от една идея, стига предложенията ѝ да не се припокриват.

Времева рамка за подаване на идеи

Неправителствените организации могат да представят идеите си от 03.06.2019 г. до 08.09.2019 г. включително. Една идея се оценява след нейното подаване при предоставен пълен пакет необходими документи.

Оценяване на идея за събитие

Всяка идея за събитие се проверява и оценява от SAP и/или дъщерна фирма от групата на SAP (списък с дъщерни компании на групата SAP е наличен на: https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) и/или от Haus des Stiftens GmbH (за кандидати от Германия, Австрия, или Швейцария) или или ФРГИ като партньор на TechSoup Европа за България. След четири седмици организацията бива уведомена по електронна поща дали представената идея ще получи финансиране или е отхвърлена. ФРГИ като партньор на TechSoup Европа, отговорен за избора на инициативите, в случай, че получи запитване за причините дадена инициатива да не е одобрена за финансиране, може да предостави информация за мотивите за отхвърлянето ѝ. Организацията има право да предложи отново идеята след като бъде коригирана в съответствие с получената обратна връзка. Ако идеята бъде отхвърлена повторно, тя повече няма право да бъде подавана. Всяка одобрена за финансиране идея се публикува автоматично на уебсайта В случай, че дадена идея за събитие не бъде одобрена, представляващият организацията има право да бъде информиран за причините за отхвърлянето. Организацията има право да предложи отново идеята след като бъде коригирана в съответствие с получената обратна връзка. Ако идеята бъде отхвърлена повторно, тя повече няма право да бъде подавана. Всяка одобрена за финансиране идея се публикува автоматично на уебсайта www.meet-and-code.org и е видна за всички потребители.

Период за реализиране на финансираните събития

Финансираната идея за събитие трябва да се реализира по време на Европейската седмица на програмирането от 5-ти до 20-ти октомври 2019 г.

Сума на финансирането

Всяка идея за събитие, оценена като заслужаваща финансиране, получава сума до левовата равностойност на 300 € .

Критерии за подбор на подадени проектни идеи

 1. Всяко събитие трябва да бъде свързано с темата програмиране. Независимо от мястото на организиране на събитието и неговите участници, то трябва да се фокусира върху програмирането.
 2. Всяко събитие трябва да включва най-малко 20* деца и млади хора (* Няма ограничение в максималния брой на участниците), на възраст между 8 и 24 години. Събитието може да бъде разделено на две или повече части, но общо броят на участниците в отделните подсъбития не трябва да е по-малък от 20 човека.
 3. Участието в събитие, финансирано от инициативата „Запознайте се и програмирайте", трябва да бъде безплатно за участниците.
 4. Събитията се инициират, управляват и провеждат от неправителствената организация (сдружение, фондация, читалище и др.), кандидатствала със съответната идея. Тази организация отговаря за всичко, което се случва по време на планиране, организиране, провеждане и продължаване на проекта.
 5. Финансовите средства могат да се използват само за одобрените за финансиране проекти.
 6. Средства се изплащат само на организации, които могат да удостоверят своя статут на неправителствена организация или читалище. Доказателствата трябва да се представят при кандидатстване и верифициране в началото на процеса.
 7. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) решава кои събития да бъдат финансирани в България, съгласно критериите за финансиране.
 8. Представянето на една идея не означава, че тя ще получи непременно финансиране или пък то ще ѝ бъде отказано.

Критерии за недопустимост

Следните събития се изключват от възможността да получат финансиране:

 • събития, които са подготвени и изпълнени от организации, извън участващите в инициативата държави
 • политически или религиозни инициативи
 • проекти, които носят ползи само за отделни лица
 • проекти, които нямат отношение към „Запознайте се и програмирайте“
 • събития, които не са в обществена

Задължение за отчетност

 1. Относно финансираните събития

  Всяка финансирана неправителствена организация е задължена да изготви два отчета – разказвателен отчет до два дни след провеждане на събитието и финансов отчет до 14 дни след края на събитието. Представител на финансираната организация е длъжен да изпрати разказвателния отчет като използва съответния формуляр на уебсайта на www.meet-and-code.org.

