Условия за участие


Условия за участие в „Запознайте се и програмирайте“

Единствено неправителствени организации от Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Англия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария и Украйна могат да кандидатстват за финансиране в рамките на инициативата. Всички предложени събития по програмиране трябва да са по време на Европейската седмица на програмирането (06 до 21 октомври 2018), да са насочени към деца и младежи от 8 до 24 години и да са безплатни за участниците. Повече подроебности на ‘Критерии за финансиране на подадени идеи за събития’.

Кой стои зад „Запознайте се и програмирайте“?

Технологичната компания SAP и немската неправителствена организация Haus des Stiftens gGmbH, партньори от мрежата TechSoup и Фондация „Работилница за граждански инициативи“, българският партньор от мрежата TechSoup стоят зад инициативата „Запознайте се и програмирайте“ в България.

Инициативата се финансира от SAP. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ отговаря за подбора на проектите, които ще бъдат финансирани в България. Haus des Stiftens gGmbH координира проектните средства чрез съответните партньори от мрежата TechSoup Europe. Инициативата се подкрепя и от широк кръг ангажирани спонсори.

Подаване на проектна идея

Проекти (също така наричани 'идеи за събития') могат да се подават само чрез регистрационния формуляр на уебсайта www.meet-and-code.org. Идеите за събития могат да се представят само от регистрирани неправителствени организации и читалища.

Упълномощени представители на организацията трябва да предоставят документи, удостоверяващи тяхната съдебна регистрация и да въведат подробно описание на идеята за събитието и актуални данни за контакт. Всяка организация има право да представи повече от една идея за събитие, при условие, че става дума за значително различаващи се проекти.

Времева рамка за подаване на идеи

Неправителствените органзиации могат да представят идеите си от 04.06.2018 до 15.09.2018 включително. Едена идея се оценява след приключената й регистрация и при предоставен пълен пакет документи.

Оценяване на идея за събитие

Всяка идея за събитие се проверява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Представителят на кандидатстващата организация ще бъде уведомен по електронна поща, дали представената идея е получила финансиране или е отхвърлена до четири седмици от регистрирането й на сайта.

В случай, че дадена идея за събитие не бъде одобрена, представляващият организацията има право да бъде информиран за причините за отхвърлянето. Организацията има право да предложи отново идеята след като бъде коригирана в съответствие с получената от ФРГИ обратна връзка. Ако идеята бъде отхвърлена повторно, тя повече няма право да бъде подавана.

Всяка одобрена за финансиране идея се публикува автоматично на уебсайта www.meet-and-code.org и е видна за всички потребители.

Период за реализиране на финансираните събития

Финансираната идея за събитие трябва да се реализира по време на Европейската седмица на програмирането от 6-ти до 21-ви октомври 2018.

Сума на финансирането

Всяка идея за събитие, оценена като заслужаваща финансиране, получава сума до 300 € евро. В отделни случаи Фондация „Работилница за граждански инициативи“ си запазва правото да увеличава или намалява размера на финансиране от SAP.

Критерии за подбор на подадени проектни идеи

 1. Всяко събитие трябва да бъде свързано с темата програмиране. Независимо дали става дума за хекатон в училище, скрач или HTML уъркшоп за членовете на сдружение, училище или друга група - събитието трябва да се фокусира върху програмирането.
 2. Всяко събитие трябва да включва най-малко 20* деца и млади хора на възраст между 8 и 24 години. (* Няма горна граница).
 3. Участието в събитие, финансирано от инициативата „Запознайте се и програмирайте", трябва да бъде безплатно за участниците.
 4. Събитията се инициират, управляват и провеждат от неправителствени организации (сдружение, фондация, читалище и др.), представила идеята. Тази организация отговаря за всичко, което се случва по време на планиране, организиране, провеждане и продължаване на проекта.
 5. Финансовите средства могат да се използват само за подадените проекти.
 6. Средства се изплащат само на организации, които могат да удостоверят своя статут на неправителствена организация или читалище. Доказателствата трябва да се представят при подаване на заявлението.
 7. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) по свое усмотрение решава относно финасирането, на дадена идея.
 8. Представянето на една идея не означава, че тя ще получи непременно финансиране или пък то ще й бъде отказано. Всяка финансирана организация има право да откаже изпълнението на инициативата, уведомление за което ФРГИ трябва да получи преди сключване на договора за изпълнение на идеята.

