Nieuwsbrief

Ајде да кодираме игри

Centar za inovacii i digitalna edukacija - Dig-Ed

Beschrijving Ученици од две основни училишта ќе учествуваат на три работилници на кои ќе изработуваат игри со помош на микробит. На работилниците ќе учествуваат ученици и машки и девојчиња, од различна националност: македонци, роми, турци, ученици под ризик за рано напуштање на училиштето. Целта е преку едноставна алатка да осознаат како се креираат игрите како и да кодираат неколку игри кои ќе може да се играат на микробитот.
Ќе се реализираат по три работилници во секое училиште. На првата работилница учениците ќе се запознаат со микробитот и неговите можности. На втората и третата работилница ќе се кодираат игри. Ќе се кодираат игри со различни тешкотии според можностите на учениците.
Потоа игрите ќе се играат и ќе се дискутира за нивното можно подобрување.
Вклучени ќе бидат ученици од основните училишта: ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино и ООУ „Крсте Мисирков“ - Скопје.Locatie

Leeftijdsgroep 11 - 14

Moeilijkheidsgraad

Type Offline-Event

Datum 07.10.2019    12:00 - 14:00
14.10.2019    12:00 - 16:00
16.10.2019    12:00 - 16:00

Adres Паризанска 146
1440 Неготино

Max. aantal deelnemers 40 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.


Contact Centar za inovacii i digitalna edukacija - Dig-Ed Website: https://dig-ed.org/
e-mailadres van contactpersoon: info@dig-ed.org

Deel op Sociale Media