  Разказвателният отчет трябва да съдържа минимум следната информация:

  • Име на финансираната организация
  • Име на събитието
  • Място на събитието
  • Дата на събитието
  • Описание на събитието
  • Брой, възраст и пол на участниците
  • Минимум една снимка от събитието

  Финансираните организации са длъжни да спазват приложимите закони, особено законите за авторското право, конкуренцията, защитата на данни и др., когато използват изображения и видеоклипове. За да се защитят правата на хората от съответните изображения е задължително организацията да има декларации за съгласие от всеки от участниците. Когато изображенията са на малолетни и непълнолетни хора, декларациите следва да бъдат подписани от родителите/настойниците.

  Към отчета си финансираните организации трябва да приложат формуляр, представящ въздействието на събитието върху целевата аудитория. За целта ще бъде използвана анкетна карта, която да бъде попълнена от участниците и ще бъде публикувана на: www.meet-and-code.org.

 2. Относно използването на финансови ресурси

  Финансираните български организации получават от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ договор за безвъзмездно целево финансиране.

 3. Краен срок за представяне

  Финансовият отчет трябва да бъде изготвен от финансираните неправителствени организации в рамките на 14 дни след края на събитието. Разказвателният отчет за събитието и оценката на въздействието трябва да се изготвят от финансираните организации в рамките на 48 часа след края на събитията.

Награда

Тази година SAP ще има удоволствието да награди най-добрите проекти от всяка държава. Участието в състезанието за наградите е доброволно при спазване на следните условия:

 1. Организатор на наградите е SAP.
 2. Целта на наградите е да се отличат най-добрите събития, които ще подготвят децата и младите хора за утрешния дигитален свят. Най-добрите събития в четирите категории от всяка държава ще бъдат представени на заключителна церемония в централата на SAP.
 3. Регистрация: Организациите, кандидатстващи за финансиране от инициативата, могат да отбелязват по време на регистрация дали и в коя категория на наградите желаят да се състезават./li>
 4. Оценяването се извършва в следните категории и по следните критерии:
  • Girls do IT! (и момичетата програмират!)

   Темата за равните възможности и равенството на половете играе важна роля в съвременното общество. Тази категория цели да преодолее съществуващите различия между половете в областта на ИТ и програмирането. Търсим креативни идеи, които разчупват стереотипите и дават равни възможности на момичетата да програмират. Примери за събития в тази категория може да са: „Роботика за момичета" или „Програмирай момиче със Snap!".

  • Diversity (многообразие)

   Животът е многообразие. Само един разнообразен и всеобхватен свят може да осигури нашето бъдеще. В категорията „Многообразие“ ние търсим най-добрите идеи за събития, които да вдъхновят децата и младите хора не само за ИТ и програмиране, но също така и за един свят с равни възможности и толерантност. Имаме предвид многообразието на културни, религиозни и етнически корени, възраст, пол, сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване, умствени и физически способности и различни условия на живот и труд. Тези събития може да са фокусирани върху използването на ИТ за хора със зрителни и слухови разстройства.

  • Code for the Planet (код за планетата)

   Знаете ли, че можете да следите пчелите с помощта на модерната технология? Ние търсим идеи за хакатони, забавни вечери на програмирането или други събития, които съчетават програмиране и действия за защита на планетата. Всички подобни събития, които допринасят за повишаване на информираността относно изменението на климата са ценен принос към 13-та цел за устойчиво развитие. Събития в тази категория например може да са насочени към измерване на замърсяването на въздуха или към инструменти за енергийна ефективност.

  • Community (програмирането в полза на местната общност)

   Събитията от тази категория трябва да са съобразени с местните специфики и обичаи и да отчитат специфичните нужди на общността. Събитията трябва да сближават хората с еднакви цели, интереси и местоживеене, така че да „се запознаят и програмират" заедно! Събитията в тази категория например може да са насочени към разработване на платформа за вашия квартал.