Критерии за недопустимост

Следните събития се изключват от възможността да получат финансиране:

 • Събития, които не са подготвени и изпълнени от една от участващите в инициативата държави
 • Политически или религиозни инициативи
 • Проекти, които носят ползи само за отделни лица
 • Проекти, които не са свързани със „Запознайте се и програмирайте“
 • Събития, които не служат за благосъстоянието на обществото

Задължение за отчетност

 1. Относно финансираните събития

  Всяка финансирана неправителствена организация е задължена да изготви кратък отчет до 2 дни след провеждане на събитието. Съответният представител на организацията е длъжен да извърши това, като използва формуляра на уеб сайта www.meet-and-code.org.

  Докладът трябва да включва минимум следната информация:

  • Име на организацията-организатор
  • Име на събитието
  • Място на събитието
  • Дата на събитието
  • Естество на събитието
  • Брой и пол на участниците

  Всяка организация е препоръчително да предостави снимки, видео и информационен материал за събитието. Организациите са длъжни да спазват приложимите закони, особено законите за авторското право, конкуренцията, защитата на данни и др., когато използват предоставения информационен материал, по-специално изображения и видеоклипове. За да се защитят правата на хората, показани на снимките, трябва да се получат декларации за съгласие, където е приложимо (подписани от родителите на непълнолетни).

  Освен това финансираните организации трябва да приложат формуляр отразяващ въздействието на събитието върху целевата аудитория. За целта ще се използва анкетна карта, която ще се попълва от участниците и ще бъде публикувана на: www.meet-and-code.org.

 2. Относно използването на финансови ресурси

  Финансираните български организации получават от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ договор за безвъзмездно целево финансиране.

 3. Краен срок за представяне

  Отчетите за целевото финансиране трябва да бъдат изготвени от финансираните неправителствени организации в рамките на 14 дни след края на събитието. Отчетът за самото събитие и оценката на въздействието трябва да се изготвят от финансираните организации в рамките на 48 часа след края на събитията.

Награда

Тази година SAP ще има удоволствието да награди най-добрите проекти от всяка държава. Участието в съзтезанието за наградите е доброволно при спазване на следните условия:

 1. Организатор на наградите е SAP.
 2. Целта на наградите е да се отличат най-добрите събития, които ще подготвят децата и младите хора за утрешния дигитален свят. Най-добрите събития в трите категории от всяка държава ще бъдат представени на заключителна церемония в централата на SAP.
 3. Регистрация: Организациите, кандидатстващи за финансиране от инициативата, могат да отбелязват по време на регистрация дали и в коя категория на наградите желаят да се съзтезават и участват.
 4. Оценяването се извършва в следните категории и по следните критерии:
  • Футбол и програмиране (годишна тема)

   В тази категория ще се отличат събития, които разрешават някакъв проблем свързан с футбола посредством ИТ или използват футболни теми, за да въведат децата в програмирането. С други думи търсим събития, които да обединяват тези две теми по креативен и продуктивен начин с цел достигане до децата и младежите.

  • Иновации

   В тази категория ще се отличат събития, които развиват или популяризират креативни обучителни методи и/или представят настоящи ИТ/дигитални теми. Търсим събития, които по иновативен начин достигат до целевата група и я свързват със света на компютърните и информационни технологии, както и такива събития, които се фокусират върху нови, задаващи тренда в сферата технологии като: IoT, Blockchain, AI, 3D принтиране и т.н.

  • Разнообразие

   В тази категория ще се отличат събития, които използват ИТ и дигитални технологии за преодоляване на различията, които съществуват в дадена общности или в обществото като цяло. Ще отличим събития, които насърчават равните възможности и толерантността и намаляват неравенството базирано на пол, раса, религия, увреждане, социален и икономически статус и т.н.

 5. Право на участие имат всички организации, получаващи финансиране по инициативата „Запознайте се и програмирайте“.
 6. Процес:
  • Кръг 1

   В първи кръг, събитията се съзтезават помежду си на национално ниво. След този кръг във всяка държава ще бъдат избрани по две събития, които да продължат в следващия кръг. Събитията се избират по два начина: едно посредством публично гласуване и едно бива избрано от съответния национален партньор, координиращ събитията в дадената държава.

   Гласуване

   Гласуването се осъществява на сайта на „Запознайте се и програмирайте“. Организациите събират гласове на база брой гласували на платформата за съответното събитие. За да бъде зачетен даден глас трябва да се подаде и потвърди валидна ел. поща. От дадена ел. поща може да се подаде само един глас. Събитието събрало най-много гласове по този начин се класира за втори кръг.

   Организациите може да използват онлайн и офлайн канали за комуникация с цел привличане на внимание към техните събития и активизиране на хората да гласуват за тях.

   Подбор

   Националният партньор от мрежата на ТехСуп, който координира събитията в дадената държава избира едно събитие във всяка от категориите, което отива на втори кръг.

  • Кръг 2

   Всички събития достигнали втори кръг ще бъдат представени на жури за оценка. Журито, въз основа на специална процедура за оценка и подбор ще определи по пет победителя в категория.

 7. Награди: Петимата победители от всяка категория ще бъдат поканени на заключителната церемония в централата на SAP, която ще включва както официална част, така и специален семинар. Всички разходи за път, настаняване и храна ще се покрият от организаторите. На това събитие ще могат да присъстват по двама представители на организация. Спечелилите първо място във всяка категория ще получат допълнителна парична награда в размер на 2,500 евро.
 8. Отговорности и компенсации: Организаторите не носят отговорност за пътуването на участниците в заключителната церемония по връчване на наградите.

Публичност и Комуникации

SAP, Haus des Stiftens gGmbH и ФРГИ се задължават изцяло да спазват горепосочените процедури и правила за отчитане, както и съответните информационни материали, информацията за участниците и победителите в наградите като част от собствените си отчетни и комуникационни дейности.

Всички финансирани събития са длъжни да използват логото на „Запознайте се и програмирайте" с цел връзки с обществеността. Моля, следвайте ръководството за визуализация за правилното използване на логото. Използването на логото се документира по ел. поща до info@meet-and-code.orgСилно препоръчаме на организациите участващи в инициативата да използват хаштагът: #meetandcode2018 в своите информационни и рекламни материали. Организаторите на инициативата ще подготвят специална стена, на която ще се отразяват всички постове използващи споменатия хаштаг и ще ги представят на сайта на инициативата.

„Запознайте се и програмирайте" се провежда по време на Европейската седмица на програмирането, като целта е да се утвърди и популяризира тази общоевропейска инициатива. Ето защо призоваваме всички финансирани организации да регистрират своите събития на EU Code Week website.

Отговорности; Задължения

Неправителствената организация, подала проекта, отговаря за неговото изпълнение. Партньорите в инициативата по никакъв начин не поемат отговорност и задължения по отношение на проекта или неговото изпълнение. Партньорите в инициативата не носят отговорност за щети, загуби, контузии или неизпълнение, понесени от участниците, трети страни или юридически лица, поради регистрация или при изпълнение на проект. Освен това партньорите в инициативата нямат правни задължения относно участниците в изпълнението на проекта, независимо дали задълженията са свързани с финансови средства или не.

Партньорите в инициативата не носят отговорност за вреди, причинени на компютри във връзка с или поради участие, или изтегляне на материали във връзка с инициативата „Запознайте се и програмирайте".

Неизпълнени проекти; Остатъчни средства

Когато даден проект не успее да се реализира или останат средства след изпълнението на проекта, финансирането по SAP трябва да се използва в рамките на текущата календарна година в съответствие със специално уговорени с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ условия. Задължението да се докладва за използването на финансовите средства остава в сила.