 5. Обществено гласуване: виж по долу.
 6. Право на участие в инициативата имат всички граждански организации. Не могат да получават финансиране държавни служители, както и представители на организациите, реализиращи инициативата в съответната страна.
 7. Процес:
  • Гласуване на публиката

   От 16-ти септември 2019 г. до 23:59 ч. на 20-ти октомври 2019 г., за всяко събитие/проект участващ в инициативата ще може да се гласува на уеб-сайта на „Запознайте се и програмирайте". В този период, организациите могат да набират гласове, като мотивират хората да гласуват за техните събития на сайта. За да бъде отчетен един глас се изисква валидиране чрез електронна поща. От една електронна поща може да се гласува само един път. За да съберете повече гласове, популяризирайте вашите събития в социалните мрежи и медии. Събралите най-много гласове 10 събития от всички страни участнички ще бъдат показани на уеб-сайта на „Запознайте се и програмирайте" по време на периода на гласуване. Трите събития набрали най-много гласове онлайн ще бъдат поканени на Уикенда за връчване на наградите.

  • Подбор на журито

   ФРГИ като партньор от мрежата на TechSoup за България ще преселектира от всички проекти, които са финансирани в една от четирите категории (освен гласуването от публиката), инициативи, които ще бъдат предоставени на журито за крайна оценка. Журито ще избере трима финалисти (включително победител) от всяка категория съответствие с процедурата за подбор.

 8. Награди: Тримата победители от всяка категория и от гласуването на публиката ще бъдат поканени на заключителната церемония в централата на SAP, която ще включва както официална част, така и специален семинар. Всички разходи за път, настаняване и храна ще се покрият от организаторите. На това събитие ще могат да присъстват по двама представители на организация-победител. Спечелилите първо място във всяка категория ще получат допълнителна парична награда в размер на 2,000 евро.
 9. Отговорности и компенсации: Организаторите не носят отговорност за пътуването на участниците в заключителната церемония по връчване на наградите.

Публичност и Комуникации

Описанията на събитията предоставени от организациите, техните отчети, резултатите от проучванията, създадени в рамките на инициативата информационни материали от отделните организации, включително снимки, видеа, лога и текстове, както и информация за участниците в събитията, победителите и свързаните с тях събития, могат да бъдат използвани от SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Европа и ФРГИ за техни отчети или популяризиране на дейността им. В случай, че даден материал предоставен от организация е в нарушение на права на трети страни и тези страни предприемат правни действия в своя защита срещу SAP, Haus des Stiftens gGmbH и/или ФРГИ, организацията предоставила информацията/материала ще поеме изцяло вината и ще понесе последиците.

Всички финансирани събития са длъжни да използват логото на „Запознайте се и програмирайте" с цел връзки с обществеността. Моля, следвайте ръководството за визуализация за правилното използване на логото. Използването на логото се документира по електронна поща до info@meet-and-code.orgПрепоръчаме на организациите, участващи в инициативата да използват хаштагът: #meetandcode и #SAP4good в своите информационни и рекламни материали. Организаторите на инициативата ще подготвят специална стена, на която ще се отразяват всички постове използващи споменатия хаштаг и ще ги представят на сайта на инициативата.

„Запознайте се и програмирайте" се провежда по време на Европейската седмица на програмирането, като целта е да се утвърди и популяризира тази общоевропейска инициатива. Ето защо призоваваме всички финансирани организации да регистрират своите събития на сайта на EU Code Week website.

Отговорности; Задължения

Неправителствената организация, подала проекта, отговаря за неговото изпълнение. Партньорите в инициативата по никакъв начин не носят отговорност или имат задължения по отношение на проекта или неговото изпълнение. Партньорите в инициативата не носят отговорност за щети, загуби, или неизпълнение, понесени от участниците, трети страни или други юридически лица, поради регистрацията или при изпълнението на инициативата. Освен това партньорите в инициативата нямат правни задължения относно участниците в изпълнението на проекта, независимо дали задълженията са свързани с финансови средства или не.

Партньорите в инициативата не носят отговорност за вреди, причинени на компютри във връзка с или поради участие, или изтегляне на материали във връзка с инициативата „Запознайте се и програмирайте".

Неизпълнени проекти и остатъчни средства

Когато даден проект не успее да се реализира или останат средства след изпълнението на проекта, финансирането по SAP трябва да се използва в рамките на текущата календарна година в съответствие със специално уговорени с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ условия. Задължението да се докладва за използването на финансовите средства остава в сила.